Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 11 541 výsledkov
...
Dátum publikácie: 17. 12. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnávateľ poskytuje pre zamestnancov rôzne druhy príjmov, ako príspevok na DDS – doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov zaradených do 3. rizikovej kategórie, ďalej tiež finančný príspevok na stravu osobitne pre zamestnanca, ktorý má od lekára potvrdenú potrebnú diétu, ktorú zamestnávateľ nevie zabezpečiť, ďalej finančný príspevok pre ostatných zamestnancov, ak pracujú v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, kedy stravovacie zariadenie stravu nepodáva. Tiež poskytuje zamestnancom príspevok na stravovanie, t. j. z nákladov s. r. o., ako aj zo sociálneho fondu a tiež pri príležitosti napr. uzatvorenia manželstva, resp. narodenia dieťaťa alebo životného jubilea poskytuje tzv. darčekové poukážky. Aké odvody a daň sa platia z týchto príjmov?

Dátum publikácie: 17. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť plánuje pre zamestnancov zorganizovať vianočný večierok (miestnosť, hudba, pohostenie, alko a nealko nápoje), napr. celkové náklady na 1 zamestnanca 30 €. Tento nepeňažný príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca? Čo v prípade, keď zamestnávateľ bude náklady na večierok účtovať ako nedaňové?

Dátum publikácie: 15. 12. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Umývacia linka bola v roku 2000 zaradená a odpisovaná spolu s budovou (tiež rok 2000), v roku 2017 je nutné umývaciu linku vyradiť a nahradiť ju kompletne novou, a to z dôvodu jej častej poruchovosti. Akým spôsobom vyčleniť hodnotu starej umývacej linky z hodnoty budovy? Firma účtuje v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 15. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Obchodná spoločnosť A ukončila prenájom budovy výpoveďou so spoločnosťou B, ktorá nevypratala ani neodovzdala prenajaté priestory. Za obdobie od uzatvorenia dohody až do vypratania si spoločnosť A nárokuje v dohode peňažnú náhradu za bezdôvodné obohatenie. Považuje sa plnenie z takejto dohody za službu, ktorá by mala byť predmetom DPH?

Dátum publikácie: 15. 12. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť dala do prenajatých priestorov vyrobiť a namontovať drevené obloženie stropu a časti stien v hodnote 11 700 € bez DPH. Môže tieto výdavky považovať za náklady na opravu prenajatej nehnuteľnosti alebo predstavujú technické zhodnotenie? V prípade, že sú technickým zhodnotením, do ktorej odpisovej skupiny zaradiť obklad stropu a stien?

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2014

V školskom roku 2016/2017 má škola dve prvé triedy, v jednej je 14 žiakov, z toho 2 žiaci majú povolený osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, a to v škole mimo územia SR, v druhej triede je 15 žiakov. Z ekonomických dôvodov škola uvažuje od budúceho školského roka o zlúčení týchto tried. Po prerokovaní v rade školy a v zmysle školského zákona (§ 29) je možné zvýšiť max. počet žiakov triedy v druhom ročníku – 25 žiakov o troch (teda spolu 28 žiakov). Je možné spojiť tieto triedy, keď fyzicky by boli na vyučovaní prítomní 27 žiaci + 2 žiaci študujúci v zahraničí evidovaní v škole ako v kmeňovej?

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Má rozpočtová organizácia oprávnenie uhradiť poplatok za účasť na školení pre predsedov odborovej organizácie a zároveň aj riaditeľov z bežného účtu organizácie?

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Organizácia zakúpila licenciu na softvér v cene 7 199 €, ktorý bude inštalovaný na 16 počítačov – hodnota licencie pre jeden počítač je cca 450 €. Uvedená licencia má byť zaradená do dlhodobého nehmotného majetku a rovnomerne odpisovaná do predpokladanej doby použiteľnosti? Alebo má byť evidovaná v podsúvahovej evidencii samostatne za každý jednotlivý počítač (16 x 450 €)?

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2003

Učiteľka, ktorá vyučuje na I. stupni základnej školy, by v poobedňajších hodinách pracovala v školskom klube detí (ŠKD). Môže mať táto učiteľka dva rovnocenné pracovné pomery u toho istého zamestnávateľa? Prípadne, do koľko percent môže mať úväzok v ŠKD?

Dátum publikácie: 14. 12. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 9. 2007

Lyžiarsky kurz trval 5 pracovných dní (pondelok až piatok). Zúčastnilo sa ho 27 žiakov, 2 učitelia ako inštruktori a 2 učitelia ako pedagogický dozor. Všetci 4 učitelia pracujú na škole na plný úväzok. V čase lyžiarskeho kurzu mali zaplatenú mzdu pedagogického zamestnanca (37,5 h/týždeň). Inštruktorom vznikol nadčas (jednému 8 hodín a druhému 9 hodín). Každý deň mal jeden učiteľ pracovnú pohotovosť od 22,00 h do 6,00 h (8 hodín). Je uvedená pracovná pohotovosť považovaná za pracovnú pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené