Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 885 výsledkov k 27. 6. 2017
...
Rozbaliť136/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
Rozbaliť135/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
Rozbaliť132/2017 Z. z. - Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Rozbaliť131/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť130/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť128/2017 Z. z. - Vyhláška o rozsahu údajov do registra výberových konaní, úspešných absolventov a nadbytočných štátnych zamestnancov
Rozbaliť127/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach
Rozbaliť126/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
Rozbaliť123/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami
Rozbaliť119/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Čiernou horou o sociálnom zabezpečení
Rozbaliť114/2017 Z. z. - Nariadenie vlády na štátnozamestnanecké miesta, ktoré môže vykonávať len štátny občan SR
Rozbaliť113/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
Rozbaliť108/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Rozbaliť91/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť84/2017 Z. z. - Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
Rozbaliť83/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
Rozbaliť80/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Rozbaliť74/2017 Z. z. - Uznesenie o zrušení článkov rozhodnutia č. 55/1998 Z. z., rozhodnutia č. 214/1998 Z. z. a rozhodnutia č. k. 3573/96-72-2417
Rozbaliť68/2017 Z. z. - Vyhláška o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Rozbaliť67/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené