Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 14 151 výsledkov
...
Dátum publikácie: 24. 11. 2015
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 24. 11. 2015

Cieľom príspevku je venovať sa problematike majetku z ekonomického hľadiska. Právny a účtovný pohľad na majetok je v odbornej literatúre často ponúkaný, menej ale autori prinášajú články so zameraním na problematiku ekonomického chápania majetku. Našou ambíciou je túto „medzeru“ vyplniť týmto príspevkom. V jeho úvode predstavíme definíciu majetku na základe rôznych legislatívnych úprav platných vo verejnej správe.

Dátum publikácie: 20. 11. 2015
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 20. 11. 2015

Do 31. 5. 2014 mali obce a mestá možnosť všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území obce. Túto možnosť im dával zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe. Prijatím nového zákona č. 58/2004 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii (ďalej aj len ako "zákon o výbušninách") však bola celá časť zákona č. 51/1988 Zb. týkajúca sa výbušnín nahradená novou, pričom došlo k vypusteniu oprávnenia obce vydať všeobecne záväzné nariadenie regulujúce používanie tzv. zábavnej pyrotechniky na území obce. Zákon už len ukladal zákaz používať tzv. zábavnú pyrotechniku vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov, pričom na jej používanie pri športovom podujatí sa vyžadoval písomný súhlas vlastníka objektu, v ktorom sa športové podujatie uskutočňuje, a organizátora športového podujatia. Je zrejmé, že v takomto znení bol pre obce zákon prakticky bezzubý.

Najmä na základe podnetov Združenia miest a obcí Slovenska preto zákonodarca túto chybu napravil a dňa 12. 11. 2015 schválil novelu zákona o výbušninách. Táto teraz ešte čaká na podpis prezidenta.

 

Dátum publikácie: 18. 11. 2015
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 27. 10. 2015

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. 9. 2015 schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej aj ako „novela“). Novelizovaný zákon je zákonom, ktorý vymedzuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na obstarávanie nájomných bytov, technickej vybavenosti nájomných bytov a odstraňovanie systémových porúch bytových domov. V tomto článku si zatiaľ predstavíme najdôležitejšie zmeny v zákone.

Dátum publikácie: 4. 11. 2015
Autor: JUDr. Terézia Sláviková

V trestnom konaní sa v praxi stretávame s prípadmi častého odkazovania poškodených s ich nárokmi na náhradu škody na občianske súdne konanie. Kladieme si otázku, či to nie je dôsledkom prísneho uplatňovania hlavného účelu trestného konania, ktorým je náležité zistenie trestných činov a spravodlivé potrestanie ich páchateľov, či nie je teda záujem o poškodeného až sekundárny, a či rovnako nie je problémom trestnej justície rozhodovanie o súkromnoprávnych nárokoch v trestnom konaní. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ2) zo dňa 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV, (ktorú Slovenská republika ešte neimplementovala), v ustanovení článku 16 definuje právo na rozhodnutie o náhrade škody v rámci trestného konania tak, že členské štáty zabezpečia, aby obete mali v rámci trestného konania právo získať v primeranej lehote rozhodnutie o náhrade škody páchateľom s výnimkou prípadov, v ktorých sa vo vnútroštátnom práve ustanovuje, že takéto rozhodnutie sa prijíma v iných súdnych konaniach.

Dátum publikácie: 4. 11. 2015
Autor: Mgr. Dušan Kucbel

Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých rozhodnutiach zaujal právny názor, že účasť štátneho úradníka – generálneho prokurátora - v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku je v rozpore s právom na spravodlivý proces podľa článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podaním mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom dochádza k zásahu do právnej istoty, rovnosti zbraní a zásady res iudicata. Nová právna úprava Civilného sporového poriadku upravuje možnosť, aby generálny prokurátor podal dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu. Predmetom tohto článku je porovnanie inštitútu dovolania generálneho prokurátora v Civilnom sporovom poriadku z pohľadu zásahu do práva na spravodlivý proces.

Dátum publikácie: 4. 11. 2015
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 5. 8. 2011

Napriek tomu, že od pádu centrálne riadenej ekonomiky uplynulo viac ako štvrťstoročie, stále u nás prežívala jedna z anomálií tej doby, ktorou je regulované nájomné v bytových domoch, ktoré boli väčšinou vrátené ich pôvodným vlastníkom. Títo teda nemohli nájomcom účtovať trhové nájomné a plne tak užívať svoj majetok, čo nakoniec narazilo v prípade Poľska až na zásah Európskeho súdu pre ľudské práva. Aby sa Slovenská republika vyhla podobnému verdiktu, bola prijatá dvojica zákonov, z ktorých prvý rieši ukončenie nájmu bytu v tzv. reštituovaných domoch a poskytnutie bytových náhrad obcami doterajším nájomcom a druhý upravuje štátnu podporu – dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov. Bytové náhrady teda v uvedených prípadoch poskytujú obce (a vo všeobecnosti tak musia urobiť do 31. 12. 2016), ktorým však na obstaranie náhradného bývania pre nájomcov štát poskytuje dotáciu.

Dátum publikácie: 4. 11. 2015
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 5. 8. 2011

Viete všetko o bytových náhradách pre nájomcov v reštituovaných domoch? Zistite to v krátkom teste, ktorý sme pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 29. 10. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2015

Dočasnú pracovnú neschopnosť uznáva ošetrujúci lekár z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia. O začiatku, trvaní a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti rozhoduje ošetrujúci lekár. Zamestnanec tieto skutočnosti preukazuje zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaveným ošetrujúcim lekárom. Počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov počas prvých 10 kalendárnych dní práceneschopnosti, a na nemocenské dávky, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa z nemocenského poistenia po uplynutí 10 kalendárnych dní od začiatku práceneschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Základné veličiny, z ktorých výpočet náhrady príjmu a nemocenského vychádza, sú rozhodujúce pre obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu a denný vymeriavací základ zamestnanca. Spôsob výpočtu týchto veličín na účely náhrady príjmu aj nemocenského je v princípe rovnaký.

Dátum publikácie: 29. 10. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2015

Pri dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na náhradu príjmu v zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorú poskytuje zamestnávateľ z vlastných prostriedkov. Zamestnanec si nárok na náhradu príjmu uplatní predložením IIa. dielu potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti – žiadosť o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vystavená ošetrujúcim lekárom.

Dátum publikácie: 29. 10. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 10. 2015

Nemocenské je dávka z nemocenského poistenia, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa podľa zákona o sociálnom poistení.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené