Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 086 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 9. 2018

Verejné prostriedky sú definované ako financie, s ktorými hospodári daný subjekt verejnej správy. V nadväznosti na normatívne právne akty sa príspevok venuje skutočnostiam týkajúcim sa spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami. Subjekt verejnej správy má povinnosť i pri menovaných skutočnostiach uplatňovať zásadu hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného nakladania s prostriedkami. Práve rozumné a hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami (pozn. autora: do verejných prostriedkov patria i príspevky za stravu od zákonných zástupcov či zamestnancov v jedálni organizácie, pričom tie sa pri prijatí subjektom na verejné prostriedky transformujú automaticky) zabezpečuje vo väčšine prípadov zákonné konanie.

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2018

Moc bola oddávna veľkým pokušením pre tých, ktorí ju mali v rukách. Predstavuje riziko zneužitia, ak sa jej v rukách jednej osoby nahromadí priveľa. Preto existuje právna úprava, ktorá upravuje vzájomnú nezlučiteľnosť niektorých funkcií a snaží sa zamedzovať konfliktu záujmov. Konflikt záujmov môžeme vnímať v rovine zákonnej a rovine etickej. V našom príspevku sa budeme zaoberať len konfliktom záujmov z pohľadu právnej úpravy. Zameriame sa pritom na oblasť obecnej samosprávy, konkrétne na dva typy verejných funkcionárov – starostov obcí/primátorov miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2018

Článok približuje nezlučiteľnosť fukcie starostov a poslancov zastupiteľstva s inými funkciami.

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 4. 2018

Zákon o ochrane verejného záujmu sa rovnako ako príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení vzťahuje na starostov obcí a primátorov miest a starostov mestských častí v Bratislave a v Košiciach, pričom pre účely tohto zákona sa starostovia mestských častí v Bratislave a Košiciach považujú za starostov obce.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prinášame komplexný prehľad noviel, ktoré v roku 2018 zasiahli oblasť dane z príjmov fyzických osôb. Ide napr. o zmeny v zdaňovaní príjmu z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov, novozavedený daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie, rozšírenie definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, povinnosť operátorov digitálnych platforiem registrovať stálu prevádzkareň, úpravy súvisiace so zmenou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, oslobodenie 13. a 14. platu, zdanenie kryptomeny a ďalšie novinky, ktoré si treba osvojiť, ak má byť daň korektne vypočítaná.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2018

Sprísnenie pravidiel transferového oceňovania od 1. 1. 2018 sa vzťahuje aj na daňové subjekty z oblasti verejnej správy, z čoho vyplýva potreba opätovne preskúmať zmluvné vzťahy týchto daňovníkov a vyhodnotiť, či sa na ne nemajú uplatniť pravidlá transferového oceňovania.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ako stanoviť vstupnú cenu hmotného majetku? Ktoré náklady zahrnúť do obstarávacej ceny? Kedy je vstupnou cenou suma vo výške vlastných nákladov? V akých prípadoch stanovuje ZDP vstupnú cenu hmotného majetku odlišne od ocenenia v účtovníctve? S cieľom správne uplatniť daňové odpisy je nevyhnutné poznať otázky na tieto odpovede.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Jana Marková
Právny stav od: 1. 1. 2018

V decembri 2017 bola prijatá novela postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a tiež opatrenia k zostaveniu účtovnej závierky. Väčšina zmien nadväzuje na zmeny v Obchodnom zákonníku, ktoré sa týkajú prevažne kapitálového fondu z príspevkov akcionárov alebo spoločníkov, zmien v účtovaní nepeňažných a peňažných vkladov a účtovaní vyplývajúcich z pohľadávok a záväzkov u vkladateľov alebo prijímateľov.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Príspevok je venovaný problematike registrácie a zrušenia registrácie platiteľa DPH so zameraním na postupy účtovania tejto dane v sústave jednoduchého účtovníctva a jej vplyv na základ dane z príjmov fyzickej osoby. Avizujeme aj zákonodarcami plánované zmeny od 1. 1. 2019 v tejto oblasti.

Dátum publikácie: 7. 11. 2018
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Chápanie daňového tajomstva sa od januára 2018 novelou daňového poriadku priblížilo európskemu štandardu. Prehodnotenie rozsahu daňových informácií, ktoré sa považujú za tajné, má pomôcť v boji proti daňovým podvodom a zvýšiť transparentnosť systému.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené