Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 933 výsledkov
...
Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Materská spoločnosť sa rozhodla vo svojej dcérskej spoločnosti (akciová spoločnosť) znížiť základné imanie, pritom dcérska spoločnosť nemá požadovanú sumu finančných prostriedkov na vyplatenie akcionára a zoberie si na tento účel úver. Je možné úroky z úveru použitého na predmetný účel považovať za daňovo uznané?

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Cestovná kancelária postupuje podľa § 65 zákona o DPH. Podľa § 65 ods. 11 zákona o DPH platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa odsekov 1 až 7, nesmie vo faktúre o predaji služieb cestovného ruchu uviesť samostatne sumu dane. Ako má vyzerať vystavená faktúra? Ako ju uviesť do kontrolného výkazu a daňového priznania k DPH? Cestovná kancelária väčšinou vystavuje faktúry v zmysle § 65 osobám, ktoré patria do časti D.2. kontrolného výkazu.

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Odpisuje sa budova naďalej 20 rokov, pokiaľ ju SZČO (má ju v obchodnom majetku) prenajíma s. r. o., ktorá na väčšine plochy budovy vykonáva predaj náhradných dielov na automobily a opravuje automobily?

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Organizácia je platiteľom DPH (čiastočným, koeficient na vstupe). Dodávateľ stavebných prác nie je platiteľ DPH, čo aj na faktúre uvádza. Platí pre organizáciu povinnosť samozdanenia stavebných prác - odviesť DPH?

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť s r. o. je platiteľ DPH. Objednala si tovar z Francúzska. Dodávateľ na faktúru neuviedol IČ DPH s. r. o. a vystavil faktúru aj s daňou. Môže s. r. o. uvedenú faktúru, ktorú už zaplatila a dodávateľ nie je ochotný ju prerobiť a fakturovať bez dane, zaúčtovať na účet 132 – celú sumu aj s DPH? 

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Posudzuje sa aj zástupca starostu obce ako oprávnená osoba na zabezpečenie stravného v obci?

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zamestnávateľ chce v období chrípky poskytovať zamestnancom vitamínové balíčky. Ako má zamestnávateľ postupovať, aby sa toto plnenie považovalo za daňový výdavok a zamestnancom nebolo zdaňované?

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015

Firma má elektromobil (operatívny lízing), pričom ho používa len na služobné účely. Potrebuje viesť knihu jázd kvôli nákladom na prevádzku vozidla, ktoré si uplatňuje v plnej výške (umývanie vozidla, splátka operatívneho lízingu)? Pri ostatných (benzínových) vozidlách používa knihu jázd, je to excelovský súbor, ktorý automaticky počíta spotrebu pohonných látok, náklady na cestu a nadspotrebu vyjadrenú v litroch (l) a eurách (€).

Avšak ako knihu jázd upraviť pri pohonnej látke elektrina? Ako vypočítať, resp. existuje v tomto prípade nadspotreba? Firma dostáva faktúru za elektrinu celkovo za budovu, má z faktúry odčleniť náklady na nabíjanie vozidla a účtovať o tejto elektrine zvlášť na účte 501? Občas je vozidlo nabíjané zadarmo v nákupných centrách. Okrem toho v technickom preukaze nie je uvedená spotreba, ako potom vypočítať nadspotrebu?

Firma má problém vytvoriť knihu jázd pre tento elektromobil.

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 9. 2015

Žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania (nie duálne vzdelávanie) na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania vykonávajú prax na pracovisku mimo školy. Škola má uzatvorenú zmluvu s právnickou osobou. Na konci mesiaca na základe dochádzky žiakov vystaví škola danému zamestnávateľovi faktúru, ktorú jej uhradí a následne peňažné prostriedky vyplatí žiakom. So žiakmi nemá škola uzatvorenú žiadnu dohodu ani zmluvu, čiže nejde o pracovnoprávny vzťah. Je určená nejaká minimálna suma, ktorú musí žiak za odpracovanú hodinu dostať a vyplývajú nejaké povinnosti pre školu? Musí mať žiak uzatvorenú nejakú zmluvu?

Dátum publikácie: 2. 5. 2016
Autor: Ing. Ján Janíček
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanci vyúčtovali svoje pracovné cesty za obdobie 12/2015 až na konci januára 2016. Ako sa majú cestovné náhrady správne účtovať? V decembri interným dokladom 512/383 a v roku 2016 VPD 383/211 alebo v decembri interným dokladom 512/333 a v roku 2016 VPD 333/211? Je potrebné účtovať o časovom rozlíšení?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené