Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 197 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 12. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje aj na odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré pri odmeňovaní svojich zamestnancov postupujú podľa tohto zákona.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.

Príspevok sa zaoberá legálnym obchodovaním s drogami v európskom a medzinárodnom kontexte. Je rozdelený do piatich sekcií. Prvá, úvodná sekcia prezentuje jeho právny rámec. Kým druhá sekcia sa zameriava na obchod s prekurzormi drog v rámci vnútorného trhu Európskej únie, tretia sekcia sa zameriava na obchod s prekurzormi drog medzi Európskou úniou a nečlenskými štátmi. Štvrtá sekcia sa zameriava na osobitnú otázku, a to spoluprácu medzi Európskou úniou a Čínou. Posledná, piata sekcia prezentuje hodnotenie právnej úpravy a potrebu jej neustálej novelizácie.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: JUDr. Marek Valachovič PhD.

Autor reaguje na príspevok, ktorý bol publikovaný v Justičnej revue č. 4/2018 v súvislosti zo zákonným záložným právom k bytu a nebytovému priestoru. Autor za použitia viacerých metód výkladu právnych noriem a ďalších argumentov podporuje svoje predchádzajúce stanovisko, že zákonné záložné právo k bytu a nebytovému priestoru má vždy prednostné postavenie v rámci poradia viacerých záložných práv viaznucich na byte či nebytovom priestore. Ide totiž o jednu z výnimiek zo zásady akcesority záložného práva. Rovnako sa autor vyjadruje aj k návrhu, aby poradie záložných práv v rámci výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby preskúmaval verejný subjekt.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: Mgr. Anna Kucejová

Splnomocnenec je osoba, ktorá má pomôcť poškodenému s trestným konaním, a to po psychickej aj právnej stránke. Keďže trestné právo v praxi za poškodených považuje osoby, ktorým vznikla škoda vyčísliteľná v peniazoch, často sa stáva, že poškodeným sú napr. po morálnej alebo zdravotnej stránke ich práva upierané.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: JUDr. Juraj Bališ

Dôležitým faktorom pri neutralizácii hrozieb je včasná identifikácia nebezpečných jednotlivcov. Na úseku ochrany národnej bezpečnosti v súčasnej dobe narastá význam získavania špecifických informácií o identite osoby, ktoré precizujú identifikačný proces. Biometrické údaje majú nezastupiteľné postavenie v tomto identifikačnom procese a predstavujú efektívny nástroj v boji proti anonymite hrozieb.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: JUDr. Rastislav Funta, PhD., LL.M.

Amazon, okrem toho, že je maloobchodníkom, je rovnako marketingovou platformou, dodávateľskou a logistickou sieťou, ako aj popredným hostiteľom priestoru pre cloud. Predkladaný článok mapuje aspekty dominancie Amazonu, jej obchodnú stratégiu, poukazuje na protisúťažné aspekty správania Amazonu a podčiarkuje nedostatky v súčasnom práve.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018

Téma zefektívnenia podnikateľského prostredia je predmetom nielen ostatných noviel zákonov v oblasti obchodného práva, ale aj ďalšej ešte len pripravovanej legislatívy, ktorou má dôjsť k prestavbe Obchodného registra. Jedným z cieľov tejto legislatívy je prehodnotiť rozsah činností, ktoré dnes vykonávajú registrové súdy a následný presun pôsobnosti v oblasti vedenia Obchodného registra na iný subjekt poverený výkonom verejnej moci. Autorka sa v príspevku zaoberá najmä komparáciou českej právnej úpravy, ktorá bola vyhodnotená ako nám najbližší model fungovania Obchodného registra a navrhovanej slovenskej právnej úpravy.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Príspevok sa zameriava na skúmanie územnej samosprávy ako prejavu decentralizácie moci v štáte. Na príklade vybraných demokratických štátov sa autorka zamýšľa nad existenciou práva na územnú samosprávu, aj nad tým ako definovať kritériá rozhodujúce pre určenie jeho obsahu, rovnako i garancie zaručenej mu aktmi legislatívneho orgánu, či tiež skúma subjekt, ktorému môže takto vyjadrené právo patriť.

Dátum publikácie: 12. 12. 2018
Autor: JUDr. Martin Gregor

Autor analyzuje judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v oblasti ochrany náboženskej slobody podľa čl. 9 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zameriava sa na finančné a daňové súvislosti individuálneho alebo kolektívneho výkonu náboženského presvedčenia. Na podklade bohatej kazuistiky skúma najmä otázky oslobodenia od daní z náboženských dôvodov a prípustnosť platenia osobitnej cirkevnej dane.

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Vernostné programy sa už aj v prípade slovenských obchodníkov stávajú čoraz častejším spôsobom upútania pozornosti zákazníkov a zabezpečenia ďalších ziskov zo zakúpeného tovaru. Tieto programy majú nielen motivovať zákazníka k ďalším nákupom, ale majú slúžiť aj ako zdroj informácií o tom, aké tovary sa najviac predávajú, akým skupinám zákazníkov je potrebné tovary orientovať alebo aké tovary je vhodné „naskladniť“ v konkrétnych sezónnych obdobiach. Zbieranie týchto informácií však bezprostredne súvisí s analýzou spotrebiteľského správania. A teda na scénu vstupujú dve základné regulácie – ochrana osobných údajov v podobe GDPR a ochrana spotrebiteľa implementovaná ako smernica EÚ do slovenských zákonov. Ako na to?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené