Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 267 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 7. 2016
Autor: JUDr. Marek Bartko

Komentár k ustanoveniam Exekučného poriadku, ktoré boli zmenené zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou k 1. júlu 2016. Zmeny súvisia s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku.

Dátum publikácie: 19. 7. 2016
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k označeniu monitorovaného priestoru  k označeniu monitorovaného priestoru z pohľadu dotknutej osoby, z hľadiska jednoznačnosti a uvádza tiež príklady označenia.

Dátum publikácie: 19. 7. 2016
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k spracúvaniu osobných údajov v e-shope k e-shopu ako informačnému systému osobných údajov, k právny základ spracúvania osobných údajov v ňom a k informačnému systému osobných údajov marketing e-shopu a k oznamovacej a evidenčnej povinnosti prevádzkovateľa e-shopu. Týka sa tiež technických aspektov prevádzkovania e-shopu v kontexte ochrany osobných údajov a ďalších eventualít, napr. aj súťaží organizovaných prevádzkovateľom e-shopu.

Dátum publikácie: 18. 7. 2016
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k jednej z najvýznamnejších technologických inovácií posledných rokov, ktorú predstavujú tzv. „cloudové služby“ alebo „cloud“. Účelom usmernenia je poskytnutie uceleného pohľadu na túto službu v kontexte ochrany osobných údajov.

Dátum publikácie: 18. 7. 2016
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Toto metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sa zameriava na primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré je prevádzkovateľ povinný prijať podľa § 19 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov a netýka sa situácií, kedy je prevádzkovateľ povinný tieto primerané bezpečnostné opatrenia zdokumentovať v bezpečnostnom projekte podľa § 19 ods. 2 zákona.

Dátum publikácie: 18. 7. 2016
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Metodické usmernenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky k monitorovaniu priestorov verejnosti neprístupných kamerovým systémom, konkrétne k monitorovaniu obydlia, priestoru využívaného na podnikanie, priestorov v školských a a nemocničných zariadeniach a v spoločných priestorov bytového domu. Vyjadruje sa tiež k zavedeniu kontrolného mechanizmu zamestnancov formou ich monitorovania kamerovým systémom na základe § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 15. 7. 2016
Autor: Mgr. Róbert Bános
Právny stav od: 1. 1. 2016

Jedným z najintenzívnejších zásahov súdu do súkromnej sféry fyzických osôb je bezpochyby výkon rozhodnutia, obzvlášť, ak ide o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí. Ide o postup, ktorý je následný a možný v prípadoch, kedy dôjde k neplneniu či porušeniu judikovaných povinností inej ako peňažnej povahy. Pochopiteľne, ide o súhrn úkonov, ktorý vo všeobecnosti vyvoláva krajne negatívne emócie, pretože je len zriedka vykonávaný za prítomnosti priateľskej a uvoľnenej atmosféry. Mnohokrá­t je však potrebný, nezriedka až nutný. Najmä v prípadoch, kedy sa dieťa ocitne v opatere a v starostlivosti osoby, ktorej nepatrí, v extrémnom­ prípade bez akejkoľvek starostlivosti.

Dátum publikácie: 12. 7. 2016
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ministerstvo spravodlivosti SR dalo do pripomienkového konania návrh obsiahlej a v niektorých bodoch pomerne zásadnej novely Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti).
Pretože služby exekútorov využíva väčšina samospráv na realizáciu núteného výkonu svojich pohľadávok voči dlžníkom, predstavíme stručne najpodstatnejšie body, ktoré sa môžu dotknúť aj samospráv ako oprávnených.

Dátum publikácie: 7. 7. 2016
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 6. 9. 1990

Hlavný kontrolór obce (ďalej ako „hlavný kontrolór“) síce nie je jedným z orgánov obce (ktorými sú len starosta obce a obecné zastupiteľstvo), ale nepochybne je dôležitou organizačnou súčasťou obce alebo mesta. Ide o nezávislú a povinnú kontrolnú zložku obecnej samosprávy. V článku sa zameriame na dve otázky týkajúce sa činnosti hlavného kontrolóra obce. Môže hlavný kontrolór obce vykonať kontrolu v právnickej osobe s majetkovou účasťou obce, ktorá netvorí 100 %? Aký je rozsah jeho kontrolnej činnosti? 

Dátum publikácie: 30. 6. 2016
Autor: RNDr. Jana Motyčková
Právny stav od: 1. 7. 2016

Od 1. 7. 2016 sa ruší Občiansky súdny poriadok a od 1. 7. 2016 sa nahrádza novými zákonmi:

– zákon č. 160/2015 Z. z. – Civilný sporový poriadok
– zákon č. 161/2015 Z. z. – Civilný mimosporový poriadok
– zákon č. 162/2015 Z. z. – Správny súdny poriadok

Okrem týchto „základných“ zákonov bol prijatý aj zákon č. 125/2016 Z. z. – zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené