Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 649 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Optika reality je iná ako optika legislatívy. Zákony nedokážu myslieť na všetky situácie, ktoré vznikajú v objektívnej realite a sú predmetom diania vo svete. Následkom tohto...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020
1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon o pohrebníctve. Novela prináša viacero zmien skôr technického charakteru, ktoré vyplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Zákon o...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Viete aké náležitosti musí obsahovať a ako je to s jej zverejňovaním?

Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebiska upravuje osobitný...
Dátum publikácie: 24. 2. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 podmienky po poskytovaniu preddavkov (t. j. zálohových či proforma platieb). Tie sa povinne...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Účelom tohto článku je v jeho prvej časti poukázať na hlavné rozdiely medzi postavením spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a konaním ich štatutárnych orgánov a...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Mgr. Silvia Valichnáčová
Vzhľadom na vysoký nárast otázok ohľadom nových zmlúv o výkone správy, ale aj celkovo o nových právach a povinnostiach v súvislosti s novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z., sme...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: Mgr. Silvia Valichnáčová
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj správcovia bytových domov sú každoročne povinní vyhotoviť a najneskôr do 31.mája vlastníkom predložiť vyúčtovanie...
Dátum publikácie: 21. 2. 2020
Autor: JUDr. Mgr. Marek Perdík
Dražobná spoločnosť je pri výkone zabezpečovacieho práva formou dobrovoľnej dražby povinná dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na...
Dátum publikácie: 20. 2. 2020
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Medzi charakteristické znaky výkonu správy domu formou správcu realizované podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je, že správca...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené