Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 144 výsledkov
...
Právny stav od: 20. 4. 2018

Úprava zapezpečujúca transpozíciu smernice EU -  zavŕšenie druhej etapy budovania spoločného európskeho azylového systému. Upravuje lehoty v konaní o azyle, rozširuje dôvody zániku azylu, rozširuje dôvody zániku doplnkovej ochrany.

Právny stav od: 23. 2. 2018

Odstraňuje sa legislatívny nedostatok zákona o odpadoch, týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Cieľom je jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.

Právny stav od: 23. 2. 2018

Odstraňuje sa legislatívny nedostatok zákona o odpadoch, týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Cieľom je jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzn. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Návrh zákona sa zameriava na uľahčenie vstupu a odstránenie pomyselných bariér pri vstupe stredných odborných škôl a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania. Príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl do systému duálneho vzdelávania bolo krátenie normatívu na praktické vyučovanie. Odstránením tejto bariéry si sľubujeme zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných odborných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho vzdelávania.

Právny stav od: 23. 4. 2018

Rieši otázku určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií a zamedziť neodôvodneným rozdielom v počtoch žiakov v rámci regiónov, ktorých jednotlivé gymnáziá majú možnosť prijať bez ohľadu na kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania.

Úprava ponecháva priestor na dohodnutie podrobností o uskutočnení experimentálneho overovania vrátane finančného zabezpečenia na odborného garanta a školu alebo školské zariadenie, v ktorom sa hypotézy v súlade s predmetom a cieľom experimentálneho overovania budú overovať, zachováva výnimky pre školy v odvetvovej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Účelom je splnenie povinnosti transpozície smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie. Rieši tiež aplikačnú prax pre vydávanie rozhodnutí a výkon odborného štátneho dozoru a štátneho dozoru.

Právny stav od: 7. 3. 2018

Účelom je zrýchlenie a skvalitnenie registrácie nehnuteľností a tvorba legislatívnych podmienok na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností, zohľadňujúc pritom požiadavky aplikačnej praxe. Úprava reflektuje zmeny v elektronizácii a ochrane osobných údajov.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Špecifikovanie účelu poskytovania účelovo viazaných finančných prostriedkov na rezidentské štúdium, ktoré je určené doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok. Ustanovuje sa nová povinnosť - zubní lekári od 1. júla 2018 nesmú používať zubný amalgám na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien.

Právny stav od: 20. 4. 2018

Úpravy vzhľadom na námietky Európskej komisie o nedostatočnej transpozícii EÚ smernice, úpravy, ktorými sa rieši požiadavka na uzavretie skládok odpadov, jednoznačné vymedzenie verejnosti informačného systému a úprava niektorých procesných postupov v integrovanom povoľovaní.   

Právny stav od: 20. 4. 2018

Úprava podmienok poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a vyhotovovania parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Priaznivejšie podmienky pri peňažnom príspevku na opatrovanie.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené