Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 396 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2015

Samostatný daňový inštitút – pravidlá nízkej kapitalizácie (podkapitalizácia) – má za cieľ zamedziť vyťahovaniu ziskov zo spoločnosti prostredníctvom úverového financovania závislých osôb. V článku sa dozviete, ktoré osoby musia uplatňovať tieto pravidlá, ako fungujú z pohľadu zákona o dani z príjmov a ako vypočítať ukazovateľ EBITDA, ktorého výsledkom je zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 8. 2016

Dňom 1. augusta 2016 sa začal proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb. Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá orgánu verejnej moci povinnosť vydať alebo doručiť rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument alebo ak ho na ich vydanie oprávňuje, orgán verejnej moci je povinný túto povinnosť splniť alebo toto oprávnenie využiť vydaním alebo doručením elektronického úradného dokumentu. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M

Vzhľadom na nadchádzajúcu účinnosť nového Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, ktorá pripadá na 1. 7. 2016, budú v rámci tejto rubriky dočasne uverejňované krátke príspevky, týkajúce sa niektorých zásadných zmien v procesných predpisoch, spolu so stručnou komparáciou súčasnej a budúcej právnej úpravy. Príspevky budú osobitne zamerané na otázky súvisiace s výkonom advokátskej praxe.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: Ing. Mária Dimitrovová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Platiteľ dane je priamo zodpovedný za správnosť zrazenej dane. V prípade nesprávne zrazenej dane vyberanej zrážkou platiteľ dane vyrovná rozdiel vzniknutý na dani podaním nového oznámenia za obdobie, v ktorom bola chybne zrazená daň uvedená. Sankciu v prípade nedoplatku na zrážkovej dani správca dane vyrubí za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni pôvodnej splatnosti dane až do dňa zaplatenia nedoplatku.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: Ing. Mária Cvečková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Nový štandard pre oblasť výnosov, ktorým bude nahradený pôvodný IAS 18 Výnosy. Vydaním nového IFRS 15 IASB deklaruje, že komplexne rieši oblasť výnosov, pokiaľ ide o ich oceňovanie, vykazovanie, ako aj zverejňovanie súvisiacich informácií, čím znižuje prípadné dodatočné návody a riešenia pre nové vznikajúce problémy v oblasti vykazovania výnosov a zabezpečuje lepšiu porovnateľnosť výnosov zo zmlúv so zákazníkmi. Význam nového štandardu sa zdôrazňuje aj v oblasti zverejňovania informácií v účtovných závierkach. Účinnosť IFRS 15 je stanovená na 1. január 2017 a neskôr, pričom ako to u väčšiny nových štandardov býva, skoršia aplikácia je dovolená.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: Ing. Mária Cvečková
Právny stav od: 1. 1. 2017

V januári 2016 vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) nový štandard IFRS 16 Lízingy. Nový štandard IFRS 16 nahradí súčasne platný štandard IAS 17 Lízing a aj súvisiace interpretácie. Zmeny vo vykazovaní lízingu sa dotýkajú predovšetkým účtovných jednotiek, ktoré sú v pozícii nájomcov. Základnou myšlienkou nového štandardu totiž je, že každý lízing znamená pre nájomcu obstaranie/získanie práva používať aktívum a uhrádzané splátky počas trvania nájomného vzťahu vlastne znamenajú, že nájomca zabezpečuje tiež finančné zdroje na financovanie tohto aktíva.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: Ing. Mária Cvečková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky aktuálnych zmien v IAS? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL. M. (International taxation)
Právny stav od: 1. 1. 1993

Analyzované rozhodnutia Súdneho dvora EÚ zamerané na právo občanov EÚ slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ktoré pritom však podlieha obmedzeniam a podmienkam stanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie.

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: JUDr. Teodor Bombor
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firmy, ktorým hrozí úpadok, musia situáciu riešiť najmä zvýšením základného imania. V Obchodnom zákonníku sú s účinnosťou od 1. januára 2016 doplnené rozsiahle ustanovenia o spoločnosti v kríze. Štatutárne orgány spoločnosti majú v kríze osobitné povinnosti, ktoré vyplývajú zo samotnej krízy a ktoré musia smerovať k jej prekonaniu a k sledovaniu, či sú opatrenia na jej prekonanie účinné. 

Dátum publikácie: 24. 8. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 1. 8. 2016

Dňa 10. 6. 2016 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 190/2016 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 116/2014 Z. z. v znení vyhlášky č. 74/2015 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. Podľa tejto vyhlášky vykonajú v roku 2016 príslušné zdravotné poisťovne za platiteľov poistného ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie, ktorým je rok 2015, v súlade s § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené