Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 531 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 1. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Obec a VÚC počas trvania rozpočtového provizória hospodári od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, t. j. podľa...
Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Každá účtovná jednotka samosprávy zostavuje individuálnu účtovnú závierku, teda účtovnú závierku obsahujúcu informácie o tejto organizácii (účtovnej jednotke). Niektoré účtovné...
Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o účtovníctve definuje predmet inventarizácie v § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, a to: majetok (v súlade s § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve sú majetkom tie aktíva, ktoré sú...
Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC obsahuje tieto ustanovenia týkajúce sa...
Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi v súlade s § 16 zákona o účtovníctve.

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Prevod konečných stavov výsledkových účtov prostredníctvom účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia, postup v rozpočtovej organizácii zriadenej samosprávou, v príspevkovej organizácii...
Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba opravnej položky alebo sa upraví jej výška.

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Rezervy sa delia na zákonné rezervy vzťahujúce sa na zdaňovanú činnosť účtovnej jednotky (tvorba rezerv podľa § 20 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a na...
Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Účtovná jednotka v súlade so zákonom o účtovníctve účtuje a vykazuje účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Dátum publikácie: 20. 1. 2020
Autor: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020
Príklady účtovania: účtovanie transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie obce prostredníctvom obce, účtovanie bežného transferu poskytnutého z vlastných...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené