Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 415 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 7. 2016
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015

S. r. o. užíva priestor, v súvislosti s ktorým platí mesačne preddavkovo za služby súvisiace s užívaním (teplo, energie a pod.). Vyúčtovanie za rok 2015 bude až v 5/2016. V predchádzajúcich rokoch s. r. o. účtovala o preddavkoch na dodané energie, k 31. 12. vždy vytvorila rezervu na nevyfakturované dodávky vo výške zaplatených preddavkov a v nasledujúcom účtovnom období rezervu zúčtovala na základe vyúčtovacej faktúry. Od 1. 1. 2015 zmenou zákona o dani z príjmov už tvorba rezerv na nevyfakturované dodávky nie je daňovým výdavkom. Znamená to, že s. r. o. nedostane do daňových výdavkov v roku 2015 náklady na dodané služby súvisiace s užívaním nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 27. 7. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť vznikla v roku 2015 a stala sa dobrovoľným platiteľom DPH. V roku 2015 dosiahla stratu. Je povinná platiť daňovú licenciu?

Dátum publikácie: 27. 7. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako má spoločnosť vystaviť faktúru za demontáž oceľových stužidiel mosta (rozoberanie mosta) - s DPH alebo sa má uplatniť prenos daňovej povinnosti?

Dátum publikácie: 27. 7. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Bývalý zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi, že v roku 2012 má zníženú sadzbu odvodov na zdravotné poistenie. Zdravotná poisťovňa oznámila v roku 2016 zamestnávateľovi chyby zo spracovania mesačných výkazov uvedeného zamestnanca za rok 2012 a žiada o zaslanie aditívneho mesačného výkazu so zníženou sadzbou poistného. Má zamestnávateľ spätne opravovať výplaty z roku 2012, mzdový list, potvrdenie príjmu za rok 2012 uvedeného zamestnanca? Akou formou má vyrovnať preplatok na zdravotnom poistení a nedoplatok na dani z príjmov? Na základe akého dokladu môže zamestnávateľ opraviť uvedené chyby, ak nemá k dispozícii žiadne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne?

Dátum publikácie: 27. 7. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnankyňa je na materskej dovolenke a poberá materské.

  1. Môže mať zamestnankyňa príjem počas materskej dovolenky a poberania materského?
  2. Aké sú oznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni z príjmu počas materskej dovolenky?
  3. Aké odvody poistného sa z príjmu počas poberania materského platia?
  4. Je príjem počas poberania materského obmedzený?
  5. Môže si zamestnankyňa uplatniť z takéhoto príjmu nezdaniteľnú časť základu dane?
Dátum publikácie: 26. 7. 2016
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Živnostník z Českej republiky (neplatiteľ DPH) fakturuje vykonané stavebné práce v r. 2016 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR slovenskému platiteľovi DPH. Aké povinnosti vyplývajú v rámci tejto obchodnej transakcie pre firmu v SR z pohľadu zákona o DPH? Je slovenský platiteľ povinný vypočítať a odviesť DPH, aj keď stavebné práce fakturuje živnostník z ČR, ktorý je súčasne neplatiteľ DPH? Aké povinnosti vyplývajú českému živnostníkovi z pohľadu slovenského zákona o DPH?

Dátum publikácie: 26. 7. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve platby pred založením firmy (školenia, poplatky)? Je správne, ak účtovná jednotka tieto výdavky zaúčtovala interným dokladom druhý deň po založení živnosti?

Dátum publikácie: 26. 7. 2016
Autor: Ing. Monika Adamíková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať nájomné vzťahujúce sa k 1/2016 a zaplatené v 12/2015 právnickej osobe?

Dátum publikácie: 26. 7. 2016
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

SZČO, platiteľ DPH, plánuje v roku 2016 vytvoriť a predať umelecké dielo, kde uzatvorí zmluvu podľa Autorského zákona. Vytvorenie tohto diela nesúvisí s jeho predmetom činnosti ako živnostníka. Bude príjem z predaja tohto diela samostatným čiastkovým základom dane, ktorý sa bude posudzovať v daňovom priznaní samostatne, čo sa týka preukázaných či paušálnych výdavkov, a príjem zo živnosti, bude druhým samostatným ČZD?

Dátum publikácie: 26. 7. 2016
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže si daňovník začať uplatňovať paušálne výdavky na PHL (a na ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou MOV), keď má MOV zaradené do obchodného majetku, avšak prvé štyri roky uplatňoval 100 % výdavky na PHL aj odpisoval 100 %? Môže tento spôsob zmeniť?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené