Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 692 výsledkov
...
FS - 6/2016
Dátum publikácie: 7. 6. 2016
Číslo: MF/014249/2016 –1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Etický kódex pre výkon vnútorného auditu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú vnútorný audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. Cieľom etického kódexu je zdokonaľovanie etickej kultúry v profesii vnútorného audítora. Etický kódex stanovuje na základe všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku základné princípy a pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné a dôležité pri výkone vnútorného auditu.

FS - 6/2016
Dátum publikácie: 7. 6. 2016
Číslo: MF/011201/2016-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Metodické usmernenie č. MF/011201/2016-1411 k vypracovaniu štatútu vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FS - 5/2016
Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Číslo: MF/010711/2016-31

Opatrenie MF SR č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

FS - 5/2016
Dátum publikácie: 24. 5. 2016
Číslo: MF/013944

Opatrenie MF SR č. MF/013944 /2016-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 28. 4. 2016
Číslo: MF/010711/2016-31

Opatrenie MF SR č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva  a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Číslo: MF/012477/2016-243

Pokyn MF SR č. MF/012477/2016-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 22. 4. 2016
Číslo: MF/009450/2016-411

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019 obsahuje textovú a prílohovú časť. Prílohu č. 1 tvoria Kódy zdrojov, prílohu č. 2 Formuláre na spracovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019, prílohu č. 3 tvorí Číselník účtov rozpočtových organizácií.

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 21. 4. 2016
Číslo: MF/010175/2004-42

Dodatok č. 15 Metodického usmernenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 20. 4. 2016
Číslo: MF/006899/2016-75

Opatrenie MF SR č. MF/006899/2016-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené