Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 779 výsledkov
...
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Číslo: MF/012321/2019-1411
FS - 4/2019
Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Číslo: MF/7321/2019-732
Problematika: daňová

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu.

FS - 4/2019
Dátum publikácie: 25. 4. 2019
Číslo: MF/7106/2019-732
Problematika: daňová
Vzor oznámenia o výrobe destilátu, ktorý je prílohou vyhlášky MF SR č. 108/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu, ustanovený podľa § 49a ods. 4 zákona...
FS - 4/2019
Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Číslo: MF/008005/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu
Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu...
FS - 3/2019
Dátum publikácie: 18. 3. 2019
Číslo: MF/009168/2019-411
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy obsahuje...
FS - 3/2019
Dátum publikácie: 15. 3. 2019
Číslo: MF/009261/2019-441
Problematika: finančná
Ministerstvo financií SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie,...
FS - 1/2019
Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Číslo: MF/007027/2019-75
Problematika: colná
Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejňuje funkčné platy pre jednotlivé platové triedy colníkov na rok 2019 zvýšené podľa § 5 ods. 5 prvej vety zákona č. 370/2018 Z. z....
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 22. 12. 2018
Číslo: MF/015819/2018-352
Problematika: účtovníctva
Opatrenie MF SR č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre...
FS - 12/2018
Dátum publikácie: 21. 12. 2018
Číslo: MF/019153/2018-724
Problematika: daňová
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien...
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené