Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 14 562 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Vladimír Pastierik, Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Cieľom praktickej príručky Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2015 je pomôcť daňovníkom pri vypĺňaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015. Zamerali sme sa na podávanie daňových priznaní fyzických osôb – podnikateľov aj nepodnikateľov, právnických osôb, miest, obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií. Daňové priznania za rok 2015 sa podávajú v termíne do 31. marca 2016 (štvrtok). Na základe oznámenia správcovi dane je možné lehotu predĺžiť o tri mesiace, resp. v prípade príjmov zo zdrojov v zahraničí až o šesť mesiacov.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová, Ing. Vladimír Pastierik, Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Praktická príručka Vám pomôže pri vypĺňaní daňových priznaní za rok 2015. Zamerali sme sa na podávanie daňových priznaní fyzických osôb – podnikateľov aj nepodnikateľov, právnických osôb, miest, obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií. Na zdaňovanie príjmov za rok 2015 sa použijú nové tlačivá daňových priznaní. Aktuálne vyplnené tlačivá sú súčasťou uverejnených príspevkov a nadväzujú na komplexné príklady na ich vyplnenie, zároveň v príspevkoch vysvetľujeme obsah jednotlivých riadkov daňových priznaní.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľovi správne vypočítať daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 a vyplniť tlačivo daňového priznania za rok 2015, ako aj poskytnúť mu ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto dane. Svoju pozornosť sústredíme najmä na zmeny oproti minulému roku, ktoré vyplývajú z viacerých novelizácií zákona o dani z príjmov. V závere príspevku uvádzame názorné príklady s vyplnenými tlačivami daňových priznaní typu A aj typu B.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

V tejto časti sa sústredíme len na to, ktoré zo zmien spôsobených novelami ZDP majú po prvý raz vplyv na výšku dane za rok 2015 a (preto) bolo potrebné „zapracovať“ ich do nových tlačív daňových priznaní za rok 2015 a poučení na ich vyplnenie.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Podľa zákona o správe daní (daňový poriadok) je daňové priznanie povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (v tomto prípade zo ZDP), alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Okruh daňovníkov, ktorí sú povinní podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, upravuje § 32 ZDP. Dodajme, že daňovníkovi, ktorému nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32 ZDP, ale na základe písomnej výzvy správcu dane priznanie podá, a to v lehote určenej správcom dane vo výzve, nehrozia žiadne sankcie.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

V daňových priznaniach sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy. Podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň nie je od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy. Dodajme, že podobne pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň príjmov zo závislej činnosti sa prihliada len na príjmy, ktoré sú zdaniteľné.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Daňové priznanie sa podáva na tlačive; ak sa daňové priznanie podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. Na podanie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 slúžia nové tlačivá, pričom nové sú aj poučenia na ich vyplnenie. K dispozícii sú dva typy tlačív:

  • typ A – tlačivo je určené pre tie fyzické osoby, ktorým plynú zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP,
  • typ B – určené pre tých, ktorým plynú rôzne druhy príjmov (kombinácia príjmov), a pre tých, ktorí majú len jeden druh príjmov spomedzi príjmov uvedených v § 6 – § 8, napr. len príjmy z podnikania podľa § 6 ZDP.

Daňovník by pri vypĺňaní daňového priznania mal vo vlastnom záujme postupovať podľa poučenia tvoriaceho súčasť tlačiva. Nenahrádza však znalosť zákona.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Podľa daňového poriadku prílohou daňového priznania, ak tak ustanovuje osobitný predpis, sú doklady preukazujúce tvrdenia daňovníka. Ustanovenie § 49 ods. 11 ZDP upravujúce prílohy priznania bolo opakovane menené. Jedna veta bola presunutá do § 49 ods. 1 ZDP. V súlade s týmto ustanovením (po novelizácii) prílohou sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive. V zmysle § 49 ods. 11 ZDP v termíne na podanie priznania je potrebné predložiť účtovnú závierku (nie je označená ako príloha daňového priznania). V prípade fyzickej osoby účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva ide o dva účtovné výkazy: Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Názorný príklad na určenie výšky daňovej povinnosti fyzickej osoby a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A  za zdaňovacie obdobie roka 2015 vrátane vyplneného tlačiva daňového priznania. Pani Monika Tichá mala v roku 2015 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, a to aj zo zdrojov v zahraničí. Je povinná podať daňové priznanie typu A.

Dátum publikácie: 11. 2. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Názorný príklad na určenie výšky daňovej povinnosti fyzickej osoby a vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za zdaňovacie obdobie roka 2015 vrátane vyplneného tlačiva daňového priznania.
Pán Peter Veselý dosiahol v roku 2015 rôzne druhy príjmov. Vyplní tlačivo daňového priznania typu B. Je ženatý, jeho manželka Veronika Veselá utrpela pred pár rokmi úraz, odvtedy má zdravotné problémy, je zdravotne postihnutá (táto podmienka je splnená za celý rok 2015) a poberá invalidný dôchodok, ktorého výška za rok 2015 predstavuje v úhrne 3 024 €. Pán Veselý si uplatní aj nezdaniteľnú časť základu dane vo forme príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Manželia Veselí majú tri deti....

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené