Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 486 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2015

Má obec právo preplatiť starostovi vodičský kurz na traktor?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Učiteľka materskej školy v decembri 2017 absolvovala rigoróznu skúšku a obhájila doktorskú prácu. Dovtedy mala ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a tiež I. aj II. atestáciu. Má nárok na vyplácanie kreditového príplatku, keďže po vykonaní rigoróznej skúšky dostala osvedčenie o získaní 60 kreditov?

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Po podpísaní zámennej zmluvy pozemkov medzi mestom a fyzickou osobou (občanom mesta) zasadla komisia na oceňovanie majetku a prehodnotila cenu zamieňaného pozemku. Je nutné vypracovať znalecký posudok na zamieňané pozemky, v ktorom bude stanovená ich cena (musí byť zvlášť znalecký posudok na pozemok mesta a zvlášť znalecký posudok na pozemok fyzickej osoby)? A ako sa postupuje v prípade právnickej osoby a mesta?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017

Otázka je k odloženej daňovej pohľadávke, ktorá vznikla z dočasných rozdielov opravných položiek k pohľadávkam vo výške 300 tis. eur. Spoločnosť bude približne o 2 roky zlúčená s materskou bankou. Z toho dôvodu bude časť obchodov postupne počas týchto dvoch rokov prechádzať pod matku a spoločnosť ako dcéra bude z toho dôvodu vykazovať pokles zisku (ročne plánuje vo výške cca 80 tis. eur). Je takáto odložená daňová pohľadávka uplatniteľná v plnej výške?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2005

Do akej odpisovej skupiny zaradiť budovu účelového zariadenia pre poľovníkov - útulok a sklady náradia? Táto budova, ktorá má zastavanú plochu 53 m2, je napojená na inžinierske siete, má vlastnú žumpu. Budova bola postavená svojpomocne členmi poľovníckeho združenia z ich vlastných prostriedkov. Teraz bol vypracovaný znalecký posudok, kde bola budova ocenená, aj všetky prípojky, pozemok. Do akej odpisovej skupiny zaradiť budovu, do akej prípojky na vodu a elektrinu, pretože sú v znaleckom posudku ohodnotené? Ďalej je na pozemku vybudovaný altánok a prístrešok, do akej odpisovej skupiny patria tieto drobné stavby? Môže vôbec poľovnícke združenie daňovo odpisovať uvedený majetok, keď bol vybudovaný svojpomocne, nebol kupovaný a nie je doklad o úhrade? Cenu pre zaradenie brať zo znaleckého posudku?  

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dieťa zamestnanca ukončilo štúdium na VŠ štátnou skúškou 24. 5. 2018. Dňa 11. 6. 2018 nastupuje na absolventskú prax, pravdepodobne bude evidované na úrade práce. Dokedy má zamestnanec nárok na daňový bonus?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Je možné daňovo odpísať staré premlčané pohľadávky z r. 2006 a 2008? Prvá pohľadávka je v sume 7 000 € voči SZČO, ktorá ukončila podnikanie. Druhá pohľadávka je v sume 5 000 € voči SZČO. Na tieto pohľadávky nebola tvorená opravná položka. Čo v prípade, ak by bol iný, neskorší dátum splatnosti na týchto pohľadávkach, tzn. neboli by premlčané?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnankyňa je prijatá na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky inej zamestnankyne v pričlenenej organizačnej jednotke. Organizačná jednotka končí svoju činnosť z organizačných dôvodov a zamestnancom, ktorí tam pracujú, bude vyplatené odstupné. Zamestnankyni na materskej dovolenky bude odstupné vyplatené tiež. Má zamestnankyňa, ktorá zastupuje, tiež nárok na vyplatenie odstupného?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Stavebná firma je platiteľom DPH. Český odberateľ, platiteľ DPH, si objednal dodávku okien a dverí s montážou na stavbe v ČR. Je v poriadku fakturácia bez DPH (s prenosom daňovej povinnosti na českého odberateľa)? Vyplýva dodávateľovi z tohto obchodu aj iná povinnosť?

Dátum publikácie: 13. 7. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 4. 2009

Spoločnosť sa zaoberá predajom nábytku. S poľským dodávateľom sa dohodla na zriadení konsignačného skladu. Poľský dodávateľ nie je v SR registrovaný ako platiteľ DPH (v Poľsku áno). Dňa 20. 3. 2018 poľský dodávateľ dopraví na územie SR - do konsignačného skladu - tovar v hodnote 40 000 €, a v apríli 2018 slovenská spoločnosť predá z neho tovar v hodnote 15 000 €. O tomto predaji slovenský odberateľ informuje dodávateľa, ktorý na základe tejto informácie vystaví dňa 30. 4. 2018 faktúru na 15 000 €. Kedy a z akej sumy slovenská spoločnosť a) vykoná samozdanenie, b) uplatní nárok na odpočítanie DPH?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené