Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 081 výsledkov
...
Právny stav od: 18. 8. 2017

Zámerom novely zákona je, aby nelegálnym zamestnávaním nebolo určité oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne. Zákonom sa mení skutková podstata nelegálneho zamestnávania upravenú v § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, podľa ktorého sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj oneskorené splnenie prihlasovacej povinnosti do Sociálnej poisťovne, ktoré bolo zistené až dodatočným výkonom kontroly.

Právny stav od: 18. 8. 2017

Novela zákona je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2015). Táto smernica rieši požiadavky na spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom 1 MW až 50 MW. Pre jestvujúce zariadenia začnú platiť nové požiadavky od roku 2025, ak ide o zariadenia s menovitým tepelným príkonom 5 MW a viac sú ustanovené aj prechodné opatrenia a od roku 2030, ak pôjde o zariadenia s príkonom 1 až 5 MW. V našej právnej úprave tieto zariadenia tieto budú zavedené ako väčšie stredné spaľovacie zariadenia

Právny stav od: 18. 8. 2017

Medzi hlavné zmeny novely patrí riešenie vyhradeného prúdu odpadu obaly/neobaly, zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) a výrobcov zo strany štátu, zlepšenie autorizačného procesu OZV, spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií ministerstvom v prípade neplnenia podmienok autorizácie a požiadaviek na funkčný systém OZV, riešenie problematiky koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov, lepšia kontrola ich fungovania, odstránenie administratívnej a ekonomickej záťaže zavedením zmien, týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov a zavedením spodného limitu pre obaly a neobaly, ustanovenie možnosti obce výberu zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu (DSO) alebo možnosti ponechania paušálneho poplatku za DSO tak, ako to bolo podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch.

Právny stav od: 17. 8. 2017

Novela zákona dopĺňa definíciu pozemku o pozemok, ktorý je v katastri nehnuteľností klasifikovaný ako zastavané plochy a nádvoria, pričom však slúži na poľnohospodárske účely. Ustanovením sa odstraňuje nejednotnosť výkladu, čo v praxi spôsobovalo nezodpovedané otázky, či je možné aj takýto druh pozemku, ktorý je súčasťou napr. hospodárskeho dvora, považovať za pozemok na účely tohto zákona.

Právny stav od: 15. 8. 2017

Cieľom novely je upraviť možnosť hodnotenia žiadostí, ktorých žiadatelia sú vo vzťahu k členovi Vedeckej rady, tak aby sa zachovala nestrannosť a objektivita pri hodnotení žiadostí, aby sa zamedzil konflikt záujmov členov Vedeckej rady vo vzťahu k žiadateľovi a súčasne vytvoriť priestor pre kvalitné vedecké projekty v záujme podpory výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva.

Právny stav od: 18. 8. 2017

Novela zákona reaguje na požiadavku zamestnávateľov na úpravu súčasného systému pracovnej zdravotnej služby. Hlavnou zmenou je skutočnosť, že zamestnávatelia nemusia zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom; nahrádza sa upresnením existujúcej povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou.

Právny stav od: 4. 7. 2017

Zákonom sa zaraďuje látka acetylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]etánamid a látku MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín do zoznamu omamných látok I. skupiny a psychotropnú látku alfa-pyrolidínovalerofenón (alfa-PVP), chemicky 1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón a psychotropnú látku 4,4'-dimetylaminorex, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4´- DMAR, chemicky 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amín do zoznamu psychotropných látok I. skupiny.

Právny stav od: 18. 8. 2017

Zákon prináša viacero zmien, ktoré sa týkajú najmä nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania, či osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení, zavedenia regulácie krížového predaja, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenia udeľovania sankcií. Vzťahuje sa tak na finančných agentov, finančných poradcov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov.

Právny stav od: 10. 7. 2017

Hlavnými cieľmi zákona je posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb a tým prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami, či zavedenie nových prvkov s cieľom uľahčiť používanie elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb. 

Právny stav od: 13. 7. 2017

Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka aktualizuje právnu úpravu vzťahujúcu sa k podmienkam a kritériám na uplatňovanie podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené