Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 131 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 7. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok je zameraný na dikciu zákona o finančnej kontrole a audite na podmienky sektora verejnej správy v roku 2020 s reálnymi otázkami z aplikačnej praxe.

Dátum publikácie: 1. 7. 2020
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 27. 12. 2019
Cieľom článku je informovať podnikateľov, kto si musí plniť povinnosti výrobcu obalov v dodavateľsko-odberateľskom reťazci, či je to výhradný dovozca, veľkoobchod, maloobchod,...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Po potvrdení ochorenia COVID-19 bolo aj na území Slovenskej republiky prijatých množstvo zákonov či opatrení, ktoré zasahujú nielen do pracovnoprávnych vzťahov, ale aj do...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Monika Kiklicová
Druhá časť je pokračovaním a zároveň záverečnou časťou tohto článku. Jej obsahom je nielen téma zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ale aj porovnanie a...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Obsahom tohto článku nie je len základné vymedzenie pojmov, ale aj rozbor jednotlivých súvisiacich inštitútov. Príspevok ponúka odpovede napr. na otázky, kedy vzniká/zaniká povinné...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
V článku sú podrobne rozobrané konkrétne situácie, počas ktorých dochádza k pracovnému voľnu. Príspevok ponúka prehľadný súhrn vrátane oznamovacích a odvodových povinností...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Článok je zameraný na postavenie inštitútu dobrých mravov v pracovnom práve a na ich vplyv na pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a to najmä optikou súdov...
Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Tento článok hovorí o dôvodoch diskriminácie v rámci rôznych fáz pracovnoprávnych vzťahov.

Dátum publikácie: 30. 6. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 4. 4. 2020
V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce a VÚC, zameriame sa na legislatívne východiská, ako aj na praktický postup pri zostavení záverečného účtu obce a VÚC....
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené