Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 17. 10. 2019
  • 336/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
 • dňa 16. 10. 2019
  • 335/2019 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde
  • 334/2019 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
  • 333/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
  • 332/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu
  • 331/2019 Z. z. - Novela nariadeniy vlády o elektromagnetickej kompatibilite
  • 330/2019 Z. z. - Novela nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
  • 329/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
  • 328/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
  • 327/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o vybavení námorných lodí
  • 326/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
  • 325/2019 Z. z. - Novela nariadenia vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
  • 324/2019 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
  • 323/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o výdavkoch spojených s voľbami
  • 322/2019 Z. z. - Novela zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
  • 321/2019 Z. z. - Novela zákona o sociálnom poistení
  • 320/2019 Z. z. - Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
  • 319/2019 Z. z. - Novela Zákonníka práce
  • 318/2019 Z. z. - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
  • 317/2019 Z. z. - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
  • 316/2019 Z. z. - Novela zákona o dani z príjmov
  • 315/2019 Z. z. - Novela zákona o dani z príjmov
 • dňa 15. 10. 2019
  • 314/2019 Z. z. - Novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
  • 313/2019 Z. z. - Novela zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
  • 312/2019 Z. z. - Novela zákona o rodičovskom príspevku
  • 311/2019 Z. z. - Novela zákona o obchodnom registri
  • 310/2019 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu športu

Odporúčame

Povinné čipovanie psov – blíži sa koniec lehoty

18.10.2019

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť jeho označenie tzv. čipom najneskôr do 31. októbra 2019. 

celý článok

Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR

09.09.2019 / prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Videoškolenie k téme trestných činov hospodárskych, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie z pohľadu zodpovednosti právnických osôb.

celý článok

Od 1. júla 2019 sa zvyšuje stravné aj životné minimum

21.06.2019

Nové sumy stravného a životného minima.

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené