Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia

Práve vyšlo

 • dňa 26. 2. 2021
  • 114/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 217 o zákazu maloobchodního prodeje, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, prodeje na tržištích...
  • 113/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 216 za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace omezuje volný pohyb osob na území ČR
  • 112/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 212 o nařízení hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů..
  • 111/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
  • 110/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 210 o nařízení cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra a schvaluje možnost cizinců změnit na území ČR zaměstnavatele bez podmínky
  • 109/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 209, kterým vláda stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.
  • 108/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 208, kterým ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením Úřadu práce ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí jak postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeníc
  • 107/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 207 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky
  • 106/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 206 o udělení výjimky z provádění periodických lékařských prohlídek, o uložení považovat za nadále platné lékařské posudky...
  • 105/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 205 o uložení subjektům kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového opatření
  • 104/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 204 o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov
  • 103/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy
  • 101/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 201 o zákazu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče a na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče...
  • 100/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 200 o zákazu provozu vysokých škol, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, základních škol, základních uměleckých škol, jazykových škol, středisek volného času, školských výchovných a ubytovacích zařízení...
  • 99/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 199, kterým vláda ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu
  • 98/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou
  • 97/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 197 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, poutí a podobných tradičních akcí, provozu heren, poskytování ubytovacích služeb...
  • 96/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 196 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
  • 95/2021 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
  • 94/2021 Sb. - Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 • dňa 25. 2. 2021
  • 87/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
  • 86/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
  • 85/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
 • dňa 23. 2. 2021
  • 84/2021 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
  • 83/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
  • 82/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
  • 81/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

Obsah

 • Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov ČR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov ČR sú uverejnené najneskôr do 48 hodín po dni ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najčastejšie najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia novely. Výnimkou býva obdobie na rozhraní rokov, kedy spracovanie konsolidovaných znení môže trvat dlhšie (napr. keď je novela vyhlásená 31.12. a je účinná od 1.1.)
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Zobrazenie aktuálneho znenia predpisu vrátane možnosti zobrazenia ostatných časových verzií predpisu a jeho súvislostí

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov ČR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnanie časových verzií s farebným označením zmien
 • Citačný asistent na ustanovenia alebo celé predpisy v ktorejkoľvek časovej verzii predpisu
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo Word

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov ČR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov - ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.