Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 10 731 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Do ktorej platovej triedy má zamestnávateľ zaradiť vychovávateľku, ktorá má ukončenú VŠ II. stupňa odbor učiteľstvo pre školy 1. cyklu – aprobácie: prírodopis – základy poľnohospodárskej výroby. Je už dôchodkyňa, ktorá predtým učila na základnej škole.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: JUDr. Eva Tináková (advokátska kancelária MAPLE & FISH)
Právny stav od: 1. 9. 2007

Podľa § 106 Zákonníka práce majú nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa zamestnanci, ktorí vykonávajú po celý kalendárny rok práce zdraviu škodlivé. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní 1/12 dodatkovej dovolenky. Zamestnanci pracujú v sťažených podmienkach cca 5 dní v mesiaci. Majú nárok na priznanie dodatkovej dovolenky? Ak áno, na koľko dní dodatkovej dovolenky majú nárok?

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Marta Rešetková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2008

Ako upravuje rozpočet rozpočtová organizácia pri preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia? 

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Anna Mackovičová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Poslanec obecného zastupiteľstva sa vzdal práva na odmenu dňa 5. 2. 2015. Dôvodom bolo, že sa stal poberateľom predčasného starobného dôchodku. Dňom 15. 11. 2016 dovŕšil dôchodkový vek a od 1. 12. 2016 chcel poberať odmenu poslanca. Je takýto postup možný? 

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2012

Akým spôsobom účtuje a klasifikuje obec združené prostriedky s inou obcou na obstaranie dlhodobého majetku pri spolufinancovaní kanalizácie na základe zmluvy o združených prostriedkoch?

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Učitelia by mali mať prax jeden týždeň cca 30 h + vyučovanie a ďalší týždeň len vyučovanie. Rozvrh sa robí na týždeň. Je niekde stanovené, koľko hodín môže maximálne učiteľ učiť v jeden deň? 

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 7. 2004

Hlavnému kontrolórovi samosprávneho kraja vzniká po zvolení v zmysle § 19a ods. 6 zákona o samosprávnych krajoch nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy so samosprávnym krajom. Zmluva sa uzatvára na šesťročné obdobie. V prípade opätovného zvolenia kontrolóra do funkcie má samosprávny kraj uzatvoriť novú pracovnú zmluvu s tým istým zamestnancom alebo stačí dohodu o zmene pracovných podmienok v zmysle § 54 Zákonníka práce, keďže sa mení iba doba trvania pracovného pomeru a deň nástupu?

Dátum publikácie: 23. 6. 2017
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Zamestnanec má dcéru narodenú 25. 3. 1999, ktorá je zdravotne postihnutá na invalidnom vozíku. Do skončenia povinnej školskej dochádzky do 31. 8. 2016 poberal na dcéru daňový bonus. Na dcéru mu priznali spätne za rok 2016 prídavky na dieťa. Matka poberá opatrovateľský príspevok. Má uvedený zamestnanec nárok na daňový bonus za celý rok 2016?

Dátum publikácie: 23. 6. 2017
Autor: Ing. Alena Bajčíková
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanec bol vyslaný na dvojdňovú pracovnú cestu, z toho jeden deň mal podľa plánovaného rozpisu služieb stanovenú pracovnú dobu od 9,00 h do 19,30 h a druhý deň mal voľný deň.

Ako postupovať pri počítaní pracovnej doby, keď podľa pozvánky seminár začína  o 8,00 h a končí o 18,00 h, pracovnú dobu v tento deň má zamestnanec do 19,30 h? Na pracovnú cestu vycestoval, teda pracovná cesta začala o 5,00 h.

Druhý deň pracovnej cesty, keď mal zamestnanec voľný deň, seminár začína od 8,00 h a končí o 12,00 h, do miesta trvalého pobytu sa zamestnanec vrátil o 16,00 h. V pozvánke sú uvedené dve hodinové prestávky, tieto zamestnávateľ nezapočítava do odpracovanej doby. Postupuje správne?

Ako započítať odpracovanú dobu v takom istom prípade zamestnancovi, ktorý má stanovený pružný pracovný čas? U zamestnancov s pružným pracovným časom má zamestnávateľ v pracovnom poriadku stanovený voliteľný čas od 6,00 h do 8,00 h a od 13,00 h do 18,00 h. Pevne stanovený čas má od 8,00 h do 13,00 h.

Dátum publikácie: 23. 6. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Ak by zamestnávateľ prispieval zamestnancom na nápoje na priamu spotrebu na pracovisku z prostriedkov sociálneho fondu, je hodnota takéhoto príspevku zdaniteľným príjmom zamestnanca? Na pracovisku je automat na nápoje (káva, čaj), z ktorého si zamestnanci kupujú nápoje za nižšiu cenu (0,20 €/nápoj) a zamestnávateľ dopláca dodávateľovi týchto nápojov rozdiel (0,12 €/nápoj) do bežnej ceny.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené