Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 114 výsledkov
...
Právny stav od: 8. 11. 2017

Spresňujú sa ustanovenia o zápise do zoznamu, ktoré pripúšťali rôzny výklad, zväčšuje sa rozsah informácií zapísaných a zverejňovaných v zozname k výkonu činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pre lepšiu informovanosť. Rozlišuje výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti pre súdy a iné orgány verejnej moci a pre súkromné potreby fyzických a právnických osôb, kde ponecháva väčší priestor pre dohodu zadávateľov a osôb, ktoré činnosť vykonávajú.

 

Právny stav od: 8. 11. 2017

Systémové zmeny spočívajúce v úprave poskytovania náhradného výživného ako preddavkovej dávky s cieľom zabezpečiť návratnosť vyplateného náhradného výživného pri dodatočnom zaplatení výživného alebo jeho vymožení exekučným konaním. Precizujú sa podmienky nároku na náhradné výživné v situácii, ak vymáhanie z cudziny nie je možné. Zmeny k administratívnemu zjednodušeniu a urýchleniu správneho konania o náhradnom výživnom, vylúčením povinnosti žiadateľa preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe  alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Úprava rieši zhromažďovanie, uchovávanie a efektívne využívanie záznamov o cestujúcich ( „PNR údaje“) pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov a inej závažnej trestnej činnosti a tzv. API údajov. Má posilniť bezpečnosť osôb a vytvoriť právny rámec pri spracúvaní PNR údajov príslušnými bezpečnostnými orgánmi. Leteckým dopravcom novelou zákona vzniká povinnosť priamo zasielať PNR údajedo jedného informačného systému Policajného zboru, ktorý spravuje konkrétny útvar – Národná ústredňa informácií o pasažieroch.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Cieľom je vytvoriť funkčný legislatívny rámec nevyhnutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice NIS, ktorá predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov, zvyšuje ich vzájomnú koordináciu a predstavuje bezpečnostné podmienky pre kľúčové sektory.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Zmeny v právnom režim pričlenenia obce k inej (susediacej) obci. Vymedzenie chýbajúcich pojmových znakov definície verejného priestranstva, precizovanie problematiky vzťahu obce a štátu, ak obec dlhodobo nevykonáva štátnu správu, ktorá jej bola zverená zákonom, racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Úprava poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecného zastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku. Viaceré nové riešenia i spresnenia ustanovení zákona o obecnom zriadení so zreteľom na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Nová úprava má rozšíriť počet okresov, v ktorých sa umožní koncentrácia nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na akceleráciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zvyšovania zamestnanosti za účelom odstraňovania regionálnych rozdielov a zvyšovania konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov a tým aj kvality života.

Právny stav od: 7. 11. 2017

Cieľom úpravy je zakotvenie exekučnej imunity pre vymedzený druh majetku miest a obcí, a to majetkové účasti v právnických osobách, prostredníctvom ktorých mestá a obce zabezpečujú verejnoprospešné služby nevyhnutné pre svoje fungovanie. Konkrétne ide o verejnoprospešné služby zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd, nakladania s komunálnym odpadom a výrobu a rozvod tepla.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Cieľom novej právnej úpravy je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť technickej normalizácie, vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

Právny stav od: 8. 11. 2017

Úprava predpokladá postupné zavádzanie zmien – postupne by mali nabiehať nové formy výkonu opatrení v zariadeniach. Zavádza aj zmeny v podmienkach výkonu resocializačných programov pre klientov závislých od alkoholu, drog a patologických hráčov pobytovou formou v zariadeniach a mení samotný mechanizmus prijímania na resocializačný program. 

 

Právny stav od: 8. 11. 2017

Zmeny v školskom zákone vzhľadom na zákon o e-Governmente, ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní.

 

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené