Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 149 výsledkov k 9. 12. 2019
Rozbaliť214/2019 Z. z. - Novela Trestného zákona
Rozbaliť38/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z.
Rozbaliť286/2018 Z. z. - Zákon o výbere na funkciu európskeho prokurátora a delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť274/2018 Z. z. - Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
Rozbaliť398/2015 Z. z. - Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach
Rozbaliť397/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
Rozbaliť225/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami
Rozbaliť178/2015 Z. z. - Vyhláška o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov
Rozbaliť78/2015 Z. z. - Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
Rozbaliť260/2014 Z. z. - Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR
Rozbaliť189/2013 Z. z. - Uznesenie vo veci pozastavenia účinnosti § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z.
Rozbaliť428/2012 Z. z. - Nález o veci vyslovenia nesúladu ustanovenia
Rozbaliť101/2010 Z. z. - Zákon o preukazovaní pôvodu majetku
Rozbaliť285/2009 Z. z. - Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
Rozbaliť43/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže v roku 2009
Rozbaliť624/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008
Rozbaliť411/2008 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. septembra 2008 vo veci vyslovenia nesúladu zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť368/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
Rozbaliť474/2007 Z. z. - Zákon o obchodovaní s tovarom na vykonanie trestu smrti a mučenie
Rozbaliť427/2007 Z. z. - Oznámenie Národného bezpečnostného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené