Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 783 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Konateľ s. r. o. a zároveň jediný spoločník (fyzická osoba je ako nepodnikateľ) poskytol bezúročnú pôžičku svojej obchodnej spoločnosti, kde má 100 % priamy podiel. Bezúročnú pôžičku poskytol konateľ podľa Občianskeho zákonníka. Je povinná fyzická osoba nepodnikateľ a obchodná spoločnosť v zmysle § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov upravovať základ dane? Obchodná spoločnosť by musela v tomto prípade znižovať základ dane o obvyklú výšku úrokov z pôžičky?  

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 5. 2013

Za účelom uplatnenia náhradného plnenia zamestnávateľ uvažuje o nákupe reklamných predmetov cez chránenú dielňu. Na rok 2016 by to mala byt suma 906 € (bez DPH). Je pravda, že plná suma môže byť uplatnená len v prípade, ak ide o reklamný predmet s potlačou a v opačnom prípade sa dá uplatniť len 10 % hodnoty?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zamestnávateľ zamestnáva okolo 20 zamestnancov. Na účely preukázania plnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím je potrebné vychádzať z priemerného evidenčného poctu zamestnancov, pričom do tohto počtu sa nezapočítavajú rôzne formy dohôd. Počítajú sa do priemerného počtu zamestnancov aj zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Organizácia, pod ktorú patria materské školy mesta, má záujemkyňu o pracovný pomer na pozíciu učiteľky pre materské školy. Vyštudovala UMB Banská Bystrica - učiteľ technických predmetov - pre organizáciu nekvalifikovaná. Toho času študuje prvý ročník Trnavskej univerzity - predprimárna a elementárna pedagogika. Môže ju zamestnať aj napriek zatiaľ neukončenej škole (po skončení bude kvalifikovaná) alebo musí uprednostniť žiadosti kvalifikovaných pedagogických zamestnancov?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Aké povinnosti má na účel uplatnenia náhradného plnenia firma do konca marca nasledujúceho roku? Stačí poslať „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“? Je povinnosťou dodávateľa doručiť ku faktúre ako osobitnú prílohu rozpis dodaných tovarov v zmysle zákona + doklady preukazujúce oprávnenosť chránenej dielne realizovať zákazku?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: JUDr. Marcela Macová
Právny stav od: 1. 4. 2014

V akom prípade musí mať a akú dokumentáciu mediátor, živnostník, podľa zákona o mediácii? Zákon o probačných a mediačných úradníkoch sa ho netýka. Nemá zamestnancov. Odvody do zdravotnej poisťovne platí šekom, do Sociálnej poisťovne mu zatiaľ nevyplýva povinnosť. Úhrady za služby sú platené v hotovosti, ale aj faktúrou. Používa výhradne on sám IS. Ikonu internet má vo svojom počítači, ale ho aj používa.

Musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt alebo stačí len bezpečnostná dokumentácia? Musí mať vypracované bezpečnostné opatrenia, bezpečnostnú smernicu a evidenčný list aj poučenie?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Do akej odpisovej skupiny sa daňovo zaraďuje technológia bioplynových staníc?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť fakturuje spoločnosti s r. o. servis a kontrolu kamerového systému (vyčistenie kamier a správne nastavenie a skontrolovanie parametrov). Je uvedená služba s prenosom slovenskej daňovej povinnosti alebo je povinná s. r. o. fakturovať s DPH?

Na prehrávači, ktorý nahráva všetky pohyby, vymenili harddisky staré za nové - uvedená služba bude fakturovaná ako prenos daňovej povinnosti alebo s DPH (ako oprava koncového zariadenia)?

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 31. 12. 2014

Spoločnosť B si objedná zhotovenie internetovej stránky a e-shopu od spoločnosti A. Spoločnosť A (mikro účtovná jednotka) zabezpečuje registráciu domény a webhosting pre spoločnosť B prostredníctvom spoločnosti C. Na faktúre za registráciu od spoločnosti C je doména vymedzená na obdobie od 20. 4. 2016 do 19. 4. 2017 v sume 100 €. Následne spoločnosť A vystaví pre spoločnosť B faktúru za registráciu domény a webhosting od 20. 4. 2016 do 19. 4. 2017 v sume 120 € a ako ďalšiu položku samotné programovanie webovej stránky a e-shopu za 500 €.

1. Ako sa bude postupovať v účtovníctve spoločnosti A v súvislosti s časovým rozlíšením pri došlej faktúre od spoločnosti C? Je potrebné účtovať na účtoch časového rozlíšenia?

2. Ako sa bude postupovať v účtovníctve spoločnosti A v súvislosti s časovým rozlíšením vystavenej faktúry pre spoločnosť B? Je potrebné účtovať na účtoch časového rozlíšenia? 

Aký by bol postup v prípade, že si spoločnosť B objedná dňa 20. 4. 2016 od spoločnosti A iba službu webhosting (ktorá realizuje registráciu domény a webhosting opäť prostredníctvom spoločnosti C) za obdobie od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016? Technicky je to bežné, že sa spätne tieto veci realizujú.

Dátum publikácie: 26. 9. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 10. 2007

Vlastník bytu je zároveň aj predsedom spoločenstva. Vzhľadom nato, že vlastníci bytov nemajú záujem na chode spoločenstva, vedenie účtovníctva ostalo na predsedovi spoločenstva, aj jeho spracovanie, ako aj vyhotovenie zápisu zo schôdze. Na poslednej schôdzi sa odsúhlasilo, že toto účtovníctvo spracuje manželka predsedu za odmenu v sume 400 €. Stačí k tomu zápis zo schôdze vlastníkov, kde s uvedeným vyjadrila súhlas nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov, alebo je potrebné na výkon uvedenej činnosti uzatvoriť zmluvu? Kto má uvedenú zmluvu podpísať? V spoločenstve je aj podpredseda, ktorý sa na uvedenej schôdzi nezúčastnil. Aké ďalšie povinnosti vyplývajú z vyplatenej odmeny za spracovanie účtovníctva?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené