Pozemkové úpravy, urbáre a majetkovoprávne usporiadanie pozemkov

Séria videoškolení s JUDr. Maslákom PhD.

Autori: JUDr. Marek Maslák, PhD.
Dátum publikácie: 22. 4. 2021pozemkove_upravy

Pozemkové úpravy poľnohospodárskej a lesnej pôdy z právneho hľadiska

Nielen optikou legislatívy, ale najmä očami praxe predstavíme pravidlá, ktoré nám umožňujú vykonať pozemkové úpravy a postupne tak riešiť výraznú rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde v extravilánoch obcí.

Rozdrobenosť vlastníckeho práva k poľnohospodárskej a lesnej pôde je v súčasnosti stále pretrvávajúcim problémom na Slovensku. Vo videoškolení s JUDr. Marekom Maslákom, PhD., si vypočujete, aký význam a dosah majú práve pozemkové úpravy, za akých podmienok možno začať pozemkové úpravy a ako prebiehajú jej jednotlivé etapy z pohľadu všetkých zainteresovaných účastníkov


Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC, sceľovanie pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín

V prvej časti videoškolenia sa dozviete, na aké stavby a pozemky sa vzťahuje pôsobnosť zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, aké sú spôsoby usporiadania vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ako prebieha riešenie formou zámennej zmluvy, formou jednoduchých pozemkových úprav alebo formou zákonného vecného bremena v prospech obcí a VÚC k pozemkom. V druhej časti si povieme, ako postupovať pri scelení pozemkov pod osídleniami marginalizovaných skupín, a to od základných podmienok pre získanie povolenia na jednoduché pozemkové stavby cez podanie žiadosti, prípravné konanie, formy vyrovnania s vlastníkmi pozemkov, ohodnotenie týchto pozemkov až po stav po vykonaní pozemkových úprav.


postavenie_a-cinnosti_pozem

Postavenie a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov)

Legislatívny aj praktický pohľad na úlohy a činnosti pozemkových spoločenstiev (urbárov). V úvode videoškolenia sa dozviete sa, aký je rozdiel medzi spoločnou nehnuteľnosťou a spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami a taktiež, aké sú v súčasnosti možnosti využitia iných právnych foriem ako pozemkových spoločenstiev. Oboznámiť sa môžete aj s tým, ako sa uskutoční oddelenie časti od spoločnej nehnuteľnosti, kde a ako zistím, či ide o spoločnú nehnuteľnosť, ako prebieha zriadenie vecného bremena k časti spoločnej nehnuteľnosti, zrušenie spoločenstva, prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nájom spoločnej nehnuteľnosti, resp. spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. V závere sa oboznámite s tým, ako na Slovensku funguje valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, a to od jeho zvolania cez priebeh až po platnosť samotných rozhodnutí.


cinnosti_obce_-pozemkove_up

Postavenie obce vo vzťahu k urbáru, postavenie obce v pozemkových úpravách

Praktický pohľad na to, ako by mala obec postupovať vo vzťahu s urbármi (pozemkovými spoločenstvami) či už pri výstavbe inžinierskych sietí, alebo pri inom type stavby na pozemkoch, ktoré sú v ich vlastníctve. V druhej časti sa zameriame na prax týkajúcu sa postavenia a činnosti obce v jednotlivých etapách konania o pozemkových úpravách


 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, vlastníctve, úradoch, fonde a spoločenstvách
  • 66/2009 Z. z. Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami
  • 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.