Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 702 výsledkov
...
FS - 11/2016
Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Číslo: MF/020691/2016-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR odporúča daňovníkom dane z príjmov pri podávaní daňového priznania využiť odporúčaný vzor tlačiva potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, alebo k dani z príjmov právnickej osoby.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Číslo: MF/020689/2016-721
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov oznamuje, že vydalo poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam k:

  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/015779/2016-721),
  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/015696/2016-721),
  • dani z príjmov právnickej osoby, platné pri podávaní daňového priznania u daňovníka, ktorému posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul po 31.12.2016 - (MF/017084/2015-721).
FS - 11/2016
Dátum publikácie: 29. 11. 2016
Číslo: MF/15394/2016-721
Problematika: daňová

Opatrenie MF SR č. MF/15394/2016-721, ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 16. 11. 2016
Číslo: MF/016561/2016-721

Oznámenie vyšlo za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na zdaňovacie obdobie roku 2016 MF SR určuje nový vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a na zdaňovacie obdobie roku 2017 určuje vzor tlačiva Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 16. 11. 2016
Číslo: MF/016563/2016-721

Oznámenie Ministerstva financií SR k používaniu tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2016 tlačivo.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Číslo: MF/019516/2016-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií SR oznamuje, že na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií SR zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731 vydalo poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou tohto oznámenia.

FS - 11/2016
Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Číslo: MF/017524/2016-731
Problematika: daňová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z. ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktorý je uvedený v prílohe.

FS - 10/2016
Dátum publikácie: 17. 10. 2016
Číslo: MF/015592/2016-1411

Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie podľa § 3 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite. Metodické usmernenie upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania vnútorného auditu pre zamestnancov správcov kapitol štátneho rozpočtu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí vykonávajú vnútorný audit a vymenovaných vnútorných audítorov.

FS - 8/2016
Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Číslo: MF/017290/2016-421

Opatrenie MF SR č. MF/017290/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MF SR č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR č. 2252/2004-44

FS - 8/2016
Dátum publikácie: 2. 8. 2016
Číslo: MF/009450/2016-411

Dodatok č. 1  k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 20191

...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené