Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 695 výsledkov
...
FS - 8/2016
Dátum publikácie: 2. 8. 2016
Číslo: MF/009450/2016-411

Dodatok č. 1  k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 20191

FS - 7/2016
Dátum publikácie: 14. 7. 2016
Číslo: MF/014283/2016-724
Problematika: daňová

MF SR podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení a § 160 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) na zabezpečenie jednotného postupu vydáva usmernenie, ktorým určuje obsah dokumentácie o použitej metóde na účely zistenia rozdielu cien alebo podmienok v kontrolovaných transakciách, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných vzťahoch. Toto usmernenie nahrádza usmernenie MF SR č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.

FS - 6/2016
Dátum publikácie: 7. 6. 2016
Číslo: MF/014249/2016 –1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Etický kódex pre výkon vnútorného auditu sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú vnútorný audit v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. Cieľom etického kódexu je zdokonaľovanie etickej kultúry v profesii vnútorného audítora. Etický kódex stanovuje na základe všeobecne uznávaných a uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku základné princípy a pravidlá správania sa, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné a dôležité pri výkone vnútorného auditu.

FS - 6/2016
Dátum publikácie: 7. 6. 2016
Číslo: MF/011201/2016-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu

Metodické usmernenie č. MF/011201/2016-1411 k vypracovaniu štatútu vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FS - 5/2016
Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Číslo: MF/010871/2016 - 1411

Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

FS - 5/2016
Dátum publikácie: 24. 5. 2016
Číslo: MF/013944

Opatrenie MF SR č. MF/013944 /2016-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov.

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 28. 4. 2016
Číslo: MF/010711/2016-31

Opatrenie MF SR č. MF/010711/2016-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva  a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

FS - 4/2016
Dátum publikácie: 27. 4. 2016
Číslo: MF/012477/2016-243

Pokyn MF SR č. MF/012477/2016-243 k spôsobu a rozsahu predkladania výsledkov kontrol a vládnych auditov oznámených kontrolnými orgánmi a auditujúcimi orgánmi oprávnenými vykonať finančné kontroly, vládne audity a kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pre zabezpečenie správneho konania

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené