Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 108 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 11. 2015
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2014

Akým spôsobom účtuje obec o prijatej dotácii zo štátneho rozpočtu?

Dátum publikácie: 30. 11. 2015
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Je správna informácia, že pri pracovnom zaradení mzdárky v škole sa nemusí dodržiavať postupné preraďovanie podľa počtu odpracovaných rokov, ale zamestnanec sa môže hneď zaradiť do 12. - najvyššieho platového stupňa?

Dátum publikácie: 30. 11. 2015
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Sú splnené podmienky trojstranného obchodu pre odberateľa č. 2, keď:

Tovar je fyzicky prepravený z Nemecka na územie Slovenska, fakturácia je z Nemecka do Anglicka a z Anglicka na Slovensko odberateľovi č. 2. Uvedené tri spoločnosti sú registrované k DPH len vo svojom členskom štáte.

Prepravu platí odberateľ z Anglicka externému prepravcovi. Odberateľ č. 2 má vopred dohodnuté obchodné transakcie s inými slovenskými odberateľmi, ku ktorým externý prepravca priamo prepraví nimi objednané množstvo tovaru u odberateľa č. 2, ktorý sa stáva pre týchto slovenských drobných odberateľov slovenským dodávateľom.

Prepravu na území Slovenska prepravca fakturuje odberateľovi č. 2 samostatne. Odberateľ č. 2 získava vlastnícke právo k tovaru od svojho dodávateľa z Anglicka. Problém je v tom, že odberateľ č. 2 nevlastní vhodné skladovacie priestory, má dohodu so svojimi potencionálnymi slovenskými odberateľmi o takomto vyložení tovaru. Preprava tovaru týmto slovenským konečným odberateľom je fakturovaná ako vnútroštátna preprava.

Dátum publikácie: 30. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Slovenská spoločnosť prenajíma motorové vozidlá ťahač + náves poľskej spoločnosti na podnikanie. Ako sa v tomto prípade postupuje pri platení dane z motorových vozidiel? 

Dátum publikácie: 30. 11. 2015
Autor: Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Daňovníkovi zaslala obec poštou do vlastných rúk rozhodnutie o dani z nehnuteľností. Zásielka mu bola dňa 20. 7. 2015 uložená a prevzal ju až 8. 8. 2015. Aký je deň doručenia rozhodnutia? Je to tretí deň od uloženia alebo je to 8. 8. 2015, kedy si zásielku v odbernej lehote prevzal?

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť eviduje z konca roku 2013 na účte 323 rezervu na nevyfakturované dodávky. Táto rezerva vznikla z dôvodu vrátenia faktúry dodávateľovi, pretože si vyfakturoval vyššiu čiastku ako bola uznaná. Zaplatená bola odberateľovi len uznaná čiastka vykonanej služby a keďže faktúra bola vrátená dodávateľovi (živnostníkovi) na prepracovanie, zaplatená čiastka bola zaúčtovaná na nákladový účet a zo súvzťažným zápisom na účet 323 - Krátkodobé rezervy ako nevyfakturovaná dodávka. K dnešnému dňu nedošlo k dohode. Ako naložiť s účtom 323, ak k dohode nedôjde, naviac keď už v roku 2015 takéto rezervy budú nedaňové.

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

SZČO má vlastný automobil (nezaradený v podnikaní) alebo prenajatý automobil (zmluva je na rodné číslo), používa ho na pracovné cesty. Vedie si evidenciu ciest, najazdené km a má potvrdenia o nákupe PHL. Môže si uplatňovať spotrebu PHL a náhradu za používanie automobilu podľa zákona o cestovných náhradách?

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2015. Od 10. 8. 2015 je uznaný za dočasne pracovne neschopného a je predpoklad, že dočasná pracovná neschopnosť bude trvať aj po 31. 8. 2015. Končí pracovný pomer zamestnanca 31. 8. 2015 alebo až po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti? 

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže mať zamestnanec pracujúci na pracovnú zmluvu dohodnutý týždenný pracovný čas na 5 hodín týždenne/1 hodina denne? Aká by bola minimálna hodinová sadzba? 

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Lenka Gašincová
Právny stav od: 1. 2. 2014

Dieťa vo veku 18 rokov skončilo povinnú školskú dochádzku a po skončení špeciálnej základnej školy pokračuje v štúdiu na praktickej škole. Požiadalo o priznanie invalidného dôchodku, ale rozhodnutie o ňom ešte nemá. Po priznaní invalidného dôchodku prestane byť nezaopatreným dieťaťom a jeho rodič stráca na neho nárok na daňový bonus. Má však jeho rodič nárok na daňový bonus za obdobie do vydania rozhodnutia o nároku na invalidný dôchodok?

Podľa § 3 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nezaopatreným dieťaťom je aj dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Možno považovať štúdium na praktickej škole za sústavnú prípravu na povolanie alebo dosiahnutím plnoletosti sa dieťa už nepovažuje za nezaopatrené?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené