Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 902 výsledkov k 9. 12. 2016
...
Rozbaliť89/2016 Z. z. - Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
Rozbaliť90/2016 Z. z. - Zákon o úveroch na bývanie
Rozbaliť91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Rozbaliť92/2016 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť93/2016 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť97/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti
Rozbaliť99/2016 Z. z. - Novela vyhlášky o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Rozbaliť109/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť112/2016 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť113/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH
Rozbaliť115/2016 Z. z. - Oznámenie o Dodatku k Dohode o MMF k reforme Výkonnej rady MMF
Rozbaliť116/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť119/2016 Z. z. - Vyhláška o výkone dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone dozoru
Rozbaliť120/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
Rozbaliť121/2016 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve
Rozbaliť124/2016 Z. z. - Oznámenie o Vykonávacom protokole medzi SR a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
Rozbaliť125/2016 Z. z. - Zákon o opatreniach Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
Rozbaliť126/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
Rozbaliť127/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite
...

Typ predpisu

Oblasti práva

Rok vyhlásenia predpisu

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené