Náklady na súdne trovy a daňový výdavok

Spoločnosť uhradila na základe rozhodnutia rozhodcovského súdu trovy právneho zastúpenia vo výške 1 485 eur a trovy rozhodcovského konania vo výške 3 140  eur. Považujú sa takéto náklady za daňovo uznané náklady? Záväzky, ktoré boli predmetom rozhodcovského konania, sa týkali hlavného predmetu podnikania.

Autori: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Dátum publikácie: 18. 7. 2018


Súdne trovy predstavujú z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) daňový náklad spoločnosti. V § 19 ods. 2 písm. a) ZDP je definované, že daňovými výdavkami sú aj výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie rozhodcovského súdu má rovnakú právnu váhu ako rozsudok súdu Slovenskej republiky.

Záver:

Keďže je rozhodnutie rozhodcovského súdu zákonom uznávaný výsledok sporu, súdne trovy vyplývajúce z tohto rozhodnutia sú pre spoločnosť povinnou platbou. Z tohto dôvodu je výdavok na súdne trovy daňovo uznaným nákladom spoločnosti.

 

Poznámka redakcie: 

§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.

Autor: Ing. Katarína Jašurková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené