Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 140 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017

Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Súčasne sa zrušil mesačný limit (420 €), ak podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky a podniká len časť zdaňovacieho obdobia. Úprava percenta paušálnych výdavkov a limitu vo výške 5 040 € sa netýka príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva.

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Na účely dane z pridanej hodnoty pojem „nadobudnutie tovaru v SR“ predstavuje nákup tovaru z iného členského štátu zdaniteľnou osobou (podnikateľom, v určitých prípadoch i nepodnikateľom). Vzhľadom na to, že nadobudnutie tovaru v SR sa spája s povinnosťou odvodu DPH do štátneho rozpočtu v SR, je potrebné vedieť, za akých podmienok a v ktorom momente dochádza k vzniku daňovej povinnosti. 

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Beáta Jarošová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Pre platiteľov DPH pri dodávaní tovarov a služieb do zahraničia vo väčšine prípadov vzniká priaznivá finančná situácia, keďže takéto dodávky sú často fakturované bez DPH. Na druhej strane takáto fakturácia umožňuje odpočítanie DPH z nákupov realizovaných v tuzemsku. Pre uplatnenie takéhoto režimu záleží na tom, či je tovar dodávaný do tretieho štátu alebo do iného členského štátu EÚ a pri cezhraničných službách či je príjemcom služby zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba a tiež, o aký druh služby ide. 

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Poukázanie podielu zaplatenej dane je legislatívne upravené v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. Fyzické osoby a právnické osoby sú oprávnené vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do ustanovenej výšky sa má poukázať nimi určenej právnickej osobe, resp. osobám. Vyhlásenie predkladá fyzická osoba správcovi dane do 2. mája 2017.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa § 42 ods. 6 ZDP presiahla sumu 2 500 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Minimálna mzda je najnižšia úroveň mzdy, ktorú musí zamestnanec dostať bez ohľadu na pracovné zaradenie. Dosahuje výšku životného minima. Na rok 2017 sa minimálna mzda ustanovuje na 435 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,50 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. Právny nárok na minimálnu mzdu sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere a na fyzické osoby vykonávajúce práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

V histórii by sme mohli nájsť viacero kurióznych daní. Dnes sa už možno len pousmejeme nad takou staromládeneckou daňou, ktorú za čias minulého režimu štát vyrubil daň každému mužovi nad 25 rokov. No poznáme aj ďalšie dane, ktoré boli oveľa „zaujímavejšie“. Napríklad taká daň z klobúkov, moču či daň za zbabelosť. Pozrite si niekoľko najzaujímavejších a najkurióznejších daní z rôznych krajín sveta.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 28. 4. 2016

Právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci nepriznania nadmerného odpočtu, keďže v danom prípade došlo k dodaniu tovaru s montážou, nie k dodaniu stavby.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2017

Príspevok je venovaný zmene, ktorá sa týka stredných odborných škôl. Táto zmena vyplýva z novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj novely zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. V príspevku sa tejto zmene, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2017, budeme venovať v širšom kontexte.

Dátum publikácie: 21. 2. 2017
Autor: JUDr. Milan Segeč

Autor sa snaží odpovedať na niektoré aktuálne otázky nastolené v názve tohto článku. Či sa mu to podarilo, to musí čitateľ posúdiť sám. Ak sa mu to nepodarilo, bude na to musieť dať odpoveď súdna prax.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené