Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 782 výsledkov
...
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 30. 5. 2019
Číslo: MF/013218/2019-243
Problematika: finančnej kontroly
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydáva pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov kontrol, vládnych auditov a výsledkov vyhodnocovania hospodárenia...
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Číslo: MF/007422/2019-75
Problematika: finančná
Opatrením sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané tehotným príslušníčkam finančnej správy.
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 22. 5. 2019
Číslo: MF/007421/2019-75
Problematika: finančná
Opatrením sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a jej súčastí a hodnota služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy...
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 15. 5. 2019
Číslo: MF/012321/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vydáva etický kódex pre výkon vnútorného auditu, ktorý sa vzťahuje na...
FS - 5/2019
Dátum publikácie: 2. 5. 2019
Číslo: MF/012170/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu
Metodické usmernenie k výkonu vnútorného auditu upravuje výkon vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Metodické usmernenie upravuje...
FS - 4/2019
Dátum publikácie: 26. 4. 2019
Číslo: MF/7321/2019-732
Problematika: daňová

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k spotrebnej dani z liehu súkromným výrobcom destilátu.

FS - 4/2019
Dátum publikácie: 25. 4. 2019
Číslo: MF/7106/2019-732
Problematika: daňová
Vzor oznámenia o výrobe destilátu, ktorý je prílohou vyhlášky MF SR č. 108/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu, ustanovený podľa § 49a ods. 4 zákona...
FS - 4/2019
Dátum publikácie: 5. 4. 2019
Číslo: MF/008005/2019-1411
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu
Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite s cieľom zabezpečiť jednotnú aplikáciu...
FS - 3/2019
Dátum publikácie: 18. 3. 2019
Číslo: MF/009168/2019-411
Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy obsahuje...
FS - 3/2019
Dátum publikácie: 15. 3. 2019
Číslo: MF/009261/2019-441
Problematika: finančná
Ministerstvo financií SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2018 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie,...
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené