Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 18 775 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019

Prehľad štátnych sociálnych dávkok – štátna sociálna podpora, sociálna pomoc – posudzovanie príjmu na ich priznanie a čo sa rozumie pod pojmom hmotná núdza.

Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 5. 2019
V rámci niekoľkých novelizácií právneho predpisu upravujúceho zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti boli v poslednom období zavedené nové oslobodenia od dane.Ide...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 5. 2019
Rok 2019 je druhý rok, kedy si môže daňovník – fyzická osoba – uplatniť nielen daňový bonus na vyživované dieťa, ale aj daňový bonus na zaplatené úroky v zmysle ustanovenia § 33a...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 5. 2019
S účinnosťou od 1. 3. 2019 sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom...
Dátum publikácie: 21. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019
V článku si priblížime, čo všetko priniesla novelizácia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Viete, či ste výrobca obalov? V nasledujúcom článku sa venujeme bližšie téme obalov, kto je výrobca obalov, čo patrí medzi obaly, rozoberáme prehľad základných povinností výrobcu...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Zuzana Zvaková, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Článok je zameraný na možnosti uplatnenia súkromných detektívov v komerčnej praxi, pričom rozoberá najmä  oblasti pôsobenia súkromných detektívov, formy pátrania a metódy využívané...
Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019
Výkon finančnej kontroly sa od 1. januára 2019 mení novelou zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom príspevku je definovanie základných...
Dátum publikácie: 19. 5. 2019
Autor: JUDr. František Kutlík
Právny stav od: 1. 5. 2019
V tejto komplikovanej a turbulentnej dobe, a to nielen v pracovnom prostredí, je doslova manažérskou nevyhnutnosťou sa bližšie oboznámiť s inštitútom mediácie, s jej možným...
Dátum publikácie: 18. 5. 2019
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 1. 5. 2019
Priemerný zárobok sa zisťuje zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období, teda v kalendárnom štvrťroku predchádzajúcom štvrťroku, v ktorom sa zisťuje...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené