Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 15 988 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 1. 2017
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Prehľad odvodov poistného od 1. 1. 2017 v podobe tabuliek obsahuje percentuálne sadzby pre jednotlivé kategórie poistencov a

  • maximálne vymeriavacie základy a poistné z maximálneho vymeriavacieho základu pre všetky kategórie poistencov,
  • minimálne vymeriavacie základy a poistné z minimálneho vymeriavacieho základu pre prípady, keď je minimálny vymeriavací základ ustanovený.
Dátum publikácie: 19. 1. 2017
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017

Témou príspevku je aktuálna novelizácia normatívneho právneho aktu – opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie  v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len Opatrenie MF SR). Samotná novela definuje s účinnosťou od januára 2017 nové podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a zároveň i podpoložky zo svojej klasifikácie vypúšťa, respektíve dopĺňa nový subjekt do organizačnej klasifikácie (pozn. autora: do kapitol štátneho rozpočtu dopĺňa Kanceláriu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky). 

Dátum publikácie: 16. 1. 2017
Autor: JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M

Vzhľadom na účinnosť nového Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku budú v rámci tejto rubriky dočasne uverejňované krátke príspevky, týkajúce sa niektorých zásadných zmien v procesných predpisoch, spolu so stručnou komparáciou pôvodnej a súčasnej právnej úpravy. Príspevky budú osobitne zamerané na otázky súvisiace s výkonom advokátskej praxe.

Dátum publikácie: 16. 1. 2017
Autor: JUDr. Martin Friedrich

Po dobu takmer tridsiatich rokov proces návratu maloletých detí fungoval bez väčších problémov. Vnútroštátne aj medzinárodné súdy1) rešpektovali jednoduchú a rýchlu návratovú procedúru v zmysle Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí2) (ďalej len „Haagsky dohovor“).3) Za zlomový bod vo vývoji judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) možno považovať rozsudok Veľkej komory vo veci Neulinger a Shuruk proti Švajčiarsku,4) ktorý do návratovej procedúry priniesol nový prvok v podobe skúmania najlepších záujmov dieťaťa.5) Tento krok ESĽP vyvolal natoľko kritické reakcie, že vo svojich neskorších rozhodnutiach musel pristúpiť k čiastočnej revízii a ústupu pri aplikácii zásady skúmania najlepších záujmov dieťaťa v návratovom konaní.6) Dosiaľ však medzi sudcami ESĽP panuje nejednota v otázke rozsahu dokazovania najlepších záujmov dieťaťa v konaní o návrat a taktiež ostáva nezodpovedané, či posudzovanie najlepších záujmov dieťaťa je primárnym aspektom pri rozhodovaní o návrate dieťaťa, alebo ide len o jeden z hlavných aspektov, ktoré vnútroštátne súdy musia vziať do úvahy.

Dátum publikácie: 16. 1. 2017
Autor: JUDr. Michal Hrušovský

Článok je venovaný predpokladom a požiadavkám kladeným na osobu rozhodcu rozhodujúcom spor účastníkov rozhodcovského konania. Okrem zákonných predpokladov a požiadaviek sa autor zameriava na možnosť dohodnutia ďalších podmienok zmluvnými stranami v rozhodcovskej zmluve, ako aj na osobitné podmienky vybraných stálych rozhodcovských súdov na Slovensku. Venuje sa tiež otázke osobitných podmienok a aplikácie ustanovenia § 15 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 16. 1. 2017
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Jednou z tzv. novôt civilného sporového poriadku je inštitút oznámenia o spore (litisdenunciácie). Napriek tomu, že je upravený procesným kódexom, nejde o podanie smerované súdu, ale o úkon medzi účastníkmi právneho vzťahu, ktorý vyvoláva účinky v ich vzájomnom súdnom konaní. Ako novozavedený inštitút civilného procesného práva vyvoláva niekoľko otázok vo vzťahu k jeho obsahu a aplikácii v prebiehajúcich súdnych konaniach nielen podľa nových procesných kódexov. Ďalšie otázky môže vyvolať v prípade kolízie zákonnej úpravy so zmluvnými ustanoveniami, ktoré riešili obdobné situácie a na základe zmluvy limitujú alebo priznávajú zmluvným stranám nárok na náhradu škody.

Dátum publikácie: 13. 1. 2017
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2016

Finančné výkazníctvo verejnej správy prešlo v uplynulom roku 2016 viacerými zmenami. Opatrenie MF SR zo dňa 10. decembra 2015 č. MF/18977/2015-31 v znení neskorších predpisov prinieslo pre rok 2016 nové povinnosti pre subjekty verejnej správy. Zmeny sa dotkli samotnej štruktúry výkazov ako aj počtu organizácií, ktoré ich mali predkladať. Pribudol aj jeden nelegislatívny materiál Manuál k obsahu finančných výkazov, ktorý mal za cieľ v širšom rozsahu doplniť vysvetlivky v opatrení a rečou ,,príkladov“ priblížiť obsahovú náplň a spôsob spracovania finančných výkazov. V oblasti techniky zberu výkazov bol významný krok v zavedení informačného systému pre územnú samosprávu RISSAM, ktorý v roku 2016 stabilne zabezpečoval zber a kontrolu finančných výkazov a účtovný závierok za obce a v plnej miere tak nahradil dovtedy používaný program pre Automatizovaný zber účtovných výkazov (AZUV).

Dátum publikácie: 13. 1. 2017
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2016

Individuálna účtovná závierka je upravená opatrením Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Dátum publikácie: 13. 1. 2017
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2016

Konsolidovaná účtovná závierka je podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku.

Dátum publikácie: 13. 1. 2017
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2016

Do skupiny finančného výkazníctva môžeme zaradiť aj dokument, akým je výročná správa. Ide o určitý súhrn finančných a nefinančných údajov s cieľom poskytnúť nielen informácie o stave a vývoji financií za príslušné účtovné obdobie, ale previazať tieto informácie s očakávaným vývojom činnosti, pôsobením a úlohami organizácie v nasledujúcich obdobiach.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené