Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 328 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je možné umiestniť v triedach školy kamery? Ak áno, čo sa musí dodržať voči žiakom, resp. voči zamestnancom?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Živnostník pracuje na stavbe viac ako pol roka vo Francúzsku. Vzniká mu tam stála prevádzkareň, keď v zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom v článku 5 bod 3 písm. f) je uvedené, že za prevádzkareň sa nepovažuje, ak činnosť podniku pozostáva zo stavby alebo montáže?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Do akej platovej triedy zaradiť učiteľky, ak prvá má pedagogickú fakultu II. stupňa, teda je Mgr., ale neučí svoju aprobáciu a je začínajúci pedagogický zamestnanec bez adaptačného vzdelávania a druhá učiteľka má Bc. a Mgr. bude až vo februári, je začínajúca, ale má aprobáciu ako učiteľka na I. stupni ZŠ, čo aj učí?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Pedagogický zamestnanec má ukončený 1. st. VŠ - vychovávateľstvo (rok 2001), 2. st. VŠ - Pedagogika voľného času (rok 2003), Doplňujúce pedagogické štúdium (rok 2003), Osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu s počtom kreditov 71 - ukončenie vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (rok 2016). Má 9 rokov pedagogickej praxe. K 31. 10. 2009 nemal 5 rokov pedagogickej praxe a k 30. 6. 2009 mal viac ako jeden rok pedagogickej praxe.

Ako zaradiť učiteľa anglického jazyka do kariérového stupňa a platovej triedy? Má nárok na kreditový príplatok?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Do akého kariérového stupňa a platovej triedy zaradiť učiteľku ZŠ, ak učí plný úväzok slovenský jazyk?

Má ukončenú VŠ takto: - bakalárske štúdium ukončila v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a telesnej výchovy, - magisterské štúdium má ukončené v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy.

Od 9/2018 je zapísaná do 1. ročníka 4 semestrálneho rozširujúceho pedagogického štúdia v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Má Rozhodnutie o úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Advokátska kancelária má na základe súdneho rozhodnutia príjem. Je potrebné vystaviť k tomuto príjmu aj faktúru? Podlieha tento príjem DPH?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Základná škola s materskou školou má nepedagogických zamestnancov v ZŠ a ŠJ zaradených v 12. platovom stupni bez ohľadu na dĺžku skutočnej praxe. Môžu byť aj od 1. 1. 2019 podľa novej platovej tabuľky zaradení do najvyššieho platového stupňa – t. j. do 14. stupňa? Alebo musia byť zaradení presne podľa odpracovaných rokov praxe?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Fyzická osoba (FO A) podnikateľ má pohľadávku vo výške cca 3 500 € u inej fyzickej osoby podnikateľa (FO B). FO B vyhlásila konkurz a súd zrušil konkurz z dôvodu nedostatku majetku. O všetkom má FO A doklady. FO A účtuje v jednoduchom účtovníctve. Môže túto pohľadávku odpísať alebo ju treba dodaniť? Čo s pohľadávkou pri ukončení podnikania?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Vedúci zamestnanec – zástupca riaditeľa školy dostal výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona Zákonníka práce. Funkciu zástupcu riaditeľa školy môže vykonávať iba ten, kto spĺňa príslušné kvalifikačné predpoklady. Jedným zo základných kvalifikačných predpokladov je, že musí absolvovať funkčné vzdelávanie. Funkčné vzdelávanie platí najdlhšie 7 rokov od jeho ukončenia. Zástupcovi školy skončila platnosť funkčného vzdelávania v júni 2017.

Platnosť funkčného vzdelávania sa predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania, ktoré bude ukončené pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania. Zástupca školy funkčné inovačné vzdelávanie neabsolvoval. Od júla 2017 do mája 2018 bol na DPN. Od júla 2018 bol opäť na DPN. V auguste prevzal výpoveď zo strany zamestnávateľa a od 1. 9. 2018 mu začala plynúť 2 mesačná výpovedná doba. V septembri 2018 skončil DPN. Pracovný pomer by sa mal skončiť po uplynutí výpovednej doby 31. 10. 2018. Patrí zástupcovi školy príplatok za riadenie od 17. 6. 2017, kedy prestal spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie zástupcu a počas výpovednej doby? Z funkcie zástupcu nebol odvolaný.

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2011

Pracovníčka obecného úradu narodená v roku 1957 je od 6. 11. 2017 dlhodobo práceneschopná. Na obecnom úrade je zamestnaná od 1. 7. 1989. Ku koncu roka 2017 mala zostatok nevyčerpanej dovolenky v počte 63,5 dňa. Práceneschopnosť ukončí dňa 5. 11. 2018 a začne čerpať dovolenku. Na koľko dní dovolenky má nárok?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené