Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 759 výsledkov k 25. 4. 2018
...
Rozbaliť16/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť15/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť14/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť13/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
Rozbaliť12/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť11/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť10/2018 Vestník MZ SR - Štatút Stálej komisie pre prerozdel'ovanie poistného
Rozbaliť9/2018 Vestník MZ SR - Novela opatrenia c. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť8/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Rozbaliť7/2018 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Rozbaliť6/2018 Vestník MZ SR - Štatút a rokovací poriadok o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Rozbaliť5/2018 Vestník MZ SR - Novela štatútu Kategorizačnej komisie pre lieky a odborných pracovných skupín pre anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny liečiv
Rozbaliť4/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie pre realizáciu programu oportúnneho a populačného skríningu kolorektálneho karcinómu
Rozbaliť3/2018 Vestník MZ SR - Novela odborného usmernenia o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku
Rozbaliť2/2018 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie o vedení zdravotnej dokumentácie v špecializovanej ambulancii zubného lekárstva
Rozbaliť1/2018 Vestník MZ SR - Novela výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť58/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
Rozbaliť57/2017 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Rozbaliť56/2017 Vestník MZ SR - Novela výnosu, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
Rozbaliť55/2017 Vestník MZ SR - Novela opatrenia o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na oznamovanie závažných nežiaducich reakcií a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené