Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 927 výsledkov
...
Dátum publikácie: 25. 10. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Dňa 14. 1. 2016 bola odberateľovi vystavená faktúra č. 20160003 na 2 ks tovaru. Spoločnosť však zistila, že faktúra mala byť vystavená na 4 ks tovaru, pretože aj skutočne toľko bolo v mesiaci 1/2016 dodané. Ako je potrebné vystaviť faktúru na dofakturovanie 2 ks tovaru s dátumom dnešným a termín dodania 14. 1. 2016 a podať dodatočné daňové priznanie za január + kontrolný výkaz alebo dátum vystavenia bude 14. 1. 2016 a podá sa dodatočné daňové priznanie + kontrolný výkaz a číslo faktúry bude 2016003A?    

Dátum publikácie: 25. 10. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 7. 2010

Spoločnosť kúpila ochrannú známku a bola tam položka „správny poplatok“. Správny poplatok vstupuje do ceny ochrannej známky? Spoločnosť chce ochrannú známku odpisovať.

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Česká spoločnosť so sídlom v Prahe je registrovaná na IČ DPH na Slovensku. Za dodávku tovaru vystavila faktúru bez DPH. Doteraz nemali slovenské IČ DPH, preto príjemca postupoval pri zaradení faktúr ako pri nákupe v tuzemsku – samozdanenie. Na predmetnej faktúre je uvedené slovenské IČ DPH, pričom česká spoločnosť fakturovala tovar bez DPH so slovnou poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti". Na faktúre je vyúčtovaný materiál (pár kusov kábla) a recyklačný poplatok. Ako postupovať z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Stavebná firma okrem svojich výrobkov predáva aj výrobky obchodného partnera z Čiech, ktorý má pridelené len IČ DPH v Čechách. Keďže je výrobok aj meno obchodného partnera uvedené aj na reklamných baneroch, raz za rok sa mu fakturuje spoluúčasť na reklamnej kampani. Má byť faktúra vystavená s DPH alebo bez DPH? 

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenský podnikateľ, platiteľ DPH, nakupuje tovar z tretích krajín (Ukrajina). Tovar vyváža priamo z Ukrajiny do EÚ (Taliansko, Rakúsko, Česko...) Prepravu pre slovenského podnikateľa vykonáva prepravca z tretích krajín (Belize). Vystaví sa T1, pričom príjemca je slovenský podnikateľ, tak isto i na prepravnom doklade CMR je príjemca slovenský podnikateľ. Prepravná spoločnosť fakturuje za prepravu na slovenskú firmu. Clo a DPH platí odberateľ v krajine EÚ. Slovenský podnikateľ vystavuje faktúru pre odberateľa EÚ bez DPH (oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu), v tej faktúre je zahrnutá aj doprava, ale nie je rozčlenená, t. j. tovar je predaný aj dopravou v jednej sume.

Ako vyrovnať dopravu? Oslobodiť ju podľa § 48 ods. 8 zákona o DPH, t. j. uvažovať o službe vzťahujúcej sa na dovážaný tovar alebo brať to ako prijatú službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu, resp. tretieho štátu a zaplatiť daň (uplatniť samozdanenie)?

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Považuje sa vytvorenie webovej stránky za nehmotný majetok v prípade, že je predpokladaná doba použitia dlhšia ako jeden rok a náklady na jej vytvorenie vyššie ako zákonom stanovená hranica? Je nejaká požiadavka na časové rozlíšenie nákladov na vytvorenie webovej stránky z dôvodu, že ekonomické úžitky z webovej stránky plynú aj v budúcich obdobiach?

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ postupuje pri odmeňovaní v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.                      

Na základe rozhodnutia o organizačnej zmene, ktorá nadobudne platnosť od 1. 6. 2016, sa bude s účinnosťou odo dňa 1. 8. 2016 rušiť funkčné miesto z dôvodu nadbytočnosti. Výpovedná doba je dvojmesačná. Zamestnávateľovi vzniká v prípade výpovede danej zamestnancovi povinnosť ponúknuť v súlade s ustanovením § 63 ods. 2 voľné pracovné miesto.

K akému dátumu je povinný ponúknuť zamestnávateľ voľné pracovné miesta v organizácii? Iba voľné miesta k 1. 6. 2016 alebo aj počas plynutia výpovednej doby až do 31. 7. 2016, prípadne počas ktorého obdobia je zamestnávateľ povinný ponúkať prípadné voľné miesto?

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť, platiteľ DPH, si prenajala kancelárske priestory v novej administratívnej budove. Tieto priestory boli bez podláh, klimatizácie, dverí, sanity atď. S prenajímateľom sa spoločnosť dohodla, že si všetko dá spraviť na vlastné náklady a bude odpisovať.

Keďže ide o stavebné práce, pri väčšine faktúr sa prenášala daňová povinnosť na odberateľa, t. j. nájomcu. Spoločnosť faktúru s dátumom dodania 5. 2. 2016 dostala až 5/2016, má podať dodatočné daňové priznanie k DPH za 2/2016 a samozdaniť? Alebo môže spoločnosť faktúru zaúčtovať do 5/2016?

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnancovi bola z dôvodu nadbytočnosti daná výpoveď s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá skončí 31. 12. 2016. Zamestnanec má uzatvorený aj druhý pracovný pomer na kratší pracovný čas ako údržbár, z ktorého dal výpoveď podľa § 67 Zákonníka práce. Tento pracovný pomer skončí tiež 31. 12. 2016. Zamestnanec je od 2. 9. 2016 starobným dôchodcom. Má nárok na odchodné z oboch pracovných pomerov? Má nárok na odstupné? Pri ponukovej povinnosti má byť aká dĺžka pracovného pomeru na kratší pracovný čas ponúknutá zamestnancovi?

Dátum publikácie: 24. 10. 2016
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 8. 5. 2002

Môže starosta poberať od obce okrem svojho platu aj iný príjem? Tento príjem by spočíval v odmene za vedenie pripravovaného projektu (projektový manažment). Projekt musí byť vedený osobou, ktorá bude mať o projekte prehľad a ktorá bude celý projekt počas jeho realizácie koordinovať. Z uvedeného vyplýva, že dané práce musí vykonávať starosta obce. Keďže odmena za uvedené práce predstavuje v rámci projektu oprávnený náklad (t. j. že na túto činnosť je možné vyčleniť finančné prostriedky), môžu byť uvedené prostriedky zaplatené starostovi obce? 

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené