Nariadenie vlády č. 68/1959 Zb.Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”

Čiastka 32/1959
Platnosť od 28.11.1959 do14.10.1990
Účinnosť od 28.11.1959 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

68

Vládne nariadenie

z 13. novembra 1959

o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Národného divadla“, „čestný člen Národného divadla v Prahe“ a „zaslúžilý pracovník Národného divadla“

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona č. 247/1949 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:


§ 1

(1) Pre ocenenie vynikajúcich umelcov Národného divadla v Prahe, ktorí sa zaslúžili o vysokú úroveň tohto divadla a tak mimoriadne prispeli k plneniu jeho poslania slúžiť pracujúcemu ľudu, socialistickému umeniu a ľudovodemokratickému zriadeniu, sa zavádza čestný titul „zaslúžilý člen Národného divadla“.

(2) Čestný titul „zaslúžilý člen Národného divadla“ sa udeľuje vynikajúcim umelcom Národného divadla v Prahe, ktorí pracujú v tomto divadle aspoň 10 rokov a ktorí dosahujú sústavne také výsledky, že sa stávajú príkladom ostatným umelcom Národného divadla v Prahe i iných divadiel.

§ 2

Pre ocenenie vynikajúcich zahraničných umelcov, ktorí pôsobili v Národnom divadle v Prahe a ktorých práca bola pre toto divadlo významným prínosom, sa zavádza čestný titul „čestný člen Národného divadla v Prahe“.

§ 3

(1) Pre ocenenie vynikajúcich prevádzkových a organizačných pracovníkov Národného divadla v Prahe sa zavádza čestný titul „zaslúžilý pracovník Národného divadla“.

(2) Čestný titul „zaslúžilý pracovník Národného divadla“ sa udeľuje vynikajúcim prevádzkovým a organizačným pracovníkom Národného divadla v Prahe, ktorí pracujú v tomto divadle aspoň 10 rokov, a to sústavne tak, že sa stávajú príkladom ostatným prevádzkovým a organizačným pracovníkom Národného divadla v Prahe i iných divadiel.

§ 4

(1) Čestné tituly „zaslúžilý člen Národného divadla", „čestný člen Národného divadla v Prahe" a „zaslúžilý pracovník Národného divadla" udeľuje minister školstva a kultúry.

(2) Zároveň s udelením čestných titulov podľa odseku 1 sa odovzdáva listina (diplom) o udelení čestného titulu.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a vykoná ho minister školstva a kultúry.


Dolanský v. r.

Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené