Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia

Práve vyšlo

 • dňa 31. 7. 2020
  • 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
  • 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
  • 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
 • dňa 29. 7. 2020
  • 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
  • 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
 • dňa 22. 7. 2020
  • 325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Obsah

 • Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov ČR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov ČR sú uverejnené najneskôr do 48 hodín po dni ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najčastejšie najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia novely. Výnimkou býva obdobie na rozhraní rokov, kedy spracovanie konsolidovaných znení môže trvat dlhšie (napr. keď je novela vyhlásená 31.12. a je účinná od 1.1.)
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Zobrazenie aktuálneho znenia predpisu vrátane možnosti zobrazenia ostatných časových verzií predpisu a jeho súvislostí

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov ČR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnanie časových verzií s farebným označením zmien
 • Citačný asistent na ustanovenia alebo celé predpisy v ktorejkoľvek časovej verzii predpisu
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo Word

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov ČR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov - ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené