Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 10 999 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 8. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Koná spoločnosť v rozpore so zákonom o účtovníctve, ak na bankové výpisy nepíše predkontácie perom, ale ku každému výpisu si vytlačí z účtovného programu pohyby a predkontácie a tento doklad priloží ku bankovému výpisu?

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kráti stravné pri účasti na školení, ak školiaca organizácia má v ponuke programu, že poskytne účastníkom školenia obed, tak isto aj pri rokovaní s obchodným partnerom spojeným s večerou na zahraničnej pracovnej ceste, ak má doklad z reštaurácie. Ako bude účtovať doklad, keď sa kráti stravné? Je možné účtovať na 2 účty: 513 daňovú analytickú evidenciu (hodnota kráteného stravného) a 513 nedaňovú analytiku? Ako účtovať predložené doklady zo zahraničnej pracovnej cesty: faktúra za ubytovanie a v nej – občerstvenie bar v izbe a ako výpis z banky o úhrade, ale nepredložený doklad z reštaurácie?

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosť vykonáva medzinárodnú prepravu osôb (pravidelná linka). Na uvedenej linke sa predávajú aj cestovné lístky na vnútroštátnu prepravu (napr. Košice – Prešov a pod.). Cestovné lístky predávajú vodiči, ale zároveň má spoločnosť aj predajcov, ktorí cez svoj predajný systém predávajú lístky na uvedenú linku. Podľa § 46 zákona o DPH je medzinárodná preprava osôb oslobodená od DPH, čo sa týka vnútroštátnej prepravy – je spoločnosť povinná odviesť DPH. Ako sa má vystaviť faktúra odberateľovi, platiteľovi DPH, za lístky, ktoré predajca za spoločnosť predal? U neho je tržbou provízia. Bude spoločnosť uplatňovať pri fakturácii § 46 – medzinárodná preprava oslobodená od DPH a interným dokladom vyrovná DPH voči štátnemu rozpočtu len za cestovné lístky predané na území SR? Alebo za tie predané cestovné lístky, čo sa týkajú vnútroštátnej prepravy, uvádza na faktúre aj DPH a na základe fakturácie ju odvedie?

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
  1. Môže konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným uplatňovať paušálne výdavky v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) bod 3 zákona o dani z príjmov vo výške 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL na osobné auto vložené v podnikaní?
  2. Ak by tento konateľ v budúcnosti používal toto motorové vozidlo aj na súkromné účely, môže podobne v alikvotnej čiastke využívať tento paragraf zákona? 
Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 9. 2015

Ako opraviť pracovné zmluvy z roku 1977 tak, aby zodpovedali dnešnému zákonu? Zamestnávateľ pripravuje návrh dodatku. Môže v ňom uviesť, že sa pracovná zmluva mení a nahrádza v celom rozsahu alebo je potrebné postupovať po jednotlivých ustanoveniach zmluvy a vypustiť, resp. zmeniť len tie, čo sú neaktuálne?

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec má základnú výmeru dovolenky 30 dní. Zamestnanec si zostatok dovolenky z roku 2015 v počte 15 dní nevyčerpal do konca kalendárneho roka 2016, pretože mu zamestnávateľ neurčil, neumožnil čerpanie tejto dovolenky. Môže zamestnávateľ preplatiť zamestnancovi 10 dní dovolenky, čiže tú časť dovolenky, ktorá je nad rámec štyroch týždňov a 5 dní mu prepadne?

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ako je to pri započítanej praxi v roku, ktorý má 366 dní? Mzdový softvér nerozlišuje za rok 2016 jeden deň započítanej praxe navyše, ale započítanú prax k 1. 1. 2017 uvádza 365 dní. Ako to má byť správne aj pri celkovom zápočte rokov a dní?

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: kolektív autorov
Právny stav od: 1. 1. 2012

Je povinnosťou príspevkovej organizácie viesť prebytok v rezervnom fonde na osobitnom bankovom účte? Má o tejto skutočnosti rozhodovať obecné zastupiteľstvo? Akým spôsobom sa zapoja tieto prostriedky do rozpočtu organizácie?

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 25. 2. 2016

Akým spôsobom je správne účtovať a ekonomicky klasifikovať tvorbu a čerpanie sociálneho fondu, ak organizácia nemá samostatný účet v banke?

Dátum publikácie: 22. 8. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Spoločnosť dostala faktúru za budovanie optickej siete a metalickej siete (pripojenie ďalších objektov na sieť) v sume 4 460 € bez DPH, ktoré sú zabudované v zemi aj nad zemou. Uvedené siete sú zabudované dodatočne, t. j. ide o rozšírenie vybavenosti už existujúcej siete. Do ktorej odpisovej skupiny patrí uvedený majetok?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené