Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 888 výsledkov k 14. 11. 2018
...
Rozbaliť286/2018 Z. z. - Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť274/2018 Z. z. - Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
Rozbaliť271/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
Rozbaliť252/2018 Z. z. - Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť251/2018 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť245/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
Rozbaliť233/2018 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Rozbaliť228/2018 Z. z. - Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť213/2018 Z. z. - Zákon o dani z poistenia
Rozbaliť200/2018 Z. z. - Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
Rozbaliť196/2018 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť195/2018 Z. z. - Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
Rozbaliť188/2018 Z. z. - Vyhláška o spotrebiteľskom balení
Rozbaliť187/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť173/2018 Z. z. - Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
Rozbaliť172/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť165/2018 Z. z. - Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené