Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 509 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: Júlia Pšenková
Právny stav od: 1. 9. 2016

Registračné povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam sú rozsiahlou problematikou. Dnes sa budeme venovať jednej z častí týchto povinností, a to konkrétne prihláškam a odhláškam pracovných pomerov a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: JUDr. Igor Hvojník
Právny stav od: 1. 9. 2016

Ako možno požiadať o starobný dôchodok z 2. piliera a aký je postup po podaní žiadosti o dôchodok?

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 9. 2016

Právne postavenie v kontexte a úprave Zákonníka práce stavia do osobitného postavenia právny vzťah za­lo­žený medzi zamestnávateľom alebo budúcim zamestnávateľom a žiakom strednej odbornej školy, prípadne odborného učilišťa.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 9. 2016

Právny mechanizmus vzniku samotného pracovného pomeru, ktorý vzniká dňom nástupu zamestnanca do práce, je v tomto prípade postavený na zmluve o budúcej pracovnej zmluve.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 9. 2016

Ako obligatórna (povinná) náležitosť zmluvy o budúcej pracovnej zmluve je aj dohodnutie dĺžky zotrvania zamestnanca v pracovnom pomere. Táto povinná doba zotrvania v pracovnom pomere je najviac tri roky, no zároveň sa ňou neurčuje aj dĺžka pracovného pomeru alebo inak vyjadrené, týmto časovým úsekom sa neurčuje a nevytvára pracovný pomer na dobu určitú.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 9. 2016

Zákonník práce predpokladá aj vznik situácie, že počas doby viazanosti, ktorú je povinný zamestnanec dodržať voči zamestnávateľovi, ktorý mu uhrádzal náklady počas štúdia, vznikne u takéhoto zamestnanca nový pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah k inému, novému zamestnávateľovi.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 9. 2016

Pri tomto špecifickom právnom inštitúte, ktorý máme obsiahnutý v našom Zákonníku práce a jeho znení § 53, musíme uznať, že je adresovaný osobitnej skupine zamestnávateľov, ktorá navyše nie je početná.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2016

Jedným zo špecifických znakov sústavy jednoduchého účtovníctva je úzke spojenie so zákonom o dani z príjmov. Platí to aj pre účtovanie nájomného, ktoré sa musí podľa ustanovenia uvedeného zákona časovo rozlišovať. 

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2016

V jednoduchom účtovníctve, ktoré je koncipované ako „účtovníctvo daňové“, je dôležité správne rozčlenenie vynaložených výdavkov na výdavky daňové, ktoré ovplyvňujú základ dane, a výdavky nedaňové, ktoré neovplyvňujú ZD.

Dátum publikácie: 30. 9. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 9. 2016

Nájomné sa účtuje podľa § 4 ods. 9 Postupov účtovania v JÚ (Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov) ako služby.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené