Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 733 výsledkov k 9. 4. 2020
...
Rozbaliť476/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť396/2019 Z. z. - Novela zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii
Rozbaliť395/2019 Z. z. - Zákon o občianskych preukazoch
Rozbaliť394/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Rozbaliť310/2019 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu športu
Rozbaliť273/2019 Z. z. - Oznámenie o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám
Rozbaliť233/2019 Z. z. - Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní s komentárom
Rozbaliť228/2019 Z. z. - Zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť226/2019 Z. z. - Novela zákona o prídavku na dieťa
Rozbaliť221/2019 Z. z. - Novela zákona proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť207/2019 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť133/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Rozbaliť107/2019 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov
Rozbaliť33/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z.
Rozbaliť25/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb.
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť350/2018 Z. z. - Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Rozbaliť333/2018 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 629/2002 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch
Rozbaliť332/2018 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené