Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 243 výsledkov k 13. 7. 2020
Rozbaliť129/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Rozbaliť370/2019 Z. z. - Zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Rozbaliť34/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. a č. 206/2009 Z. z.
Rozbaliť261/2017 Z. z. - Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Rozbaliť163/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť138/2017 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť52/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Rozbaliť201/2016 Z. z. - Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť209/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť189/2015 Z. z. - Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
Rozbaliť126/2015 Z. z. - Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
Rozbaliť40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii
Rozbaliť238/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o ochrane pamiatkového fondu
Rozbaliť230/2014 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
Rozbaliť165/2014 Z. z. - Vyhláška o filmovom projekte
Rozbaliť103/2014 Z. z. - Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť468/2013 Z. z. - Vyhláška o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby
Rozbaliť237/2013 Z. z. - Oznámenie o výnose o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené