Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 044 výsledkov
...
Právny stav od: 21. 4. 2017

Predmetom zákona je spresnenie právnej úpravy zvyšovania dôchodkového veku od 1. januára 2017, s cieľom ustanoviť jednotný dôchodkový vek pre poistencov narodených v rovnakom kalendárnom roku a ustanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 pre určený okruh poberateľov. 

Právny stav od: 21. 4. 2017

Účelom zákona je najmä úprava záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia s cieľom zosúladenia právnej úpravy s nálezom Ústavného súdu.

Právny stav od: 8. 6. 2017

Základným cieľom zákona je spravodlivejší a adresnejší systém financovania, čiastočné zjednodušenie systému, zníženie byrokracie a predchádzanie neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov.

Právny stav od: 21. 4. 2017

Cieľom zákona je urýchliť využívanie biopalív tzv. druhej generácie, teda biopalív využívajúcich suroviny z biomasy, ktoré nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri inom použití ako biopalivo. 

Právny stav od: 21. 4. 2017

Zákonom sa ruší obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré je v súčasnosti stanovené vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 188/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje počet vydaných pokladničných dokladov na účely používania virtuálnej registračnej pokladnice na najviac 3 000 pokladničných dokladov vyhotovených v jednom kalendárnom mesiaci. 

Právny stav od: 20. 4. 2017

Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, je zavedenie podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl, ktorí sú občanmi tretích krajín, a vypustenie možnosti získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike, aby sa zabránilo zneužívaniu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napr. s nelegálnou prácou alebo s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. 

Právny stav od: 21. 4. 2017

Účelom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je umožniť, aby žiacka školská rada mohla pôsobiť aj na plnoorganizovanej základnej škole a spresnenie zániku členstva v orgánoch školskej samosprávy.

Právny stav od: 31. 3. 2017

Cieľom zákona je harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie v oblasti vnútrozemskej prepravy nebezpečného tovaru.

Právny stav od: 3. 3. 2017

Cieľom zákona je, aby v prípade potreby vykonania takzvaných nových volieb podľa § 48 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa vykonávali tak, aby nezasahovali do prípravy všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a nekolidovali najmä s lehotami ustanovenými pre vykonanie všeobecných volieb v súvislosti s právami a povinnosťami kandidujúcich subjektov vo volebnej kampani podľa zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Právny stav od: 25. 5. 2017

Zákonom sa oddeľuje funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od predsedu Regulačnej rady, mení sa aj spôsob obsadenia orgánov úradu. Zvyšuje sa tiež počet podpredsedov úradu z jedného na dvoch.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené