Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 1 942 výsledkov
...
Právny stav od: 26. 5. 2016

Cieľom zákona je posilniť dôveru pri elektronických transakciách na vnútornom trhu vytvorením spoločného základu pre bezpečné elektronické interakcie medzi občanmi, podnikmi a orgánmi verejnej správy, čím sa zvýši účinnosť verejných a súkromných on-line služieb, elektronického podnikania a elektronického obchodu v Európskej únii.

Právny stav od: 27. 5. 2016

Zákon sa zameriava na úpravu správnych deliktov, výšky pokút, znižujú sa pokuty, vypúšťa sa možnosť sankcionovať prevádzkovateľa vozidla opakovane za každý kalendárny deň.

Právny stav od: 18. 5. 2016

Účelom zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany objektov, v ktorých sídli Súdna rada Slovenskej republiky vrátane poriadku v týchto objektoch, a to zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Právny stav od: 27. 5. 2016

Novela zákona o hlásení pobytu občanov neruší inštitút prechodného pobytu, ani hlásenie pobytu v zahraničí. Mení však ich charakter z povinnosti občana hlásiť prechodný pobyt a pobyt v zahraničí na dobu dlhšiu ako 90 dní na právo občana.

Právny stav od: 27. 5. 2016

Zákonom sa plnia dva zo záväzkov vlády SR podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020. Vláda sa v ňom zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa vysokoškolských učiteľov rovnako aj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne počínajúc dňom 1. 1. 2018, každoročne zvýšila priemerne o 6 %. 

Právny stav od: 27. 5. 2016

Cieľom zákona je podporiť vyňatie všetkých málotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území. 

Právny stav od: 25. 4. 2016

Zákon bol vypracovaný z dôvodu potreby zabezpečenia odborného, administratívneho a personálneho výkonu kompetencií, za ktorých koordináciu a riadenie zodpovedá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície.

Právny stav od: 25. 4. 2016

Cieľom zákona je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky osoby z dôvodu prehodnotenia stratégie pokračovania programu eHealth, a to najmä vo vydávaní preukazu poistenca s elektronickým čipom.

Právny stav od: 28. 8. 2015

Zákon je reflexiou na zmeny vykonané v rámci procesu rekodifikácie civilného práva procesného. Výsledkom uvedenej rekodifikácie sú NR SR schválené znenia troch procesných kódexov (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nahrádzajú Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. Cieľom zákona je zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s vyššie spomenutou právnou úpravou v nových civilno – procesných kódexoch. 

Právny stav od: 4. 12. 2015

Zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené