Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia

Práve vyšlo

 • dňa 31. 3. 2020
  • 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu po dobu trvání nouzového stavu platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
 • dňa 30. 3. 2020
  • 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o výjimkách ze zákazu vstupu cizinců na území České republiky a o výjimkách ze zákazu vycestování z území České republiky
  • 141/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 333 o nasazení vojáků, za účelem poskytnutí podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2
  • 140/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 332 o zaměstnancích subjektů kritické infrastruktury
  • 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 138/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
 • dňa 27. 3. 2020
  • 137/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  • 136/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  • 135/2020 Sb. - Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
  • 134/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • 133/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Obsah

 • Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov ČR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov ČR sú uverejnené najneskôr do 48 hodín po dni ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najčastejšie najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia novely. Výnimkou býva obdobie na rozhraní rokov, kedy spracovanie konsolidovaných znení môže trvat dlhšie (napr. keď je novela vyhlásená 31.12. a je účinná od 1.1.)
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Zobrazenie aktuálneho znenia predpisu vrátane možnosti zobrazenia ostatných časových verzií predpisu a jeho súvislostí

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov ČR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnanie časových verzií s farebným označením zmien
 • Citačný asistent na ustanovenia alebo celé predpisy v ktorejkoľvek časovej verzii predpisu
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo Word

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov ČR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov - ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené