Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 241 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Účtovníčka vo výplatnej páske navýšila čiastkový základ dane o výšku nedoplatku na zdravotnom poistení z ročného zúčtovania a tak to aj zdanila. Peniaze, ktoré sa odvádzajú zdravotnej poisťovni nie sú predsa zdaniteľným príjmom, odpočítavajú sa rovno z hrubej mzdy. Ako potom bude účtovanie?

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Spoločnosť eviduje v účtovníctve pohľadávku z roku 2013. Na túto pohľadávku boli tvorené daňovo uznané opravné prostriedky - § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Spoločnosť dostala ponuku na postúpenie tejto pohľadávky. Úhrada za postúpenú pohľadávku by sa mala rovnať výške postúpenej pohľadávky. Podmienkou je, že nový veriteľ spoločnosti postúpenú pohľadávku zaplatí až po jej vymožení. Ak sa nepodarí pohľadávku vymôcť, bude musieť spoločnosť podľa zmluvy pohľadávku znova odkúpiť. Aké bude účtovanie pri postúpení pohľadávky a aké bude účtovanie, keby prišlo k situácii, že spoločnosť musí pohľadávku znova prevziať?

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o. má v predmete podnikania ubytovacie služby. Budova, v ktorej podniká, nie je v jej vlastníctve, ale má ju v prenájme. Vlastník budovy vystavuje každý mesiac faktúry za nájom. Spoločnosť dostala rozhodnutie z mestského úradu o zaplatení dane z nehnuteľností za rok 2018 vystavené na vlastníka budovy. Môže spoločnosť toto rozhodnutie považovať za daňový výdavok? Alebo má spoločnosti vlastník budovy prefakturovať zaplatenie uvedenej dane?

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je potrebné Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov za každý pracovný pomer v tej istej firme? Napr. dohodár, ktorý má dohodu od 1. 1. do 15. 1. 2018 a potom ďalšiu od 20. 5. do 20. 9. 2018 – musí byť toto potvrdenie podpísané 2x?

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Postačuje, ak je zamestnanec oboznámený, že jeho e-mailový kontakt zamestnávateľ spracováva, alebo je potrebný súhlas zamestnanca na jeho spracovanie? Ako je to v prípade, že tento kontakt a taktiež telefónne číslo má zamestnávateľ uvedený v osobnom dotazníku? Je potrebné mať súhlas alebo stačí oboznámenie zamestnanca?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanec cestuje ráno vlakom o 4:00 hod. na služobnú cestu do Košíc, príde tam o 11:00 hod., výkon práce má 5 hodín a potom ide na hotel. Ráno vykonáva prácu 2 hodiny a potom cestuje vlakom späť a o 15:00 hod. príde domov. Za ktoré hodiny má nárok na náhradu mzdy?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnávateľ, ktorým je základná škola s materskou školou, chce prijať od 1. 9. 2018 do pracovného pomeru učiteľku nemeckého jazyka na kratší pracovný čas 12 hodín týždenne. Táto učiteľka má hlavný pracovný pomer na inej škole, kde je momentálne na materskej dovolenke. Môže zamestnávateľ prijať túto pani učiteľku na pracovnú zmluvu alebo na dohodu o vykonaní práce, aké sú možnosti? Môže byť uzatvorený pracovný pomer do 30. 6. 2019 alebo musí byť do 31. 8. 2019?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 12. 2018

Keďže od 1. 12. 2018 došlo k zmene platov starostov, je nutné ešte do konca jeho funkčného obdobia schváliť nový plat obecným zastupiteľstvom?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2015

Môže starosta obce bez nároku na odmenu občas vypomôcť svojmu bratovi v jeho reštaurácii?

Dátum publikácie: 10. 12. 2018
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosti z daňového úradu dôjde výzva k úhrade úrokov za omeškanie s  úhradou preddavkov na daň za rok 2014. Spoločnosť vychádza z toho, že mali povinnosť platiť preddavky na daň, zaplatili ich neskôr - má teda daňový úrad nárok uplatniť si úroky z omeškania? Úroky z omeškania sa počítajú od prvého dňa omeškania, najneskôr do dňa, kedy sa podá DPPO za príslušné obdobie? Spoločnosť zaplatí daňovému úradu úroky z omeškania. Čo ale v prípade, že firma bude v strate, a teda v konečnom dôsledku daňový úrad "nemá nárok na zaplatené preddavky" a musí jej ich vrátiť? Vráti jej aj úroky?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené