Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov ČR: 6 044 výsledkov k 22. 8. 2018
...
Rozbaliť159/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Rozbaliť152/2018 Sb. - Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Rozbaliť149/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Rozbaliť148/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Rozbaliť147/2018 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023
Rozbaliť142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
Rozbaliť141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
Rozbaliť139/2018 Sb. - Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
Rozbaliť136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Rozbaliť135/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., a odmínutí návrhu na zrušení ve zbývající části
Rozbaliť134/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních
Rozbaliť132/2018 Sb. - Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
Rozbaliť129/2018 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
Rozbaliť125/2018 Sb. - Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
Rozbaliť122/2018 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb
Rozbaliť120/2018 Sb. - Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Rozbaliť117/2018 Sb. - Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Rozbaliť116/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 361/2000 Sb. a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
Rozbaliť115/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017
Rozbaliť114/2018 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené