Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 16 568 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017

Daňové výdavky sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka. Z hľadiska zákona o DPH reklamné a propagačné predmety sú nakúpené s cieľom podpory poskytovania vlastných zdaniteľných plnení, preto platiteľ DPH má nárok na odpočítanie DPH pri splnení ostatných podmienok zákona o DPH.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Právny stav od: 1. 1. 2017

Prinášame niekoľko praktických príkladov z oblasti DPH.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2017

Zavedenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok v zákone o sociálnom poistení predstavuje z hľadiska jeho komplexnosti zásadné nóvum v systéme sociálneho poistenia. V novej právnej úprave konania vo veciach vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou sa kombinujú prvky exekučného konania upraveného daňovým poriadkom, exekučným poriadkom a zohľadňuje sa špecifickosť postavenia Sociálnej poisťovne, ktorá jej neumožňuje realizovať všetky inštitúty exekúcie na vymoženie svojej pohľadávky.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2017

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 23. 6. 2017
Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2017

V prípade vyslania z územia SR na územie iného štátu je potrebné sa zaoberať otázkou, kedy (v akom rozsahu) je potrebné aplikovať právne predpisy SR a kedy (v akom rozsahu) je potrebné aplikovať právne predpisy iného štátu.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Mnoho študentov stredných a vysokých škôl využíva prázdninové mesiace na letné brigády. Zárobkovú činnosť na území SR vykonávajú predovšetkým na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom na plnenie svojich úloh a na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodu o vykonaní práce (§ 226), dohodu o pracovnej činnosti (§ 228a) a dohodu o brigádnickej práci študentov (§ 227 a § 228). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru upravuje deviata časť Zákonníka práce.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Na účely zdravotného poistenia sú fyzické osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení považované za zamestnancov.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Príjem študenta z pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o brigádnickej práci študentov je v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov príjmom zo závislej činnosti.

Dátum publikácie: 22. 6. 2017
Autor: Eva Gášpárová Ing.
Právny stav od: 1. 6. 2017

Študent s trvalým pobytom v Slovenskej republike je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou a predmetom jeho dane sú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí. Povinnosť podať daňové priznanie pre študenta, ktorý bol na zahraničnej brigáde, vyplýva z § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahnu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre príslušné zdaňovacie obdobie, za zdaňovacie obdobie roka 2017 je to 1 901,67 €.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené