Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 077 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Akou sumou sa má zaevidovať hnuteľný majetok, ktorý bol škole darovaný bezodplatne na základe darovacej zmluvy? Asi by sa mal zaevidovať reálnou cenou, ale akým spôsobom to uskutočniť?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Zamestnávateľ má so zamestnancom uzatvorené dva pracovné pomery na kratší pracovný čas. V každom má stanovený týždenný pracovný čas 18,75 h a pracuje päť dní po 3,75 h. Ako sa posudzuje nárok na stravovanie?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Môže uchádzač o zamestnanie, ktorý:

- 16. 8. 1998 ukončil inžinierske štúdium na STU Strojnícka fakulta – odbor Prístrojová, informačná a automatizačná technika,

 - 8. 5. 2005 ukončil na STU Materiálovo-technologická fakulta – doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na získanie pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety, menovaný získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov,

- vykonal jednotlivé časti záverečnej skúšky skúškou:

- z pedagogiky,

- z psychológie,

- z didaktiky odborných predmetov,

vyučovať na gymnáziu predmet informatika ako kvalifikovaný učiteľ?

V prípade, že uchádzač môže vyučovať na gymnáziu predmet informatika a vzhľadom na to, že pedagogickú spôsobilosť získal v roku 2005, môže byť zaradený v 11. platovej triede?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Podiely na zisku musia byť vyplatené podľa majetkovej účasti uvedenej v spoločenskej zmluve alebo ich výška sa dá zmeniť na základe uznesenia valného zhromaždenia?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločnosť a. s. opravuje rozvodne, rekonštruuje rozvodne – elektrické stanice, robí výstavbu nových rozvodní. Na túto činnosť si dáva vypracovávať projektovú dokumentáciu od inej firmy. Patrí táto projektová dokumentácia pod § 17 ods. 19 písm. b) – náklady po zaplatení? Na projektových dokumentáciách je napísané „táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa“.

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Vzťahuje sa povinnosť urobiť transferovú dokumentáciu na FO – živnostníka, ktorý prenajíma budovu zaradenú v obchodnom majetku FO, spoločnosti s r. o., v ktorej je 100 % vlastníkom? Príjem z prenájmu živnostník vykazuje ako príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Živnostník poskytuje svojej s. r. o. aj servisné služby k strojom a zariadeniam. Patria tieto služby do transferovej dokumentácie alebo patria pod výnimky z kontrolovanej transakcie pri vybraných príjmoch podľa § 6 zákona o dani z príjmov?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako zrušiť pokladnicu v cudzej mene a odúčtovať hotovosť?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 11. 2009

Zamestnanec získal 64 kreditov v roku 2010, za ktoré mu bol vyplácaný kreditový príplatok. Absolvoval prípravné atestačné hodiny spolu 30 hodín v roku 2014. Atestáciu neurobil do dvoch rokov, prvú atestáciu urobil 21. 10. 2016.

Musia mu byť odobraté kredity - všetkých 60, keď nesplnil podmienku urobiť si atestáciu do dvoch rokov, alebo kde je v zákone podmienka dvoch rokov: že si ju musí urobiť do dvoch rokov po atestačných hodinách? Alebo mu môže zamestnávateľ ponechať 30 kreditov?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Iveta Kolenová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Slovenská obchodná spoločnosť má organizačnú zložku v Českej republike. Ako má postupovať pri účtovaní a podávaní daňového priznania?

Dátum publikácie: 27. 4. 2017
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 3. 2015

Pedagogický zamestnanec uzatvoril zmluvu na zástup za vyučujúcu na dlhodobej PN. Vyučujúca, za ktorú zastupoval, sa vrátila späť počas školského roka, ale požiadala na zvyšné obdobie len o znížený úväzok ešte kvôli oslabeniu organizmu. Zamestnancovi, ktorý zastupoval, sa dohodla zmena pracovnej zmluvy, v ktorej sa mu znížil pracovný úväzok. V júni pri rozdeľovaní úväzkov ostalo niekoľko hodín aj pre tohto zamestnanca, ale bolo to menej ako v predošlom období, riaditeľ zamestnancovi ponúkol tento úväzok a ten prejavil oň záujem. Riaditeľ následne vyhotovil dohodu o zmene pracovnej zmluvy, v ktorej predĺžil pracovnú zmluvu aj na obdobie prázdnin a dal trvanie pracovnej zmluvy do 30. 6 nasledujúceho roku, keďže už teraz vie, že v ďalšom školskom roku nebude mať pre tohto zamestnanca úväzok, keďže bude mať o 1 triedu menej. Môže byť v tomto prípade zmluva uzatvorená s pedagogickým zamestnancom do 30. 6. 2017?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené