Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 886 výsledkov k 16. 7. 2018
...
Rozbaliť200/2018 Z. z. - Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
Rozbaliť196/2018 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť195/2018 Z. z. - Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
Rozbaliť188/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
Rozbaliť187/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť173/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách
Rozbaliť172/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť165/2018 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť164/2018 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
Rozbaliť159/2018 Z. z. - Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
Rozbaliť158/2018 Z. z. - Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť148/2018 Z. z. - Opatrenie o sumách stravného
Rozbaliť146/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“
Rozbaliť141/2018 Z. z. - Vyhláška o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel
Rozbaliť140/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
Rozbaliť139/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Rozbaliť138/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené