Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 1 930 výsledkov
...
Právny stav od: 26. 8. 2015

Cieľom zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením.

Právny stav od: 27. 11. 2015

Cieľom zákona je zefektívniť boj proti terorizmu vytvorením legislatívnych predpokladov v oblasti získavania informácií, rozšírením možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy a v neposlednom rade úpravou vyvodzovania trestnej zodpovednosti v prípade stíhania trestných činov terorizmu vrátane s tým súvisiaceho trestného konania.

Právny stav od: 28. 8. 2015

Cieľom zákona je efektívnym spôsobom premietnuť do zákonného textu potreby športu a vzťahov v ňom tak, aby šport v podmienkach Slovenskej republiky, pre potreby slovenskej spoločnosti prinášal hodnoty, ktoré ho odlišujú od iných aktivít.

Právny stav od: 19. 11. 2015

Novela zákona bola prijatá dôvodu potreby poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.

Právny stav od: 28. 8. 2015

Účelom zákona je zvýšiť ochranu spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi v SR. Navrhovaná právna úprava má zamedziť, aby ďalej dochádzalo k zneužitiu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom a zabezpečiť, aby nedochádzalo ďalej k vydávaniu rozsudkov, ktoré potvrdzujú nároky veriteľov dosahujúce príslušenstvo vo výške dosahujúcej úžeru (napríklad viac ako 90% p. a.).

Právny stav od: 28. 8. 2015

Cieľom zákona je zabezpečenie dlhodobej stability finančného sektora Slovenskej republiky ako súčasti finančného trhu Európskej únie.

Právny stav od: 28. 8. 2015

Hlavným cieľom novely zákona je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla v súvislosti so získanými praktickými skúsenosťami pri výkone objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla od zavedenia tohto inštitútu do praxe, zmena sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, prijatie legislatívnych opatrení na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a zohľadňuje v zákone o cestnej premávke súdnu judikatúru.

Právny stav od: 27. 8. 2015

Zákon upresňuje postup pri výpočte ročného nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky u poistencov, ktorí z rôznych dôvodov mali nárok na odpočítateľnú položku iba časť kalendárneho roka.

Právny stav od: 14. 12. 2015

Novelou zákona sa upravujú sa niektoré povinnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a povinnosti poskytovateľov tkanivových zariadení a sankcie za ich porušenie.

Právny stav od: 27. 11. 2015

Účelom zákona je vytvorenie ústavných predpokladov pre účinnejší boj proti terorizmu, a to predĺžením lehôt zaistenia osoby, ako aj predĺžením lehôt na rozhodovanie súdov o zadržaných osobách alebo zatknutých osobách pri trestných činoch terorizmu.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené