Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 17 374 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 3. 2018
Autor: Lucia Schweizer, Sylvia Szabó
Právny stav od: 15. 3. 2018

Od štvrtka 15. 3. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 553/2003 Z. z.“).

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Vecná pôsobnosť zákona je vymedzená v § 1 zákona č. 553/2003 Z. z. Uvedený zákon sa vzťahuje na všetky školy a školské zariadenia, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupujú vo svojom mene a majú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme neposkytuje mzda, ale plat.

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Nie všetky zložky platu uvedené v § 4 ods. 1 zákona pedagogickí zamestnanci poberajú. A riaditelia škôl nemôžu poberať ani všetky tie zložky platu, ktoré môžu poberať ostatní pedagogickí zamestnanci.

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aj keď podľa § 25 zákona č. 553/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, na riaditeľov škôl sa to nevzťahuje.

Dátum publikácie: 12. 3. 2018
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Vzhľadom na to, že riaditeľ školy je zamestnancom školy a je pedagogickým zamestnancom, tak ako už bolo uvedené, vzťahujú sa neho všetky vnútorné predpisy školy ako na ostatných zamestnancov školy.

Dátum publikácie: 7. 3. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2018

Dňa 1. 2. 2018 bola parlamentom schválená veľká novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zákon je podpísaný prezidentom a následne bude publikovaný v Zbierke zákonov SR. Ide najmä významom a niektorými zmenami o pomerne závažnú novelu zákona o obecnom zriadení vychádzajúcu z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe, pričom nadobudne účinnosť dňa 1. 4. 2018.

Dátum publikácie: 7. 3. 2018
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2018

V príspevku sa zameriame na problematiku výpočtu prebytku, resp. schodku rozpočtu obce/vyššieho územného celku. Uvedieme niekoľko príkladov a postupov účtovania, aby sme objasnili niektoré skutočnosti, ktoré ešte stále vyvolávajú nejasnosti a spôsobujú problémy pri výpočte prebytku, resp. schodku rozpočtu obce/vyššieho územného celku.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené