Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 873 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 10. 2017
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2017

Jedným z oprávnení obce je vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej aj len „nariadenia“), ktorými sa určitá zákonná kompetencia obce bližšie a podrobnejšie upravuje na miestne podmienky. Škála oblastí, na úpravu ktorých možno vydať nariadenia, je široká – napr. v oblasti odpadov, mestskej polície, školstva, sociálnych služieb a mnohých ďalších.

Dátum publikácie: 18. 10. 2017
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Opatrenia proti nepoctivému zlučovaniu obchodných spoločností a proti tzv. bielym koňom. Zmeny v Trestnom zákone, v zápisoch do obchodného registra.

Dátum publikácie: 11. 10. 2017
Autor: JUDr. František Kutlík, h. prof.

Pohľad na možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktoré sa popri súdnych možnostiach ochrany spotrebiteľa objavujú v praxi čoraz častejšie. Vysvetľuje pojem mediácie, porovnáva mediáciu a súdne konanie a rozoberá praktické aspekty jej aplikácie v spotrebiteľských sporoch.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

Cieľom príspevku je upozorniť na každoročnú povinnosť účtovných jednotiek verejnej správy vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k termínu zostavenia riadnej účtovnej závierky. Ponúkneme širší pohľad na problematiku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov spolu so vzormi a príkladmi účtovania. V úvode predstavíme definíciu majetku na základe rôznych legislatívnych úprav platných vo verejnej správe.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

Účtovná jednotka je povinná účtovať o majetku, ktorý vedie v účtovníctve; účtovať musí správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovná závierka, ktorú zostavuje, musí poskytovať verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

Predmetom inventarizácie je majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov účtovnej jednotky. Pre potreby inventarizácie treba vychádzať z vymedzenia majetku podľa zákona o účtovníctve a podľa účtovných postupov, v ktorých sú obsahovo vymedzené jednotlivé druhy majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

Inventarizačný rozdiel, ktorý inventarizačná komisia zistí, môže mať dvojaký charakter, a to manko alebo prebytok.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

Podľa § 13 ods. 1 a 2 Postupov účtovania inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

Účovná jednotka je povinná z vykonanej inventarizácie vyhotoviť účtovné záznamy – inventúrny súpis a inventarizačný zápis, ktorými preukazuje, že vykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Dátum publikácie: 10. 10. 2017
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 10. 2017

V súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) musí byť každá finančná operácia alebo jej časť overená základnou finančnou kontrolou.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené