Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 286 výsledkov
...
Dátum publikácie: 29. 3. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 3. 2017

Tisíce zamestnancov, ktorí pracujú z titulu svojho služobného pomeru v štátnej službe alebo z titulu svojho vzťahu spadajúceho pod právny režim prác vo verejnom záujme, sa dostávajú aj pod režim vyplácania odmien. Má tento inštitút vôbec nejaké pravidlá alebo je to cesta na svojvoľné „rozlievanie“ verejných zdrojov?

Dátum publikácie: 29. 3. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 3. 2017

Jeden zamestnanec, jeho zamestnávateľ a pracovná zmluva.

Celkom štandardná situácia, ktorá však býva modifikovaná tým, že si zmluvné strany dojednajú viacero druhov práce. Ako potom správne aplikovať výpoveď, ak zamestnanec prestane spĺňať predpoklady na výkon iba jednej z dojednaných prác?

Dátum publikácie: 29. 3. 2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Účelom dohody o sporných nárokoch v zmysle Zákonníka práce je upraviť spornosť medzi zamestnávateľom a zamestnancom, odstrániť pochybnosti o vzájomných právach a povinnostiach medzi nimi a riešiť sporné nároky mimosúdnou cestou.

Dátum publikácie: 29. 3. 2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Účelom dohody o sporných nárokoch v zmysle Zákonníka práce je upraviť spornosť medzi zamestnávateľom a zamestnancom, odstrániť pochybnosti o vzájomných právach a povinnostiach medzi nimi a riešiť sporné nároky mimosúdnou cestou.

Dátum publikácie: 28. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Neplatené voľno môžeme charakterizovať ako stav, keď zamestnanec je v pracovnoprávnom vzťahu, ale prácu pre zamestnávateľa nevykonáva, ne­zdržiava sa na pracovisku a ani inak nie je zamestnávateľovi k dispozí­cii, pričom zamestnávateľ túto situáciu akceptuje, ale za toto obdobie zamestnancovi mzdu ani náhradu mzdy neposkytuje. Zákonník práce pojem neplatené voľno nepozná, v skutočnosti ide o dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, ktoré mu bránia vo vykonávaní svojich pracovných povinností, a zamestnávateľ jeho neprítomnosť v práci ospravedlní a poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Dátum publikácie: 28. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Medzi prekážky v práci na strane zamestnanca, pri ktorých je možné uplatniť neplatené voľno, patria prekážky z dôvodov: všeobecného verejného záujmu, zvyšovania kvalifikácie, dôležitých osobných prekážok v práci.

Dátum publikácie: 28. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Ak zamestnanec čerpá celodenné pracovné voľno bez náhrady mzdy alebo čerpá celodenné služobné voľno bez nároku na plat, okrem ospravedlnenej neprítomnosti v práci z dôvodu účasti na štrajku, je dlhodobo uvoľnený z pracovného, štátnozamestnaneckého alebo služobného pomeru na výkon verejnej, odborovej funkcie alebo funkcie člena zamestnaneckej rady, ak sa mu neposkytuje náhrada mzdy, má neospravedlnenú celodennú neprítomnosť v práci, podľa § 26 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti sa mu prerušuje.

Dátum publikácie: 28. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení zamestnancom na účely zdravotného poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť a má nárok na príjem zo závislej činnosti. Fyzická osoba sa nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo závislej činnosti alebo v ktorých nie je fyzickou osobou, za ktorú platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona. V deň poskytnutia pracovného voľna bez náhrady mzdy zamestnanec príjem zo zárobkovej činnosti nepoberá a ani nespadá pod zamestnanca, za ktorého platí poistné štát, preto je zamestnávateľ povinný oznámiť zmenu platiteľa poistného.

Dátum publikácie: 28. 3. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2017

Zamestnávateľ vyberie preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti zo zdaniteľnej mzdy, ktorou podľa § 35 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, vrátane poistného a príspevkov z príjmu poskytnutého v období čerpania dlhodobého pracovného voľna bez náhrady mzdy a zamestnávateľa v čase výplaty príjmu podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Dátum publikácie: 28. 3. 2017
Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Právny stav od: 1. 3. 2017

Súbeh funkcie člena štatutárneho orgánu a pracovnoprávneho pomeru je téma, ktorá rezonuje v kruhoch odbornej právnickej, ako i podnikateľskej verejnosti už od 90. rokov minulého storočia. Stále sa však objavujú nové podnety, ktoré problematiku súbehu funkcií robia stále aktuálnou.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené