Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 026 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 5. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Prepojenie sociálnej a daňovej sféry je veľmi tesné. V prvom rade nemožno spochybniť, že čím sú vyššie daňové príjmy štátneho rozpočtu, tým viac prostriedkov možno použiť v sociálnej oblasti. V druhom rade platí, že účinné opatrenia v sociálnej sfére, najmä v oblasti podpory zamestnanosti, majú pozitívny vplyv na ekonomický rast, a teda i výnos daní. V tomto aktualizovanom príspevku sa budeme zaoberať daňovým aspektom podpory zamestnanosti a sociálnej ochrany, a to so zameraním najmä na problematiku sociálnej pomoci a sociálnych služieb nielen na strane prijímateľov, ale i poskytovateľov.

Dátum publikácie: 27. 5. 2016
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky sociálnej sféry a dane z príjmov? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 1. 1. 2016

Počnúc začiatkom roka 2016 sa s novým Autorským zákonom objavila aj zmena v daňovej legislatíve, ktorá sa dotýka autorov a ich spôsobu platenia daní z príjmov, ktoré práve s autorským právom súvisia. Príspevok poukazuje na daňové zaťaženie autorov. Článok je zachytením platného a účinného stavu ku dňu jeho publikácie.

Dátum publikácie: 26. 5. 2016
Autor: Ing. Juraj Válek, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Predmetom dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. je okrem iného aj poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Príspevok oboznamuje s registráciou pri dani z pridanej hodnoty pri poskytovaní, nadobudnutí alebo dodávaní služieb, kedy vzniká daňová povinnosť, ktoré služby sú oslobodené od dane a ako je to s uvádzaním dane z pridanej hodnoty na faktúrach v prípade obchodovania v rámci Slovenskej republiky, v rámci Európskej únie a s krajinami mimo Európskej únie.

Dátum publikácie: 25. 5. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 18. 6. 2016

Dňa 18. 6. 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum publikácie: 25. 5. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 18. 6. 2016

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vyslaní zamestnancov upravuje:

a) pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu pri:
- kontrole dodržiavania pravidiel vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb (ďalej len „vyslanie“),
- identifikácii vyslania,
- vymáhaní pokút a
b) povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 25. 5. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 18. 6. 2016

V § 2 zákona o cezhraničnej spolupráci sú vymedzené základné pojmy: príslušný orgán iného členského štátu, pokuta a pravidlá vyslania. Pojem „vyslanie“ upresňuje novelizovaný § 5 Zákonníka práce. Príslušný orgán iného členského štátu je orgán oprávnený podľa práva iného členského štátu poskytovať cezhraničnú spoluprácu alebo požadovať cezhraničnú spoluprácu pri kontrole dodržiavania pravidiel vyslania, pri identifikácii vyslania alebo pri vymáhaní pokút.

Dátum publikácie: 25. 5. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 18. 6. 2016

Na identifikáciu vyslania pri kontrole dodržiavania pravidiel vyslania sa podľa § 3 ods. 1 ZCHS vykoná celkové posúdenie skutkových okolností, ktoré sa považujú za potrebné, pričom možnovychádzať najmä zo skutočností podľa § 3 ods. 2 a 3 ZCHS. Tieto skutočnosti nemožno posudzovať samostatne, ale vo vzájomnej súvislosti a s prihliadnutím na osobitosti situácie, ktorá sa posudzuje.

Dátum publikácie: 25. 5. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 18. 6. 2016

V § 4 ods. 1 až 3 zákona o cezhraničnej spolupráci sa pre vysielajúcich zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon práce v rámci cezhraničného, teda nadnárodného poskytovania služieb na územie SR:

  • upravujú povinnosti (do 18. 6. 2016 tieto povinnosti upravuje iba Zákonník práce v § 5 ods. 2 až 5 v súvislosti s pracovnými podmienkami zamestnanca, ktoré sa musia uplatniť pri jeho vyslaní na územie SR),
  • zavádzajú administratívne požiadavky, aby kontrolné orgány mohli účinne vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov v prípade zamestnancov vyslaných na územie SR z iného členského štátu.
Dátum publikácie: 25. 5. 2016
Autor: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 18. 6. 2016

Národný inšpektorát práce podľa § 5 ods. 1 zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb:

  • poskytne príslušnému orgánu iného členského štátu informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním,
  • prešetrí skutočnosti súvisiace s vyslaním,
  • doručí písomnosti súvisiace s vyslaním.
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené