Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 1 969 výsledkov
...
Právny stav od: 18. 8. 2016

Novou právnou úpravou sa odstraňujú problémy aplikačnej praxe, ktoré súviseli s nesprávnou transpozíciou smerníc Európskej únie vo vzťahu k transplantáciám ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek. Na zabezpečenie zvýšenia odberov ľudských orgánov sa posilňujú úlohy koordinátorov transplantačných centier a ustanovujú sa postupy pri úhrade za prevoz mŕtveho tela darcu ľudských orgánov z transplantačného centra do miesta pohrebu.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Cieľom zákona je uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi pri uznávaní a výkone príkazov na konfiškáciu vydaných v trestnom konaní, ktoré sa v podmienkach Slovenskej republiky ukladajú vo forme trestu alebo ochranného opatrenia. 

Právny stav od: 19. 8. 2016

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Právny stav od: 18. 8. 2016

Zákonom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, sa rozširuje rozsah zakázaných nebezpečných látok používaných v elektrozariadeniach a súčasne sa v súlade s delegovanou smernicou Komisie posúva termín obmedzenia používania látok bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP), benzyl-butyl-ftalát (BBP), dibutyl-ftalát (DBP) a diizobutyl-ftalát (DIBP) v zdravotníckych pomôckach vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a na monitorovacie a kontrolné prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov.

Právny stav od: 18. 8. 2016

Cieľom zákona je zabezpečiť odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc. Európska komisia v rámci prípadu EÚ pilot č. 5699/2013/ENVI upozornila SR na možné prípady nesúladu nového zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov s rámcovou smernicou o odpade. SR z uvedeného dôvodu vypracovala návrh novely zákona o odpadoch, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí odstránenie transpozičného nedostatku. Transpozičný nedostatok sa týka absencie osobitých kritérií, ktoré sa musia splniť v záujme dosiahnutia stavu konca odpadu.

Právny stav od: 18. 8. 2016

Cieľom novely je komplexné odstránenie transpozičného deficitu voči smernici EIA, najneskôr do konca roka 2016 vo vzťahu splnenia „ex ante kondicionality“ v rámci programového obdobia 2015 – 2020, čím bude umožnené Slovenskej republike čerpať finančné príspevky z fondov Komisie.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Zákonom sa zavádza zákonom taxatívne stanovená miera povolenia jazdiť na bicykli s takým množstvom alkoholu v krvi, aby nedošlo k zvýšeniu ohrozenia života, či zdravia seba alebo spoluobčanov.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Zákonom sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia bude rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie budú všetky prostriedky, s ktorými hospodári.

Právny stav od: 19. 8. 2016

Cieľom novej úpravy je urýchlenie konaní o návrhoch na vydanie platobných rozkazov. Vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v ustanoveniach Civilného sporového poriadku. Elektronická agenda platobných rozkazov bude sústredená na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.

Právny stav od: 18. 8. 2016

Zákon obsahuje opatrenia na zabránenie vývozu a zároveň na zabezpečenie dostupnosti liekov zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov. Ide o lieky, ktoré sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené