Predpisy v roku 1978

Číslo Názov predpisu
1/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o podmienkach racionálneho využívania ložísk nevyhradených nerastov
2/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely
3/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach
6/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú povinnosti správcov vodných tokov a upravujú sa niektoré otázky týkajúce sa vodných tokov
7/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o uznávaní lesných porastov a stromov na pestovanie a zber lesných semien a odrezkov
8/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú zásady pre vypracovanie dokumentácie hasenia požiarov
9/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky o súkromných ordináciách lekárov a dentistov a vyhlášky o sadzbách za úkony vykonávané v súkromných lekárskych a dentistických ordináciách
10/1978 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej banky československej o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií
11/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 75. výročiu narodenia Juliusa Fučíka
12/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o ochrane lesného pôdneho fondu pri územnoplánovacej činnosti
13/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva českej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a lesnom hospodárskom plánovaní
14/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
15/1978 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR".
17/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úhrade poistného z poistných zmlúv uzavieraných o poistení osôb socialistickými organizáciami
18/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky
20/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám
21/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
23/1978 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode číslo 82 - Rožňava I
24/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
25/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach a o vzájomnej pomoci v hraničných otázkach
26/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení cestných priechodov na spoločných štátnych hraniciach
27/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
29/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov, zákon o prokuratúre, Trestný poriadok a Notársky poriadok
30/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov
31/1978 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
35/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami
36/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)
37/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1970 Zb. o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
38/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
39/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci na československo-maďarských štátnych hraniciach
42/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 650. výročiu založenia mincovne v Kremnici
43/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1979
44/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu
45/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu
46/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
47/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených
48/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o vedení podnikového registra pre obvod Krajského súdu v Bratislave a pre obvod Mestského súdu v Bratislave
51/1978 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
53/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
54/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku
56/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o sústredení niektorých činností obvodných súdov a štátnych notárstiev v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave
57/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o razbe československých dukátov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.
58/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády č. 9/1972 Zb. o úprave colných sadzieb pri tovare pochádzajúcom z rozvojových krajín.
59/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení obchodného tovaru dovážaného a pochádzajúceho z rozvojových krajín od dovozného cla
60/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona
62/1978 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa mení článok 24 odsek 2 Ústavy Československej socialistickej republiky
63/1978 Zb. Zákon o opatreniach v sústave základných a stredných škôl
64/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa branný zákon
65/1978 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
66/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii
67/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch
68/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.
69/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
71/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
72/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien
73/1978 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/1973 Zb. o cenách
74/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve
78/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach
79/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve
80/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva
81/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o rozširovaní literárnych, vedeckých a umeleckých diel
83/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane
84/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky
86/1978 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení
87/1978 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy v novovytvorených volebných obvodoch č. 148-153 v mestskej časti Petržalka
88/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o vstupe na časti územia dotknuté úpravami hraničných vôd
89/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a vedeckých hodností a titulov, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike
90/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov
97/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
98/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa predlžuje povinná školská dochádzka na niektorých školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
99/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami
100/1978 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.)
101/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1978
102/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 600. výročiu úmrtia Karola IV.
103/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách
106/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach
107/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Španielskym kráľovstvom o obchodnej výmene a rozvoji hospodárskej a priemyselnej kooperácie
108/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Peru
109/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo- Nagymaros
110/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štrasburskej dohode o medzinárodnom patentovom triedení z 24. marca 1971
111/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dojednaní medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Československej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri vykonávaní rastlinolekárskych prehliadok
112/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 158/1976 Zb. o vodnej stráži
113/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
114/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
119/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Národnom parku Nízke Tatry
120/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva štatút Národného parku Nízke Tatry
121/1978 Zb. Branný zákon (úplné znenie branného zákona, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
122/1978 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie zákona o niektorých služobných pomeroch vojakov, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)
123/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia
124/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 5 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1962
125/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii školského roku na základných a stredných školách
126/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o základnej škole
127/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
128/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú
129/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, osobitných a služobných pasov
130/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru
131/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zabránení a trestaní trestných činov proti osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, včítane diplomatických zástupcov
132/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách
133/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy
135/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
136/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky
138/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášky č. 110/1974 Zb.
140/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu
141/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Fínskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
142/1978 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky
143/1978 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív
144/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickeh republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
146/1978 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1979
147/1978 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1979
148/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1979
150/1978 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady
151/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
152/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb
154/1978 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
155/1978 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.