Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 622 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Stavebná firma uzavrela zmluvu o dodávke a montáži stavebných prác pre platiteľa DPH. Úhradu prijala v októbri 2016, vystavila daňový doklad k prijatej úhrade s prenesením daňovej povinnosti. V januári 2017 došlo k zmene zmluvy a uskutoční sa len dodanie tovaru bez montáže. Ako vyrovnať DPH, keďže platba bola prijatá v roku 2016 a v roku 2017 sa uskutoční len dodanie tovaru v mesiaci február (bez pôvodne zazmluvnenej montáže)?

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť prechádza k 1. 6. 2017 z kalendárneho na hospodársky rok. Čo je potrebné pri uvedenej zmene? Oznámenie daňovému úradu, zmena zakladateľskej listiny a pod., resp. zásahy do vedenia účtovníctva? 

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská firma registrovaná za platiteľa DPH podľa § 7a (vykonáva dopravnú činnosť) dostala faktúru za dopravu od platiteľa DPH z Maďarska, ktorý vykonal dopravu so začiatkom aj s koncom v Maďarsku pre túto firmu. Má povinnosť z prijatej služby platiť DPH a zároveň aj má nárok na odpočítanie dane? V ktorých riadkoch daňového priznania sa uvádzajú údaje? Uvádzajú sa tieto údaje aj v kontrolnom výkaze?

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť pravdepodobne odpočítala stratu v daňovom priznaní r. 2015 v zlej výške. Za rok 2012 bola vykázaná strata vo výške 35 186,60 €. V roku 2013 sa odpočítalo od ZD 4 594,96 €, lebo to spoločnosti tak vyhovovalo. V roku 2014 sa začal uplatňovať štvrtinový systém, ale odpočítalo sa len 5 643,43 €, pretože len taká bola výška ZD. V roku 2015 sa už mohla odpočítať celá štvrtina, lebo ZD to dovoľoval, a tu je problém, pretože tá štvrtina sa vypočítala vo výške 8 796,65 € (35 186,60 : 4). Teraz v roku 2016 sa môže odpočítať celá štvrtina, lebo ZD bude dostatočný. Nemala byť daná štvrtina len 7 647,91 €? (Zostatok straty v roku 2014 bol 35 186,60 € mínus 4 594,96 € deleno 4.)

Ak spoločnosť postupovala v roku 2015 nesprávne, má podať dodatočné daňové priznanie a doplatiť rozdiel na dani? Daň mala byť zaplatená 105 €, ak nenastala chyba. Daňový úrad dorubí sankčný úrok či aj nejakú pokutu alebo penále?

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť sa stala platiteľom DPH od 1. 1. 2017. Môže si za rok 2016 odpočítať DPH v zmysle § 55 ods. 1 a 2 zákona o DPH? V priebehu roka 2016 sa prijaté plnenia zahŕňali do daňových výdavkov, odpisy sa vykonávali zo vstupnej ceny majetku, ktorá bola vrátane DPH. Môže sa odpočítateľná DPH zahrnovaná v nákladoch preúčtovať na účet 343 dňom 31. 12. 2016 a následne si odpočítať daň v 1. daňovom priznaní za január 2017? 

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Obec pri inventarizácii zistila, že na LV obce sú pozemky, ktoré nie sú zaevidované v účtovníctve obce. U niektorých pozemkov došlo k prečíslovaniu v súvislosti s vykonaním pozemkových úprav a ich zaevidovaním do katastra nehnuteľností. Na ocenenie pozemkov obec zriadila komisiu na ocenenie pozemkov vo vlastníctve obce. Jeden z pozemkov nezaevidovaný v účtovníctve obce je nadobudnutý v roku 2013 bezplatne od Slovenského pozemkového fondu. V zmluve o prevode majetku do vlastníctva obce je uvedená aj cena pozemku, určená na základe znaleckého posudku.

V prípade, že došlo k prečíslovaniu pozemkov a niektoré pozemky už nie sú na LV obce, môže obec tieto neexistujúce pozemky vyradiť z evidencie obce a zaradiť pozemky s novými parcelnými číslami na základe rozhodnutia o schválení pozemkových úprav?

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Zahraničný zákazník plánuje kúpiť tovar vyrobený vo firme na Slovensku ešte pred fyzickým dodaním a preprava do zahraničia by sa mala uskutočniť postupne podľa potrieb zákazníka a zákazník by platil skladné na Slovensku. Je možné podľa súčasne platných predpisov tento predaj realizovať na zahraničnú DPH zákazníka alebo je nutná registrácia pre účely DPH? Zákazník nemá v súčasnosti prevádzkareň na Slovensku.

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2016

Je potrebné k žiadanke na prepravu služobným motorovým vozidlom realizovať základnú finančnú kontrolu?

Dátum publikácie: 27. 2. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 6. 2004

Zamestnankyňa školy má stredoškolské vzdelanie a pracuje ako účtovník, rozpočtár, majetkár. T. č. je zaradená do 8. platovej triedy. Je možné zaradiť ju do 9. platovej triedy? Je možné poskytnúť jej osobný príplatok do výšky 100 % jej tarifného platu formou príspevku na dopravu zo sociálneho fondu?

Je možné poskytnúť riaditeľke školy odmenu pri jubileu zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 23. 2. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vlastní budovu, ktorú sa rozhodla zmodernizovať a pristaviť k nej ďalší nový objekt. Stavebné riešenie si vyžadovalo zbúranie takmer celej pôvodnej budovy, okrem základov a prípojky na inžinierske siete. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané na zmenu dokončenej stavby, prestavbu a prístavbu. Ako má spoločnosť postupovať z účtovného a daňového hľadiska?  

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené