Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 17 výsledkov k 15. 10. 2019
Rozbaliť350/2018 Z. z. - Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Rozbaliť59/2018 Z. z. - Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Rozbaliť355/2014 Z. z. - Vyhláška o centrálnom registri exekúcií
Rozbaliť1/2012 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 115/2011 zo 7. decembra 2011 vo veci pozastavenia účinnosti § 26 ods. 2 a 5 a § 30d zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, § 30 ods. 3 v časti „to neplatí, ak ide o exekučné konanie vykonávané na podklade rozhodnutia vykonateľného podľa § 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov“, § 52 ods. 1 poslednej vety, § 96 ods. 1 poslednej vety, § 107 ods. 1 poslednej vety, § 123
Rozbaliť466/2009 Z. z. - Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok
Rozbaliť125/2005 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 10. januára 2005 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 237 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s komentárom
Rozbaliť415/2000 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. novembra 2000 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 41 ods. 3 a § 235 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 2 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť228/1998 Z. z. - Oznámenie o výnose, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
Rozbaliť211/1997 Z. z. - Zákon o revitalizácii podnikov
Rozbaliťr1/c12/1996 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z.
Rozbaliť233/1995 Z. z. - Exekučný poriadok s komentárom
Rozbaliť4/1956 Zb. - Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia.
Rozbaliť126/1947 Zb. - Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami.
Rozbaliť77/1947 Zb. - Vládní nařízení jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem.
Rozbaliť47/1947 Zb. - Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy).
Rozbaliť108/1945 Zb. - Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené