Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 1 862 výsledkov
...
Právny stav od: 29. 5. 2015

Zákon upravuje problematiku vyvlastnenia z hmotnoprávneho hľadiska, ako aj z hľadiska procesného. Podmienky odňatia alebo obmedzenia vlastníckeho práva vyvlastnením sú formulované v súlade s Listinou základných práv a slobôd a Ústavou SR, a to z hľadiska preukázania verejného záujmu na vyvlastnení, účelu, rozsahu a obsahu vyvlastnenia, ako aj z hľadiska podmienok na poskytnutie primeranej náhrady za vyvlastnenie.

Právny stav od: 5. 6. 2014

Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov bol spracovaný za účelom realizácie úlohy vytvoriť podmienky pre stabilizáciu najkvalitnejších profesionálnych vojakov.

Právny stav od: 29. 5. 2015

Cieľom zákona je podporiť vysielanie slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčiť prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným slovenským audiovizuálnym dielam a audiovizuálnym dielam v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave a v súlade s európskou legislatívou rozšíriť obmedzenia vo vzťahu k mediálnej komerčnej komunikácii týkajúcej sa cigariet a tabakových výrobkov aj na elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.

Právny stav od:

Novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z. súvisí s doplnením nového účelu, na ktorý je možné poskytnúť dotáciu na obstaranie nájomného bytu. Zároveň sa stanovuje definícia kúpy nájomného bytu, ako aj doplnenie a spresnenie podmienok poskytnutia dotácie pri kúpe nájomných bytov. Súčasne sa navrhuje aj úprava niektorých ustanovení zákona vzťahujúcich sa k obstarávaniu nájomných bytov, potreba ktorej vyplynula s doterajšej praxe pri aplikácii tohto zákona.

Právny stav od: 28. 5. 2015

Cieľom novely zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania je zvýšiť multiplikačný efekt verejných finančných zdrojov investovaných do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Novela reaguje aj na zmenené tepelno-technické požiadavky na stavby a bude obsahovať aj úpravy a doplnenia, ktorých potreba vyplynula z aplikačnej praxe.

Právny stav od: 29. 5. 2015

Novela zákona spresňuje a rozširuje úlohy Horskej záchrannej služby a jej príslušníkov, komplexne vymedzuje povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu, vymedzuje povinnosti osôb na lyžiarskej trati s osobitným zreteľom na zvýšenú ochranu osôb mladších ako 15 rokov ustanovením povinnosti používať na lyžiarskej trati ochrannú prilbu a presnejšie upravuje dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o Horskej záchrannej službe.

Právny stav od: 29. 5. 2015

Cieľom novely zákona o e-Governmente je úprava podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie tak, aby pravidlá identifikácie a autentifikácie boli aplikované výlučne na oblasť výkonu verejnej moci a nedochádzalo k výkladovým sporom ohľadom povinnosti ich použitia. Novela upravuje aj platenie úhrad orgánom verejnej moci za účelom zjednodušenia procesov a upustenia od niektorých funkcionalít platobného modulu. Poslednou oblasťou, ktorej sa novela dotýka, sú zmeny, ktoré vyplynuli z potrieb implementácie riešení e-Governmentu za posledné obdobie, ako aj z praxe orgánov verejnej moci, ktoré zavádzajú elektronické služby. 

Právny stav od: 28. 5. 2015

Cieľom zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Právny stav od: 29. 5. 2015

S cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa v zákone navrhuje úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní a vyrubení správnej výšky dane.

Právny stav od: 29. 5. 2015

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené