Výsledky vyhľadávania v Účtovných súvzťažnostiach: 2 142 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2017

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku s ocenením nad 2 400 € a dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok. Ak je jeho ocenenie nižšie 2 400 €, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, či ho bude evidovať ako DNM, alebo ho bude účtovať do nákladov.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 - Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať: 

 a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
 b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
 c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
 d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
 e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
 f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Softvér sa účtuje na účte 013 - Softvér bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,
b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Na účte 015 - Goodwill sa účtuje goodwill obstaraný napríklad kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, alebo rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev. Goodwill sa účtuje na účte 015 - Goodwill, ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný ide o záporný goodwill a účtuje sa v prospech účtu 015 - Goodwill.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Ostatným dlhodobým nehmotným majetkom môžu byť napríklad samostatné využiteľné projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 660 eur a majú použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok. Ostatným dlhodobým nehmotným majetkom sú aj oceniteľné práva, ktoré účtovná jednotka neobstarala za odplatu.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Dlhodobým hmotný majetok sú podľa postupov účtovania pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov a samostatné hnuteľné veci. Jeho doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. Pri samostatne hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí majetok musí mať samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie vyššie ako 1 700 EUR.

Právny stav od: 1. 1. 2017
...

Stav dokumentu

Triedenie ÚS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené