Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 034 výsledkov
...
Právny stav od: 2. 3. 2017

Novela zákona rieši rokmi citlivú problematiku v súvislosti s potrebou usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nachádzajúcim sa pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva, teda ide o urbanistické sídla marginalizovaných rómskych komunít, ako aj k pozemkom v hospodárskych dvoroch.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Cieľom zákona je riešiť tri základné okruhy problematiky – výberové konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Novelou zákona č.149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb sa vymedzuje skupina „nepočujúcich“, ku ktorým by mala mať spoločnosť z titulu ich špecifickej formy a miery postihnutia aj osobitý, zodpovedajúci a primeraný prístup k spôsobu vzdelávania.

Právny stav od: 24. 2. 2017

Účelom zákona je transpozícia smernice Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a zosúladenie národných právnych predpisov v oblasti pitnej vody správnymi predpismi Európskej únie. Pre úplnú transpozíciu smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky bude vydaný aj nový všeobecne záväzný právny predpis o požiadavkách na kvalitu pitnej vody a kontrolu kvality pitnej vody, ktorým sa nahradí doteraz platné nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Novela Správneho poriadku zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Cieľom novely je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a ktoré majú za cieľ zjednodušiť proces integrovaného povoľovania. Medzi hlavné oblasti zmien patrí presná špecifikácia žiadateľov o integrované povolenie, legislatívna úprava v oblasti kompetencie ministerstva životného prostredia ako dotknutého orgánu v procese hodnotenia odchylných hodnôt z emisných limitov BAT a procesné zlepšenie začiatku konania pre vydanie integrovaného povolenia.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Zákon okrem iného obsahuje zmeny a doplnenia týkajúce sa zákazu ukladania oxidu uhličitého v úložisku, ktorého úložný komplex presahuje územie členských štátov, ich výhradných hospodárskych zón a ich kontinentálne šelfy a aj zabezpečenia, aby sa počas povoľovacieho procesu nepovolilo žiadne konfliktné využívanie úložného komplexu.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Cieľom zákona je najmä rozšíriť účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra po splnení zákonom ustanovených podmienok. Ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné spôsoby technického zhodnotenia budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc vo vlastníctve obcí a miest, ako aj občianskych združení zaradených do systému celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov a iných právnických osôb, ktorých hasičské jednotky sú zaradené do uvedeného systému vrátane súvisiaceho technického zhodnotenia jestvujúcej hasičskej techniky a obstarania novej hasičskej techniky.

Právny stav od: 24. 2. 2017

Zákonom sa upravuje výška príspevku na zateplenie rodinného domu tak, aby bolo možné financovať väčší rozsah vykonávaných prác. Súčasťou zákona je aj zníženie počtu požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. 

Právny stav od: 1. 3. 2017

Cieľom novely zákona č. 378/2015 Z. z. je predovšetkým vytvoriť dostatočne a prirodzene atraktívne podmienky na to, aby sa v príprave registrovaných občanov a ďalších občanov Slovenskej republiky na prípadnú obranu vlasti a v následnej tvorbe záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky mohlo na báze dobrovoľnosti pokračovať aj naďalej.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené