Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 163 výsledkov
...
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ciele návrhu  je potrebné vnímať v globálnych súvislostiach celého systému ochranných známok v EÚ. Má zabezpečiť posilnenie inovácií a hospodárskeho rastu uľahčením prístupu osôb k systémom zápisu ochranných známok v celej EÚ a zvýšením ich efektívnosti z hľadiska nižších nákladov a nižšej miery zložitosti, rýchlejších postupov, väčšej predvídateľnosti a právnej istoty.

Zavádza sa napr. vytvorenie priestoru klientom registračného úradu (ÚPV SR) pre zápis nových druhov ochranných známok (vrátane nových možností ich vyjadrenia), posilnenie práv majiteľov ochrannej známky a prehĺbenie zásady poskytovania ochrany len ochranným známkam skutočne používaným.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok

Právny stav od: 24. 5. 2018

Úprava právnych vzťahov pri poskytovaní služby starostlivosti o deti v zariadeniach do troch rokov veku dieťaťa odstránením doterajšími prevádzkovateľmi tejto služby identifikovaných bariér udržateľnosti tejto sociálnej služby.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Navrhovanou úpravou sa umožní využitie neprevádzkovaných tratí na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú prepravu a eliminujú sa aj prípady ohrozenia bezpečnosti, keď verejnosť využíva na svoj presun peši alebo bicyklom trasy pozdĺž cestných komunikácií, ktorých väčšina neposkytuje bezpečný priestor po ich okrajoch.

Právny stav od: 23. 5. 2018

Predložený návrh zákona úplne preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV. 

Predkladaný návrh zakotvuje zrušenie lehoty šiestich rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky.

Právny stav od: 23. 5. 2018

Predložený návrh zákona stanovuje predpoklady pre výber kandidátov na európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora a upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri výbere slovenských kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora. Vzhľadom k tomu, že na pozíciu hlavného európskeho prokurátora a administratívneho riaditeľa budú výberové konania organizované Európskou komisiou, nie je ani jedna z týchto pozícii súčasťou materiálu.

Právny stav od: 24. 5. 2018

Navrhovanou úpravou sa preberajú ustanovenia smernice EÚ, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby. Ďalším cieľom návrhu zákona je vykonanie vykonávacieho nariadenia EÚ o postupoch na identifikáciu plavidiel a doplnenia z aplikačnej praxe.

Právny stav od: 23. 4. 2018

Navrhovaná úprava prináša predovšetkým jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi. Okrem toho navrhovaná úprava zároveň spresňuje viacero súčasných zákonných ustanovení a zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu. Zároveň prináša účinnejšie mechanizmy na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov, pričom zavádza aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov.

Právny stav od: 24. 5. 2018

Návrh novely zákona zvyšuje transparentnosť, prehľadnosť a zrozumiteľnosť dôchodkového systému tým, že vek odchodu do dôchodku má byť známy 5 rokov dopredu.

Právny stav od: 23. 5. 2018

V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Pri tejto príležitosti sa navrhuje, aby bol 30. október ako deň výročia Deklarácie slovenského národa v roku 2018 štátnym sviatkom.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené