Súdne trovy

Spoločnosť ako žalobca procesne zastavila súdne konanie – (späťvzatie žaloby). Z tohto dôvodu je povinná uhradiť súdne trovy (§ 256 ods. 1 C.s.p). Budú tieto súdne trovy pre spoločnosť uznaným daňovým výdavkom?

Autori: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 1. 2004
Dátum publikácie: 23. 10. 2017


Účastník konania (strana sporu), ktorý svojím protiprávnym konaním zapríčinil, že druhá strana musí brániť svoje práva v súdnom konaní, zásadne ponesie sankciu v podobe povinnosti nahradiť trovy konania, ktoré vzniknú pri tejto procesnej činnosti. 

Späťvzatie žaloby (návrhu na začatie konania) je potrebné chápať ako dispozičné právo účastníka konania. Jeho následkom je zastavenie konania a výrok o náhrade trov konania.

Trovy konania súd prizná podľa toho, z akého dôvodu k zastaveniu konania došlo. V prípade, ak k zastaveniu konania došlo pre správanie sa odporcu (žalovaného) napríklad preto, že dobrovoľne uhradil žalovaný nárok, trovy konania znáša žalovaný (odporca).

Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane podľa § 256 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.

V zmysle § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za daňové výdavky, ktoré možno uplatniť v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom, sa považujú aj výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov. Takýmto osobitným predpisom môže byť aj Občiansky súdny poriadok alebo Civilný sporový poriadok. Uvádzané trovy sa považujú za trovy konania uvedené v § 256 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Uvedené ustanovenie upravuje, že účastníkovi súd prizná náhradu trov potrebných na konanie.

Záver:

Ako vyplýva z otázky, keďže ide o povinnú platbu, ktorú je potrebné uhradiť, ide o daňový výdavok.

 

Poznámka redakcie: 

§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.

Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené