Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 13 638 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 8. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016

Nájomca (s. r. o.) má v prenájme VZV, za ktoré platí každý mesiac nájomné. Ak nájomca spôsobí nejakú škodu, prenajímateľ dá vozíky opraviť a vyfakturuje nájomcovi náklady spojené s opravou týchto VZV v 100 % výške. Napr. naposledy nájomcovi za túto opravu vystavil faktúru na celkovú sumu 1 200 eur s DPH.

Keďže prenajímateľ platí poistenie VZV, časť vzniknutých nákladov na opravu mu prepláca poisťovňa. Nájomcovi pošle informáciu - krycí list aj s listom, aby z vystavenej faktúry uhradil len 900 eur, lebo zvyšok mu preplatila poisťovňa.

Nájomca s týmto postupom prenajímateľa nesúhlasí, pretože faktúru prijal na sumu 1 200 eur (nie na 900 eur) a krycí list je vystavený na prenajímateľa. Aký je správny postup?

Dátum publikácie: 26. 8. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2014

S. r. o. vlastní fotovoltaické zariadenie na výrobu elektrickej energie a je platiteľom spotrebnej dane z elektriny. Časť elektriny spotrebuje ona a časť dodá spätne do siete. Stredoslovenská energetika jej mesačne fakturuje dodanú elektrinu bez spotrebnej dane a ona následne má túto elektrinu zdaniť spotrebnou daňou a pri daňovej povinnosti nad 5 € podať daňové priznanie. Keďže jej nevychádza platiť túto daň (daňová povinnosť je pod 5 €) otázkou je, či je povinnosť účtovať o tejto dani, aj keď daňová povinnosť je napr. 1,40 € a odvod dane je 0 €? Na konci roka vystaví Stredoslovenskej energetike faktúru za dodanú elektrinu - ako túto faktúru zaúčtovať?

Dátum publikácie: 26. 8. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako postupovať z pohľadu zákona o DPH a zákona o dani z príjmov v situácii, keď firma, platiteľ DPH, ktorá predáva kancelárske potreby, chce na podporu predaja pri nákupe kancelárskych potrieb nad 100 € bez DPH dávať ako darček k nákupu kávu? Z pohľadu zákona o DPH sa postupuje podľa § 8 ods. 3 a ide o bezodplatné dodanie tovaru za protihodnotu na obchodné účely, ak jeho hodnota nepresiahne 17 € bez dane za jeden kus? Na aký účet správne zaúčtovať vyskladnenie kávy?

Dátum publikácie: 26. 8. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť, mesačný platiteľ DPH, prijala faktúry v roku 2014, 2015 a čiastočne v r. 2016, v ktorých dodávateľ, tiež mesačný platiteľ DPH, elektronických súčiastok fakturoval okrem iných elektronických súčiastok aj integrované obvody. Tieto boli mesačne za viac ako 5 000 €. Jedna faktúra obsahovala elektronické súčiastky spolu s integrovanými obvodmi, ktoré podliehajú samozdaneniu. To znamená, že mali byť vystavené dve faktúry, jedna za integrované obvody bez DPH a druhá za ostatné súčiastky s DPH.

Ako opraviť túto chybu zo strany dodávateľa? Každý mesiac bola vystavená jedna, prípadne dve faktúry.

Dátum publikácie: 26. 8. 2016
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnávateľ prijal na pozíciu učiteľky materskej školy učiteľku s vysokoškolským pedagogickým vzdelaním, avšak nebola pri nástupe do zamestnania v MŠ zaradená ako začínajúci pedagóg. Aký je postup? Môže jej dodatočne uvádzacieho pedagóga robiť hociktorá učiteľka s praxou a so stredoškolským vzdelaním?

Dátum publikácie: 25. 8. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Fakultatívna náhrada – pre zamestnávateľa ide o nedaňovo uznateľný výdavok. Platí, že pokiaľ zamestnávateľ v osobitnom predpise (metodický návod, kolektívna zmluva a pod.), prípadne pracovnej zmluve zamestnanca uvedie, že má zamestnanec počas pracovnej cesty nárok na preplatenie napríklad wellness, stáva sa daný výdavok pre zamestnávateľa daňovo uznateľný?

Dátum publikácie: 25. 8. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 11. 2015

Od 1. 8. 2016 je ohlásená povinnosť mať pre subjekty verejnej správy elektronické dátové schránky. Aké povinnosti má príspevková organizácia obce?

Dátum publikácie: 25. 8. 2016
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť poskytuje a sprostredkúva finančné služby, pri ktorých sa používa bezpečnostný predmet GRID karta. V týchto prípadoch sa GRID karta považuje za službu alebo za tovar?

Dátum publikácie: 25. 8. 2016
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. na terasu nakúpila živé kvetiny, kríčky a aj črepníky a zem. Je tento tovar daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 25. 8. 2016
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť s ručením obmedzeným ide vyplácať podiel na zisku svojmu konateľovi, ktorý sa nepodieľa na základnom imaní tejto spoločnosti a nie je ani jej zamestnancom. Je tento podiel na zisku predmetom dane alebo nie? V § 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov sa hovorí, že predmetom dane okrem iného nie je ani podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva.... 

Môže byť  „členom" štatutárneho orgánu konateľ spoločnosti? Ako rozumieť pojmu „člen" štatutárneho orgánu?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené