Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 802 výsledkov
...
Dátum publikácie: 8. 12. 2016
Autor: JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Pri príprave zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a sa zvažovalo, či nezakázať výkup odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. K zákazu napokon nedošlo a výkup odpadov je podľa zákona o odpadoch naďalej legálnou podnikateľskou činnosťou. Do zákona však boli doplnené viaceré ustanovenia, ktoré upravujú špecifiká výkupu odpadov v porovnaní s bežným zberom odpadov.

Dátum publikácie: 7. 12. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 2. 2017

Nová právna úprava si kladie za cieľ zahrnúť pod seba všetky verejné aktivity, kde sa narába s verejným majetkom, pričom výrazne prekračuje doteraz zaužívaný rámec verejného obstarávania. Je preto dôležité tieto nové podmienky poznať a pri zmluvných vzťahoch s verejnou správou ich aplikovať správne. Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobúda účinnosť 1. februára 2017 (s drobnými odchýlkami uvedenými v zákone).

Dátum publikácie: 7. 12. 2016
Autor: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Cieľom nasledujúcej úvahy je pokúsiť sa vymedziť pojem judikatúra a jej postavenie v našom právnom systéme, ako aj pokúsiť sa ozrejmiť, čo vlastne za záväznú judikatúru v našich pomeroch možno považovať. S účinnosťou Civilného sporového poriadku sa v SR zavádza niekoľko noviniek súvisiacich s povinnosťou súdov pracovať s judikatúrou. K voľbe tejto témy ma viedol vlastný záujem ako sudcu objasniť si východiskové pozície práce s týmto prameňom práva. Paradoxom je, že ani doktrína nie je jednoznačná v tom, aká judikatúra,1) a či vôbec, je prameňom práva so záväznou povahou v systéme kontinentálneho práva.

Dátum publikácie: 7. 12. 2016
Autor: JUDr. Anita Filová, JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M, JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

Vzhľadom na účinnosť nového Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku budú v rámci tejto rubriky dočasne uverejňované krátke príspevky, týkajúce sa niektorých zásadných zmien v procesných predpisoch, spolu so stručnou komparáciou pôvodnej a súčasnej právnej úpravy. Príspevky budú osobitne zamerané na otázky súvisiace s výkonom advokátskej praxe.

Dátum publikácie: 7. 12. 2016
Autor: Mgr. Tomáš Čentík

Pri objasňovaní, resp. dokazovaní priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (ďalej len „cestné priestupky“) zvykne dochádzať ku konfliktným situáciám súvisiacim s ich zdokumentovaním a následným preukazovaním. Uvedený konflikt vzniká pri posúdení dôkaznej situácie, kedy sú v priestupkovom konaní proti sebe produkované protichodné tvrdenia účastníka cestnej premávky (vodiča motorového vozidla) a policajta vykonávajúceho prešetrovanie priestupku. V tejto súvislosti bola zo strany správnych (policajných) orgánov vytvorená nekompromisná koncepcia, podľa ktorej, zjednodušene povedané, platí pravidlo, že policajt má vždy pravdu, t. j. vychádza sa z tzv. prezumpcie pravdivosti tvrdenia (výpovede) policajtov objasňujúcich priestupok, ktorí následne vypovedajú v správnom konaní v procesnom postavení svedka. Táto koncepcia vo svojej podstate popiera viacero zásad správneho (priestupkového) konania, najmä zásadu voľného hodnotenia dôkazov, zásadu materiálnej pravdy, ako aj zásadu in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného). Postupne profilujúca sa judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) dala tejto koncepcii konečnú a vymedzila jasné hranice dokazovania cestných priestupkov. Predmetom článku je výklad relevantných ustanovení, na ktoré je potrebné brať zreteľ, aby prejednávanie a rozhodovanie o spáchaní cestných priestupkov bolo v súlade so zákonom.1)

Dátum publikácie: 7. 12. 2016
Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Obsahom článku je ambícia poukázať na niektoré podobnosti a rozdielnosti v postavení vedľajšieho účastníka pred a po prijatí civilného sporového poriadku. Autor sa v článku snaží poukázať na niektoré výkladové trendy, ako aj na novinky, ktoré v postavení vedľajšieho účastníka (intervenienta) nastali po 1. júli 2016.

Dátum publikácie: 6. 12. 2016
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 8. 2016

Má hlavný kontrolór kompetenciu vykonávať finančnú kontrolu na mieste? Môže si na výkon kontroly prizvať inú osobu? Aké ustanovenia sa vzťahujú zo zákona o finančnej kontrole na hlavného kontrolóra obcí a vyšších územných celkov? Téma príspevku sa zaoberá práve finančnými kontrolami, finančnými kontrolami na mieste a kontrolami, ktoré vykonávajú v rozsahu zastávanej funkcie zamestnanci, ktorých hlavnou pracovnou náplňou je výkon kontroly.

Dátum publikácie: 1. 12. 2016
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Aby nezisková účtovná jednotka dodržala zásadu úplnosti pri vedení účtovníctva, je potrebné nielen zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovných knihách, ale aj zostaviť účtovnú závierku. Zároveň je dôležité mať k dispozícii všetky účtovné záznamy, ktoré boli podkladom na účtovanie v priebehu účtovného obdobia, účtovanie uzávierkových účtovných prípadov, ako aj pri zostavení účtovnej závierky. V súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi je účtovná jednotka povinná vyhotoviť výročnú správu prípadne mať účtovnú závierku overenú audítorom. Účtovná jednotka je povinná uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku, výročnú správu a správu audítora, resp. výrok audítora v súlade so zákonom o účtovníctve, alebo v súlade s jednotlivými hmotno-právnymi predpismi, na základe ktorých jednotlivé účtovné jednotky vznikli.

Dátum publikácie: 1. 12. 2016
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2016

V rámci kontroly bilančnej kontinuity je potrebné prekontrolovať, či začiatočné stavy účtov aktív a pasív na začiatku bežného účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, sú zhodné s konečnými zostatkami účtov aktív a pasív ku koncu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Týmto sa zabezpečí nadväznosť jednotlivých vykazovaných účtovných období. 

Dátum publikácie: 1. 12. 2016
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Účty hlavnej knihy sa na konci účtovného obdobia uzavierajú účtovnými zápismi.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené