Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 366 výsledkov
...
Právny stav od: 23. 8. 2019
V zákone sú vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o...
Právny stav od: 23. 8. 2019
Cieľom zákona je spresniť a doplniť základné pojmy, zaviesť osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, zaviesť ustanovenie pre oslobodenie od...
Právny stav od: 31. 5. 2019
Účelom zákona je zabezpečiť účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany prírody a krajiny predovšetkým v chránených územiach prostredníctvom zavedenia nových alebo zmenou existujúcich...
Právny stav od: 31. 5. 2019
Zákon spresňuje niektoré pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona o lesoch a odstraňuje nejasnosti pri jeho aplikácii v praxi. Precizuje problematiku ochrany lesných pozemkov, rieši...
Právny stav od: 23. 8. 2019
Účelom zákona je upraviť podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu zmenený a...
Právny stav od: 31. 5. 2019
S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa upravuje najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Zákonom sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka,...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Cieľom zákona je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú...
Právny stav od: 6. 3. 2019
Zákonom sa rozširuje zoznam tovarov zo zníženou DPH na 10 % na všetky potraviny, pričom primerane odkazuje na definíciu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v...
Právny stav od: 6. 3. 2019
Cieľom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká. Znížená sadzba dane sa neuplatní na...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené