Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 808 výsledkov
...
FS - 5/2020
Dátum publikácie: 18. 5. 2020
Číslo: MF/011498/2020-721
Problematika: daňová
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov vydalo doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania...
FS - 4/2020
Dátum publikácie: 18. 4. 2020
Číslo: MF/009754/2016-442
V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a...
FS - 4/2020
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Číslo: MF/007222/2020-74
Opatrenie MF SR č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení...
FS - 4/2020
Dátum publikácie: 16. 4. 2020
Číslo: M F/008939/2020-441
MF SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 23. 12. 2019
Číslo: MF/020541/2019-2974
MF SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a projektov investičného charakteru na základe § 19a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej...
FS - 12/2019
Dátum publikácie: 19. 12. 2019
Číslo: MF/014842/2019-732
MF SR uverejňuje vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií...
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené