Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 709 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: JUDr. František Kutlík, h. prof.
Právny stav od: 1. 8. 2017

Ak je rodina základná bunka každej spoločnosti, práve rodinné prostredie v dobrom aj zlom nastavuje našu pohodu/nepohodu, našu pozitívnu/negatívnu myseľ, našu aktivitu/pasivitu, elán, kreativitu, atď. Z intrapersonálneho, teda vnútorného konfliktu sa stáva konflikt interpersonálny s kolegom v kancelárii, ktorý môže prerásť do konfliktu skupinového v rámci oddelenia, medziskupinového medzi oddeleniami až dokonca medzi firmami, inštitúciami, organizáciami.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 8. 2017

Zamestnávateľom je v zmysle Zákonníka práce právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, tiež aj organizačná jednotka zamestnávateľa, ak to ustanovujú osobitné predpisy alebo stanovy podľa osobitného predpisu. Zákonník práce vymedzuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené v pracovnoprávnych vzťahoch robiť v mene zamestnávateľa určité právne úkony.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Ivana Sentpéteryová
Právny stav od: 1. 8. 2017

Španielsko je krajinou hlbokých kontrastov. To sa týka podnebia, kultúry, ale aj životného štýlu. Rovnako mnohotvárna je aj samotná krajina. V juhozápadnej časti Európy je ohraničený morom. Vnútrozemiu Španielska, ležiaceho na Pyrenejskom polostrove, dominujú vysoké náhorné plošiny Meseta León, La Mancha a pohoria ako Pyreneje a Sierra Nevada. Na severe susedí s Francúzskom a Andorrou a na západe s Portugalskom. Súčasťou Španielska sú Baleárske ostrovy v Stredozemnom mori, Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne a dve autonómne exklávy v severnej Afrike: Ceuta a Melilla.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Bc. Mária Bačová
Právny stav od: 1. 8. 2017

Francúzsko je vnímané ako krajina galského kohúta, syrov a vína, centrum módy, krajina so svetoznámou gastronómiou, rozmanitým umením, bohatou históriou. Zdvorilí ľudia, ale aj okázalosť a bohémsky život. Ak ste jedným/ou z tých, ktorí sa Francúzskom nechajú zlákať a rozhodnete sa vo Francúzsku aj pracovať, prinášame zaujímavosti o tom, ako to vo Francúzsku „chodí“ aj v pobytovej a pracovnej sfére.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Jarmila Belešová
Právny stav od: 1. 8. 2017

Cieľom nového zákona o štátnej službe je zabezpečenie odpolitizovania štátnej správy, ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná, a dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 8. 2017

Podľa ustálenej judikatúry našich sloven­s­kých súdov, činnosť štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným nevykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere, a to ani v prípade, že nie je spoločníkom.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ sa týka zdaňovania príjmov fyzických osôb a je zamerané na výklad článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ. Spor sa týkal zohľadnenia príspevkov na dôchodkové a zdravotné poistenie v rámci určenia zdaniteľného príjmu a osobitnej daňovej sadzby uplatniteľnej na zdaniteľný príjem.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Návrh novely reformuje inštitút daňového tajomstva v rámci boja proti daňovým únikom a podvodom s cieľom zachovania práv a ochrany daňových subjektov. Zavádza sa nový inštitút – Index daňovej spoľahlivosti. Pre finančné riaditeľstvo sa bude vyhotovovať Súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie alebo obchádzanie daňových predpisov. Rozširuje sa doručovanie podaní elektronickými prostriedkami, spresňuje sa zverejňovanie údajov o daňovom subjekte a zverejňovanie zoznamu daňových subjektov a ďalšie zmeny.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Predstavujeme vám návrh multilaterálneho dohovoru na zamedzenie erózie základu dane a presúvania ziskov – mnohostrannej daňovej zmluvy, ktorá sa bude dotýkať až takmer 2 000 dvojstranných daňových zmlúv vrátane zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Návrh je v štádiu rokovaní poradných orgánov vlády.

Dátum publikácie: 23. 8. 2017
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2017

Autor sa venuje vybraným problémom v súvislosti s daňovými únikmi a daňovými podvodmi. V príkladoch uvádza mediálne známe prípady zo Slovenska i zo sveta a načrtáva východiská v boji proti daňovým únikom a čiernej ekonomike.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené