Zákon č. 613/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 300/2005 Z. z.(nepriamo), 201/2008 Z. z.(nepriamo), 417/2013 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 262/2004
Platnosť od 25.11.2004
Účinnosť od 01.07.2016

613

ZÁKON

z 28. októbra 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z. a zákona č. 589/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 70 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.“.

2. V § 111 ods. 2 sa slová „peňažné dávky sociálnej starostlivosti,“ nahrádzajú slovami „dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi okrem výživného pre maloleté dieťa,“.

Čl. VI

Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradnom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 638/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najdlhšie do 31. marca 2005.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.