Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 361 výsledkov
...
Právny stav od: 31. 5. 2019
S cieľom zabezpečiť súlad súčasnej právnej úpravy určovania dôchodkového veku s ústavou sa upravuje najvyšší dôchodkový vek v štyroch úrovniach diferencovaných v závislosti od...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Zákonom sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka,...
Právny stav od: 24. 4. 2019
Cieľom zákona je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú...
Právny stav od: 6. 3. 2019
Zákonom sa rozširuje zoznam tovarov zo zníženou DPH na 10 % na všetky potraviny, pričom primerane odkazuje na definíciu potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v...
Právny stav od: 6. 3. 2019
Cieľom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny, časopisy a periodiká. Znížená sadzba dane sa neuplatní na...
Právny stav od: 31. 5. 2019

Zákonom sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zvyšuje počnúc zdaňovacím obdobím roka 2020 na sumu zodpovedajúcu 21-násobku sumy platného životného minima.

Právny stav od: 6. 3. 2019

Cieľom novely zákona o dani z príjmov je zavedenie zníženia sadzby dane z príjmov právnických osôb. Sadzba dane sa znižuje z úrovne 21 % na 15 %. 

Právny stav od: 6. 3. 2019
Cieľom novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky všetky fyzické osoby,...
Právny stav od: 11. 1. 2019
Zákon sa týka inštitútu práva na odpoveď, ktorý bol do slovenského právneho poriadku zavedený zákonom č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a...
Právny stav od: 31. 5. 2019

Cieľom zákona je posilnenie podpory rodín s deťmi v útlom veku a zvýšenie ich príjmov.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené