Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 790 výsledkov
...
FS - 10/2019
Dátum publikácie: 24. 10. 2019
Číslo: MF/018247/2019-726
Problematika: daňová
Na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel ustanoveného opatrením MF SR 2014 č. MF/21694/2014­725 vydalo MF SR poučenie na jeho...
FS - 10/2019
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Číslo: MF/014640/2019-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty platný od 1. 1. 2020.

FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/015139/2019-721
Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov...
FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/014886/2019-721
Problematika: daňová
Ministerstvo financií SR oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka,...
FS - 10/2019
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Číslo: MF/013624/2019-721
Problematika: daňová
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8....
FS - 10/2019
Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Číslo: MF/014711/2019-721
Problematika: daňová
Ministerstvo financií SR určilo za zdaňovacie obdobie roku 2019 nový vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, Hlásenie o...
FS - 7/2019
Dátum publikácie: 31. 7. 2019
Číslo: MF/006095/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

MF SR vydáva metodické usmernenie s cieľom upraviť overovanie verejného obstarávania v rámci výkonu vládneho auditu a vnútorného auditu vo vzťahu k vlastným zdrojom SR.

FS - 5/2019
Dátum publikácie: 30. 5. 2019
Číslo: MF/013218/2019-243
Problematika: finančnej kontroly
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia...
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Číslo: MF/007422/2019-75
Problematika: finančná
Opatrením sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy.
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené