Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 70 výsledkov k 18. 11. 2019
Rozbaliť226/2019 Z. z. - Novela zákona o prídavku na dieťa
Rozbaliť262/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť233/2018 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť103/2018 Z. z. - Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Rozbaliť66/2018 Z. z. - Novela zákona o náhradnom výživnom
Rozbaliť61/2018 Z. z. - Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Rozbaliť176/2015 Z. z. - Zákon o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
Rozbaliť383/2013 Z. z. - Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa a viac súčasne narodených detí
Rozbaliť345/2011 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
Rozbaliť290/2011 Z. z. - Nález Ústavného súdu o rodine a ochrane ľudských práv a základných slobôd
Rozbaliť337/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť335/2010 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
Rozbaliť571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku s komentárom
Rozbaliť417/2009 Z. z. - Podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií
Rozbaliť27/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa
Rozbaliť251/2008 Z. z. - Vyhláška o pravidlách pre duálne zobrazovanie pri prechode na euro
Rozbaliť201/2008 Z. z. - Zákon o náhradnom výživnom
Rozbaliť243/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Albánsku republiku a Bulharskú republiku, o doplnení výhrad k článku 55 a vyhlásení Albánskej republiky a Bulharskej republiky k článku 34 a o určení ústredného orgánu podľa článku 29 v týchto štátoch, v Maďarskej republike a v Litovskej republike
Rozbaliť65/2007 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené