Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 301 výsledkov
...
Právny stav od: 13. 6. 2019
Zákon bol vypracovaný nadväzne na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou on-line registračných pokladníc a ich uvedenia do prevádzky. Vzhľadom na nedostatočné...
Právny stav od: 15. 6. 2019
Dopĺňa sa úprava odmeňovania advokátov, ktorí budú ustanovení ako opatrovníci podľa § 48 ods. 2 Trestného poriadku. Mení sa výpočtový základ na účely výpočtu tarifnej odmeny...
Právny stav od: 4. 3. 2019
Novela zákona upravuje znenie zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon o pôde“) s cieľom zabezpečenia takého právneho...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Zákonom sa majú odstrániť existujúce prekážky v cezhraničnom investovaní, a to najmä tých, ktoré sa spájajú s cezhraničným uplatňovaním práv akcionárov; zákon upravuje nový spôsob...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Zákonom sa vytvára legislatívny rámec pre užšiu spoluprácu dvoch alebo viacerých verejných vysokých škôl, ktoré budú môcť založiť zakladateľskou zmluvou záujmové združenie...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Cieľom právnej úpravy je potreba reflektovať zistenia auditov Európskej komisie, ktoré majú dopad na vnútroštátnu právnu úpravu a vyžadujú úpravu niektorých ustanovení tak, aby...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Zákonom sa ustanovuje nový spôsob zvyšovania dávok výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. je umožniť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb kontrolovať plnenie povinností...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Cieľom zákona je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, a to formou poskytnutia dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na vypracovanie projektovej dokumentácie...
Právny stav od: 8. 3. 2019
Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijatý z dôvodu potreby implementácie nariadenia...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené