Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 019 výsledkov
...
Právny stav od: 19. 12. 2016

Účelom zákona je úprava podmienok vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom a z dôvodu zachovania rovnakých podmienok pre vyplácanie programového výberu a dočasného dôchodku aj úprava podmienok vyplácania dočasného starobného a dočasného predčasného starobného dôchodku, s cieľom zabezpečiť väčšiemu počtu sporiteľov možnosť vybrať si ich nasporené prostriedky prostredníctvom dôchodku poberaného programovým výberom, resp. prostredníctvom dočasného dôchodku, čím sa im zároveň umožní slobodne sa rozhodovať o tom, ako so svojimi úsporami naložia.

Právny stav od: 13. 1. 2017

Poslaním novej zákonnej právnej úpravy je zaručiť vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike tak, aby táto zapadala do spoločného rámca Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.

Právny stav od: 13. 1. 2017

V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.

Právny stav od: 13. 1. 2017

Účelom novely zákona o sťažnostiach je úprava spôsobu vybavovania sťažnosti proti vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok, spôsobu podávania sťažnosti sťažovateľom osobne u orgánov verejnej správy.

Právny stav od: 5. 1. 2017

Zákon bol vypracovaný aj v nadväznosti na prijatie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a z dôvodu jasnej a určitej úpravy ďalšieho postupu riadiaceho orgánu v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania financovaného čo aj z časti z finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Predmetom zákona stanovenie postupu, ktorý určuje pre riadiace orgány povinnosť vyzvať prijímateľa na vrátenie príspevku alebo jeho časti v prípade zistení s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania. 

Právny stav od: 13. 1. 2017

Účelom zákona je transpozícia Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár.

Právny stav od: 16. 12. 2016

Cieľom zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek. 

Právny stav od: 2. 1. 2017

Zákonom sa ukladá sa povinnosť súdu v správnom súdnom konaní zabezpečiť preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v zmysle článku 3 odsek 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), teda podaní a dôkazov, ktoré sú v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku.

Právny stav od: 2. 1. 2017

Zákonom sa ukladá povinnosť súdu v civilnom sporovom konaní zabezpečiť preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v zmysle článku 3 odsek 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie č. 588/2001 Z. z.), teda podaní a dôkazov, ktoré sú v bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rómskom, rusínskom alebo ukrajinskom jazyku.

Právny stav od: 19. 12. 2016

Novela zákona o rodičovskom príspevku ustanovuje nad rámec automatického zákonného mechanizmu úpravy sumy rodičovského príspevku úpravu sumy rodičovského príspevku zo sumy 203,20 eura na sumu 213,20 eura.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené