Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 12 103 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť eviduje z konca roku 2013 na účte 323 rezervu na nevyfakturované dodávky. Táto rezerva vznikla z dôvodu vrátenia faktúry dodávateľovi, pretože si vyfakturoval vyššiu čiastku ako bola uznaná. Zaplatená bola odberateľovi len uznaná čiastka vykonanej služby a keďže faktúra bola vrátená dodávateľovi (živnostníkovi) na prepracovanie, zaplatená čiastka bola zaúčtovaná na nákladový účet a zo súvzťažným zápisom na účet 323 - Krátkodobé rezervy ako nevyfakturovaná dodávka. K dnešnému dňu nedošlo k dohode. Ako naložiť s účtom 323, ak k dohode nedôjde, naviac keď už v roku 2015 takéto rezervy budú nedaňové.

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Bc. Mária Žilinčíková
Právny stav od: 1. 1. 2015

SZČO má vlastný automobil (nezaradený v podnikaní) alebo prenajatý automobil (zmluva je na rodné číslo), používa ho na pracovné cesty. Vedie si evidenciu ciest, najazdené km a má potvrdenia o nákupe PHL. Môže si uplatňovať spotrebu PHL a náhradu za používanie automobilu podľa zákona o cestovných náhradách?

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2015. Od 10. 8. 2015 je uznaný za dočasne pracovne neschopného a je predpoklad, že dočasná pracovná neschopnosť bude trvať aj po 31. 8. 2015. Končí pracovný pomer zamestnanca 31. 8. 2015 alebo až po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti? 

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže mať zamestnanec pracujúci na pracovnú zmluvu dohodnutý týždenný pracovný čas na 5 hodín týždenne/1 hodina denne? Aká by bola minimálna hodinová sadzba? 

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Lenka Gašincová
Právny stav od: 1. 2. 2014

Dieťa vo veku 18 rokov skončilo povinnú školskú dochádzku a po skončení špeciálnej základnej školy pokračuje v štúdiu na praktickej škole. Požiadalo o priznanie invalidného dôchodku, ale rozhodnutie o ňom ešte nemá. Po priznaní invalidného dôchodku prestane byť nezaopatreným dieťaťom a jeho rodič stráca na neho nárok na daňový bonus. Má však jeho rodič nárok na daňový bonus za obdobie do vydania rozhodnutia o nároku na invalidný dôchodok?

Podľa § 3 ods. 2 zákona o prídavku na dieťa nezaopatreným dieťaťom je aj dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Možno považovať štúdium na praktickej škole za sústavnú prípravu na povolanie alebo dosiahnutím plnoletosti sa dieťa už nepovažuje za nezaopatrené?

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 9. 2007

Zamestnanec pracuje na kratší pracovný čas 4 hodiny/5 dní v týždni. Zastupoval zamestnanca a vznikla mu práca nadčas v dĺžke 3 hodín, takže v úhrne odpracoval za jeden deň 7 hodín. Vzniká mu za tento deň nárok na stravovanie?

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť (platiteľ DPH) kúpila v lete solárne termofólie, ktoré boli dodávateľskou firmou nalepené na okenné sklá z dôvodu zníženia svietivosti a eliminácie slnečného a tepelného žiarenia v miestnostiach. Celková cena za tieto termofólie bola 1 647,60 €, keďže neboli obstarávané na všetky okná, ale iba do miestností, v ktorých bolo potrebné najviac riešiť otázku tepla. Môže danú akciu chápať ako technické zhodnotenie stavby, navýšiť obstarávaciu cenu a odpisovať spolu s budovou, alebo ide o opravu a udržiavanie?

Dátum publikácie: 26. 11. 2015
Autor: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma má každý rok celozávodnú dovolenku 2 týždne, čo zamestnancom oznámi aspoň 14 dní vopred písomne. Môže firma 1-dňové čerpanie dovolenky zamestnancovi podľa potrieb firmy (prevádzkové dôvody) nariadiť iba deň vopred?

Dátum publikácie: 25. 11. 2015
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2005

Mesto zriadilo spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mesta.

  1. Vzťahuje sa na túto s. r. o. zákon o výkone práce vo verejnom záujme?
  2. Vzťahuje sa na túto s. r. o. zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme? Ak áno, vzťahuje sa aj na zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou duševnej práce?
Dátum publikácie: 25. 11. 2015
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Ako má dať zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi v prípade rušenia zamestnávateľa? Má odpracovaných 38 rokov v prevádzke.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené