Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 095 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 5. 2016
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Môže podnikateľ vložiť na bankový podnikateľský účet sumu vyššiu ako 5 tis. eur?

Dátum publikácie: 27. 5. 2016
Autor: Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Firma v SR, platiteľ DPH, si objedná reklamné predmety z Čiech. Dodávateľ je platiteľ DPH. Jeden reklamný predmet je do 17 € bez DPH/ks. Firma v SR ďalej predmety nepredáva. Ako má zaplatiť DPH na Slovensku?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Akým spôsobom obec účtuje a následne klasifikuje príjem bežného transferu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na bežné výdavky hasičského zboru v obci?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Príkazca uzatvoril príkaznú zmluvu na orezanie stromov v marci 2016 a odmena bude vyplatená v máji 2016. Príkazník je cudzia osoba, nie vlastný zamestnanec. Aké odvody sa budú platiť z vyplatenej odmeny?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 5. 2008

Zamestnávateľovi doručila zamestnankyňa dňa 21. 4. 2016 rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku spätne od 25. 12. 2015, ktorý jej bol priznaný listom zo dňa 30. 3. 2016. Zamestnankyňa má priznaný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % v porovnaní so zdravou osobou. Ako má zamestnávateľ postupovať pri spracovaní miezd? Od akého dátumu zamestnávateľ bude uplatňovať znížené odvody? Treba zaslať oznámenie o priznaní invalidného dôchodku a znížení odvodov do zdravotnej poisťovne? S akým dátumom?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Štátna organizácia (škola) pri účtovaní r. 2016 zistila, že na účte 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia zostal zostatok účtu 0,01 €. Táto skutočnosť sa prehliadla aj v dokladovej inventúre účtu 336. (Tento náklad mal byť na účte 524 v roku 2015). Ako správne opraviť túto chybu, ako doúčtovať 0,01 € v roku 2016? Mzdy v decembri 2015 zasiela na depozit.

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Môže zamestnávateľ preplatiť časť dovolenky z roku 2015, ak si ju zamestnanec nestihne vyčerpať?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Fyzická osoba dostala v apríli 2015 do daru od svojho príbuzného byt. V tom istom mesiaci sa táto osoba zaregistrovala na daňovom úrade z dôvodu poberania príjmov z prenájmu a začala byt prenajímať. Byt nevložila do obchodného majetku. Je príjem z darovania predmetom dane z príjmov?

Musí fyzická osoba byt vložiť do obchodného majetku a dar zdaňovať vo výške odpisov v zmysle usmernenia k zákonu o dani z príjmov, ktoré bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 5/2005?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma A má zamestnanca, ktorý nevlastní vodičské oprávnenie. Na základe príkaznej zmluvy sa dohodla firma A s inou fyzickou osobou (za nulovú odmenu), že tento príkazník odvezie (príležitostne) na svojom súkromnom vozidle zamestnanca do miesta určeného príkazcom (firmou A). V príkaznej zmluve je dohodnuté, že príkazník dostane náhrady podľa § 7 zákona o cestovných náhradách. Budú vyplatené cestovné náhrady daňovo uznateľným výdavkom vo firme A?

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o. má dvoch spoločníkov, ktorí spoločne založili túto spoločnosť. Zároveň sú aj konateľmi. Spoločnosť eviduje zásoby (materiál a tovar). Jeden spoločník chce odísť z tejto s. r. o. a chce si založiť novú firmu. Akým spôsobom sa dá tento ich spoločne nadobudnutý majetok rozdeliť? Chcú si ho rozdeliť, ale odmietajú akúkoľvek kúpu a predaj. Odchádzajúci spoločník by si chcel vziať polovicu materiálu a polovicu z tovaru. Je to materiál a tovar, s ktorým sa už dlhší čas nehýbe a zostávajúci spoločník by sa rád tejto druhej polovice zbavil. Akým spôsobom je možné rozdeliť tieto zásoby a akým spôsobom sa to dá zaúčtovať?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené