Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 900 výsledkov k 20. 1. 2019
...
Rozbaliť404/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín
Rozbaliť403/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019
Rozbaliť402/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
Rozbaliť400/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
Rozbaliť396/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť393/2018 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť392/2018 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť389/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť388/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť386/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra
Rozbaliť385/2018 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov
Rozbaliť383/2018 Z. z. - Vyhláška o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
Rozbaliť382/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Rozbaliť381/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Rozbaliť370/2018 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019
Rozbaliť364/2018 Z. z. - Vyhláška o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní
Rozbaliť362/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
Rozbaliť350/2018 Z. z. - Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Rozbaliť346/2018 Z. z. - Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
Rozbaliť342/2018 Z. z. - Nariadenie o technickej spôsobilosti plavidiel prevádzkovaných na vnútrozemských vodných cestách
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené