Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 17 773 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 7. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 7. 2018

Témou príspevku je charakter a evidencia kultúrnych poukazov v školách (základných školách a stredných školách). Na úvod vám objasníme charakter kultúrneho poukazu, jeho využitie a správnosť účtovania pridelených kultúrnych poukazov.

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 7. 2016

Podnikanie a tok finančných prostriedkov v zdravotníctve, teda v oblasti, ktorá bola dlhé desaťročia doménou štátu, je v poslednom období veľmi aktuálnou témou. Článok približuje komunikáciu ako prevenciu i riešenie konfliktov, špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach a mechanizmus výkonu mediácie v zdravotníckom zariadení.

Dátum publikácie: 16. 7. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2018

Nie je cieľom tohto príspevku vymenovať všetky oprávnenia alebo povinnosti starostu ani podrobnejšie opisovať ich konkrétny význam; cieľom je v prehľadovej forme podať rýchlu orientáciu v postavení starostu podľa zákona o obecnom zriadení. Na jeho činnosť ale majú vplyv aj iné zákony, pozri ďalej nižšie napr. zákon o obecnej polícii.

Dátum publikácie: 29. 6. 2018
Autor: JUDr. Ivan Šafranko

Či sa jedná o malú firmu alebo finančného žraloka, všetci sa musia mať na pozore pred novými verifikačnými udalosťami, ktoré môžu po 30.6.2018 skomplikovať proces obchodovania so štátom, vrátane poberania eurofondov. Prijímatelia finančných prostriedkov v hodnote nad zákonom stanovený limit 100 000 eur musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

Dátum publikácie: 29. 6. 2018
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

V tomto článku sa venujeme rozdielom medzi ochranou osobnosti a ochranou osobných údajov. Ako tieto dva navonok podobné inštitúty súvisia? Čitateľa prevedieme otázkami právnych nárokov jednotlivcov voči podnikateľom vo veciach porušenia ich práv na ochranu osobnosti a úniku osobných údajov. Súčasne vymedzíme inštitút zodpovednosti podnikateľa v zmysle GDPR a rozdelíme ju na občianskoprávnu, ktorá má podobu žalôb voči vašej spoločnosti, a administratívnoprávnu zodpovednosť v podobe pokút. Môže alebo musí vám Úrad na ochranu osobných údajov uložiť pokutu? Ako sa oslobodiť spod hrozby pokuty? Vedeli ste, že vám môže byť uložená pokuta a v súbehu s tým môžete byť aj žalovaný poškodenými dotknutými osobami na súde?

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Transferové oceňovanie je postavené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu, ktorý sa najpreukázateľnejšie dokáže formou komparácie. Cena a podmienky zistené komparáciou sa vyznačujú vyššou mierou precíznosti a komplexnosti použitej metodológie, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť vo výsledku, ktorý nemusí byť v každom prípade totožný s trhovou cenou.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Peňažné a nepeňažné vklady do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, prevody obchodných podielov, akcií, tvorba kapitálového fondu príspevkami spoločníkov a jeho prípadné prerozdelenie medzi spoločníkov, príjmy zo zníženia základného imania – z aspektu dvoch minuloročných noviel ZDP.

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Neuhradené faktúry majú aj daňové súvislosti. Za akých podmienok je možné u veriteľa pohľadávku odpísať alebo daňovo uznať tvorbu opravnej položky? Kedy sa u dlžníka neuhradený záväzok zdaní, resp. odpis záväzku od dane oslobodí?

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Príklady dodanenia záväzkov v osobitných prípadoch, napr. v prípade záväzku v cudzej mene, záväzku, ktorého plnenie prevzal nový dlžník, záväzku z neuhradeného nájomného, záväzku u daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, záväzku u daňovníka v likvidácii, záväzku, ktorý prešiel na právneho nástupcu, záväzku z postúpenej pohľadávky,...

Dátum publikácie: 28. 6. 2018
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Vyberáme z daňového poriadku a vysvetľujeme postup správcu dane pri vymáhaní nedoplatkov – od zaslania výzvy na zaplatenie až po začatie exekučného konania.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené