Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 149 výsledkov
...
Právny stav od: 20. 4. 2018

Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam. Daň z poistenia platiť do štátneho rozpočtu hlavne právnické osoby, ktoré podnikajú v poisťovníctve.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Transpozícia smernice EÚ 2017/1564 o určitých povolených spôsoboch použitia určitých diel a iných predmetov ochrany chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Reguluje výmenu a obeh rozmnoženín diel v prístupnom formáte medzi poskytovateľmi služieb pre osoby s poruchou čítania. Rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Úprava reflektuje potreby širokej rybárskej základne, ktorá v súčasnosti výrazne presahuje počet 110 000 registrovaných členov Slovenského rybárskeho zväzu okrem iného aj zachovaním jeho významného postavenia v zákone, ktorému ministerstvo pridelí výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch, ale aj značného počtu ďalších rybárov, ktorým sú povolenia na rybolov vydávané ostatnými užívateľmi rybárskych rybárov.

Návrh zákona naďalej akceptuje potreby výchovy odborníkov, požiadavky vedeckého výskumu, rešpektuje vlastnícke vzťahy k vode a pôde v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, prihliada na zásadné otázky zachovania životného prostredia, ochrany genofondu najmä pôvodných druhov rýb no a vlastníkom alebo nájomcom väčšinovej časti pozemkov pod vodnou plochou na týchto vodných útvaroch naďalej umožňuje podnikať v osobitnom režime, t. j. umožňovať záujemcom loviť ryby na udicu. Tým napĺňa požiadavky širokej rybárskej verejnosti, odborno-výskumnej základne a podnikateľov.

Právny stav od: 22. 2. 2018

Novela zákona o tvorbe právnych predpisov vznikla ako reakcia naprávny stav, ktorý síce v zákone o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ustanovuje, že návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje aj doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov; avšak ďalej tento zákon obsahové zameranie tejto analytickej súčasti návrhu právneho predpisu dôležitej na jeho ďalšie náležité posúdenie nijako nešpecifikuje.Návrh novely obsahuje sedem vybraných vplyvov, ktoré je potrebné pri tvorbe právneho predpisu systematicky posudzovať a má ich teda povinne obsahovať každá doložka vybraných vplyvov predkladaných návrhov právnych predpisov do pripomienkového konania.

Právny stav od: 23. 4. 2018

Cieľom navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3. Hoci v súčasnosti zákon obsahuje splnomocnenie pre obce všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov vybraných kategórií v územní obce alebo v jej častiach, v praxi je úprava značne nejednotná v závislosti od konkrétnej obce, pričom mnohé mestá a najmä menšie obce neposkytujú svojim obyvateľom v tomto smere žiadnu ochranu. navrhuje sa obmedziť možnosť používania týchto kategórií iba na krátke obdobie v čase osláv Nového roka. Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa súčasne zavádza možnosť obce povoliť výnimku.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Úprava zapezpečujúca transpozíciu smernice EÚ -  zavŕšenie druhej etapy budovania spoločného európskeho azylového systému. Upravuje lehoty v konaní o azyle, rozširuje dôvody zániku azylu, rozširuje dôvody zániku doplnkovej ochrany.

Právny stav od: 23. 2. 2018

Odstraňuje sa legislatívny nedostatok zákona o odpadoch, týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Cieľom je jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Návrh zákona sa zameriava na uľahčenie vstupu a odstránenie pomyselných bariér pri vstupe stredných odborných škôl a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl do systému duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie. Odstránením tejto bariéry si sľubujeme zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných odborných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho vzdelávania.

Právny stav od: 23. 4. 2018

Rieši otázku určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií a zamedziť neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov, ktorých jednotlivé gymnáziá majú možnosť prijať bez ohľadu na kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania.

Úprava ponecháva priestor na dohodnutie podrobností o uskutočnení experimentálneho overovania vrátane finančného zabezpečenia na odborného garanta a školu alebo školské zariadenie, v ktorom sa hypotézy v súlade s predmetom a cieľom experimentálneho overovania budú overovať, zachováva výnimky pre školy v odvetvovej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Návrh zákona predložený vnadväznosti na prijatie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný), ktorý nadobudol platnosť 1. októbra 2017. V tento deň nadobudol revidovaný dohovor platnosť aj pre Slovenskú republiku. Zároveň predložený návrh zákona upravuje viaceré oblasti týkajúce sa činnosti Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej spolu aj ako „podporné fondy“), ktorých úpravu si vyžiadla aplikačná prax.     

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené