Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 275 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Cieľom príspevku je vysvetliť zamestnancom škôl a školských zariadení problematiku výkonu základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach po účinnosti zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o finančnej kontrole určuje pre orgán verejnej správy povinnosť vykonávať finančnú kontrolu, pričom orgán verejnej správy definuje ako subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjektmi verejnej správy právnickú osobu, prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie.

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Podľa § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole základnú finančnú kontrolu vykonávajú štatutárny orgán školy/školského zariadenia (riaditeľ) alebo ním určený vedúci zamestnanec, zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu školy/školského zariadenia.

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2018

Tzv. zábavná pyrotechnika dlho traumatizovala často celé týždne pred koncom roka obyvateľov obcí a miest. Tie mali síce možnosť jej používanie zakázať formou všeobecne záväzného nariadenia, avšak praktická vynútiteľnosť bola slabá, keďže sa obvykle nepodarilo nájsť páchateľa priamo pri čine.

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vytvára legislatívne podmienky na poskytovanie dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Článok rozoberá účel, výšku príspevku, podmienky, komu je príspevok určený a spôsob poskytovania dotácií, tzv. obedov zadarmo.

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: JUDr. Filip Petrinec, PhD.
Právny stav od: 5. 12. 2018

Nález Ústavného súdu SR rozhodol o neplatnosti § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa. Toto ustanovenie zavádzalo povinnosť súdov zamietnuť vymáhanie nárokov obchodníka voči spotrebiteľovi, ak bol tento nárok premlčaný. Problém bol ale v tom, že premlčanie musí spotrebiteľ aktívne namietať, a teda je protiústavné, ak to robí súd namiesto spotrebiteľa a de facto mu tak poskytuje právnu pomoc. Zákonodarca tak musel pristúpiť k prijatiu nového ustanovenia, už v súlade s Ústavou SR. O aké nové ustanovenie ide a viac o právnych následkoch voči obchodníkom sa dozviete v tomto článku.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: JUDr. Radovan Blažek, PhD.

Autor sa na vybraných prípadoch z praxe zamýšľa nad tým, akým spôsobom je potrebné kvalifikovať konanie páchateľa, ktorý sa dopustí sexuálneho zneužívania v súvislosti so svojím povolaním, v ktorom vystupuje ako osobitný subjekt, ktorý sa zaoberá výchovou, vzdelávaním alebo starostlivosťou o deti a mládež, a práve v súvislosti s výkonom uvedeného povolania sa dopustí predmetného trestného činu.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: JUDr. Radoslav Mandalík

Príspevok sa zaoberá problematikou inštitútu skončenia vyšetrovania a preštudovania vyšetrovacieho spisu. V úvodnej časti sa zameriava na vývoj a rozpoznanie predchádzajúcej a súčasnej trestnoprávnej úpravy. V ďalšej časti venuje pozornosť úlohám a postupu orgánov prípravného konania. V závere hľadá odpoveď na niektoré nastolené otázky.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: Mgr. Ing. František Vojtuš

Článok rozoberá podmienky vývozu strelnej zbrane kategórie B. Zároveň je vykonaný rozbor, za akých podmienok sa dopúšťa držiteľ strelnej zbrane zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami podľa § 294 ods. 2 Trestného zákona v prípade jej vývozu bez príslušného povolenia a v akom prípade ide o priestupok na úseku zbraní a streliva.

Dátum publikácie: 13. 1. 2019
Autor: JUDr. David Vöröš

Predmetom článku je depozitná zmenka. Tomuto druhu zmenky je popri iných druhoch zmenky v odbornej literatúre venovaná iba malá pozornosť, a preto sa článok zameriava tak na jej všeobecnú analýzu, ako aj na možné problematické aspekty pri jej praktickom využití, ako napríklad emitovanie depozitných zmeniek finančnými inštitúciami a osobitosti využívania depozitných zmeniek.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené