Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 156 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 18. 6. 2016

Zamestnanci sú vyslaní na práce do Nemecka. V rámci tohto vyslania boli v Nemecku aj 29. 8. 2016, keď je na Slovensku štátny sviatok, ale v Nemecku nie je. Ako zamestnancom tento deň preplatiť pri výpočte mzdy?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Akým spôsobom obec financuje technické zhodnotenie prestrešenia balkónov a ich vymurovanie ako opravu z dôvodu vytápania?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 10. 2014

V decembri bude družstvo oslavovať 25. výročie vzniku. Pri tejto príležitosti chce vedenie družstva vyplatiť odmenu svojim členom bez pracovného pomeru - sú to prevažne dôchodcovia v pokročilom veku. Akým spôsobom takúto “vernostnú” odmenu vyplatiť?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť zaplatila zálohovú faktúru – avízo 28. 9. 2016. Zálohová faktúra – daňový doklad, je vystavená 7. 10. 2016. Objednaný tovar ešte nie je dodaný spoločnosti, ktorá je štvrťročný platiteľ DPH. V ktorom štvrťroku si môže spoločnosť odpočítať DPH?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ odmeňovaný v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uzatvoril so zamestnancom dňa 15. 4. 2016 dohodu o skončení pracovného pomeru dňom 30. 6. 2016 podľa § 60 Zákonníka práce, v ktorej sa okrem iného dohodlo, že bude zamestnancovi vyplatená odmena vo výške trojnásobku mesačného funkčného platu. Dňa 16. 5. 2016 bol zamestnancovi znížený osobný príplatok o 200 €.

Akú odmenu má zamestnávateľ zamestnancovi vyplatiť – výšku funkčného platu pôvodnú alebo zníženú? Podľa § 29 zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa za funkčný plat považuje plat priznaný zamestnancovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie. Kedy vznikol dôvod na jeho použite: pri uzatvorení dohody alebo pri skončení pracovného pomeru, kedy bude vyplatená odmena?

Zároveň zamestnancovi zo zákona a KZ patrí odchodné vo výške dvoch funkčných platov. Akú čiastku zamestnancovi vyplatí - pôvodnú alebo zníženú?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť na základe rozhodnutia o povolení na predčasné užívanie časti stavby začala prevádzkovať reštauráciu. Nákup potravín do reštaurácie spoločnosť účtuje na účet 501 a nápoje, alkohol a pod. na účet 504. Tržby sa účtujú na účet 602, z nakúpených potravín sa vyrába jedlo. Z dennej uzávierky nevie spoločnosť zistiť, koľko sa predalo potravín na jedlo a koľko nápojov a pod. Spoločnosť predpokladá, že predaj by sa mal zaúčtovať na účet 604. Ako správne zaúčtovať nákup do reštaurácie a predaj?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 12. 1995

Podľa akého nariadenia alebo zákona nemôže zamestnávateľ vyberať poplatok za vykonávanie zrážok zo mzdy zamestnancovi?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Je možné v prípade zrušenia zamestnávateľa nevyplatiť zamestnancom nevyčerpanú dovolenku?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2011

Čo sa myslí v § 98 ods. 2 Zákonníka práce pravidelne v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich? Ak vodič vykonáva prácu v noci 1 až 2-krát do mesiaca, je to pravidelné? Alebo ak vykonáva nočnú prácu v trvaní troch hodín po sebe nasledujúcich, je to pravidelne v zmysle tohto paragrafu? Patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu aj za kratšie časové úseky ako celá hodina?

Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnankyňa v rozpočtovej organizácii odmeňovaná podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pracuje od 1. 10. 2004 na pozícii „sociálny pracovník – sociálno-poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia“. Zamestnankyňa 16. 5. 2000 ukončila úplné stredné vzdelanie na gymnáziu a dňa 22. 5. 2002 ukončila maturitnou skúškou nadstavbové štúdium na obchodnej akadémii – odbor sociálno-právna činnosť. Zamestnankyňa nastúpila dňa 9. 11. 2013 na materskú dovolenku a v súčasnosti čerpá rodičovskú dovolenku. Zamestnávateľovi oznámila, že od 1. 9. 2016 chce ukončiť rodičovskú dovolenku a vrátiť sa do práce. Spĺňa zamestnankyňa na základe zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2015, kvalifikačný predpoklad vzdelania a môže po skončení čerpania rodičovskej dovolenky vykonávať naďalej pracovnú činnosť sociálny pracovník?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené