Zákon č. 36/1978 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o divadelnej činnosti (divadelný zákon)

Čiastka 8/1978
Platnosť od 25.04.1978 do31.12.1997
Účinnosť od 18.10.1996 do31.12.1997
Zrušený 384/1997 Z. z.

36

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. apríla 1978

o divadelnej činnosti (divadelný zákon)

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Poslanie divadelnej činnosti

(2) O divadelnú činnosť a jej plánovitý rozvoj sa stará štát. Orgány štátnej správy zabezpečujú pôsobenie divadelnej činnosti v súlade so záujmami a potrebami socialistickej spoločnosti; spolupracujú pritom so spoločenskými organizáciami, najmä s tými, ktorých poslaním je združovať autorov a výkonných umelcov v oblasti divadelného umenia.

§ 2

Divadelná činnosť

(1) Divadelnou činnosťou je verejné scénické predvádzanie divadelného diela na predstavení divadelnými umelcami alebo divadelnými ochotníkmi, a to aj pomocou bábok alebo v spojení s audiovizuálnymi prostriedkami.

(2) Za divadelné dielo1) sa považuje dramatické, hudobno-dramatické, choreografické alebo pantomimické dielo.

§ 3

Divadelní umelci

(1) Divadelnými umelcami podľa tohto zákona sú osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon umeleckej činnosti pri verejnom scénickom predvádzaní divadelného diela, ktoré túto spôsobilosť uplatňujú v oblasti divadelnej činnosti

a) v pracovnom pomere s divadlom alebo s organizáciou vykonávajúcou v tejto oblasti agentúrnu činnosť (ďalej len „agentúra“),2)

b) na základe zmluvy podľa autorskoprávnych predpisov3) s divadlom alebo agentúrou.

(2) Divadelní umelci sa prijímajú do pracovného pomeru spravidla na základe verejného konkurzu.

§ 4

Divadelní ochotníci

Divadelnými ochotníkmi sú osoby, ktoré vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonávajú divadelnú činnosť v ochotníckych súboroch.

DRUHÁ ČASŤ

DIVADLÁ

§ 5

Divadlo je socialistická organizácia s poslaním vykonávať divadelnú činnosť.

§ 6

Zriaďovanie a zrušovanie divadiel

(1) Divadlá celoštátneho významu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Divadlá, ktorých význam presahuje význam obce, zriaďuje a zrušuje okresný úrad alebo krajský úrad po prerokovaní s ministerstvom.

(3) Ostatné divadlá môže zriadiť alebo zrušiť obec.

(4) Zriaďovateľ divadla vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o postavení, úlohách, organizácii a spôsobe hospodárenia divadla, podľa vzorového štatútu divadla vydaného ministerstvom.

§ 7

Riaditeľ divadla

(1) Na čele divadla je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe verejného konkurzu a odvoláva zriaďujúca organizácia.

(2) Riaditeľ schvaľuje dramaturgické plány a plány činnosti divadla.

§ 8

Slovenské národné divadlo

Vrcholným reprezentantom divadelnej kultúry v Slovenskej socialistickej republike je Slovenské národné divadlo. Ministerstvo spolu s príslušnými orgánmi štátnej správy utvára Slovenskému národnému divadlu podmienky pôsobenia v miere zodpovedajúcej jeho významu a poslaniu.

TRETIA ČASŤ

OCHOTNÍCKE SÚBORY

Činnosť ochotníckych súborov

§ 11

(1) Zriaďovateľ vytvorí pre činnosť ochotníckeho súboru vhodné organizačné, materiálne a technické podmienky.

(2) Na čele ochotníckeho súboru je vedúci súboru; vymenúva a odvoláva ho zriaďovateľ, ktorému zodpovedá za ideovú a umeleckú úroveň činnosti súboru.

§ 13

Právne postavenie ochotníckeho súboru

Nositeľom práv a záväzkov vyplývajúcich z činnosti ochotníckeho súboru je zriaďovateľ. Ochotnícky súbor nevystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene. Právne úkony vedúceho súboru zaväzujú zriaďovateľa len v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom ochotníckeho súboru, ktorý vydal zriaďovateľ, alebo písomným splnomocnením udeleným zriaďovateľom.4)

ÔSMA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 31

Pôsobnosť ministerstva

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku divadelníctva v Slovenskej socialistickej republiky. Pri riadení a organizovaní divadelnej činnosti plní ministerstvo okrem úloh vyplývajúcich z predchádzajúcich ustanovení tohto zákona, ako aj z iných právnych predpisov tieto ďalšie úlohy:

a) vypracúva koncepciu štátnej kultúrnej politiky pre oblasť divadelnej činnosti, zabezpečuje a sleduje jej realizáciu,

b) napomáha rozvoj pôvodnej divadelnej tvorby a divadelnej kritiky,

c) spolupracuje s Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky pri odbornej príprave divadelných umelcov; zabezpečuje ďalšie vzdelávanie divadelných umelcov, pracovníkov divadiel a vedúcich pracovníkov na úseku ochotníckeho divadelníctva,

d) sleduje umeleckú úroveň slovenského divadelníctva ako celku, hodnotí činnosť divadiel a prijíma potrebné opatrenia

e) zabezpečuje v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy, spoločenskými organizáciami a kultúrnymi fondami jednotné pôsobenie všetkej divadelnej činnosti v súlade s jej poslaním,

f) dbá o záujmy národností v oblasti divadelnej činnosti a utvára predpoklady na ich uspokojovanie,

g) riadi agentúru,

h) schvaľuje, prípadne organizuje národné, celoštátne i medzinárodné festivaly, prehliadky, súťaže a obdobné kultúrne akcie v oblasti divadelnej činnosti alebo poveruje ich organizovaním ním riadené organizácie,

i) schvaľuje reprezentáciu Slovenskej socialistickej republiky v oblasti divadelnej činnosti na celoštátnych a medzinárodných podujatiach.

§ 32

Pôsobnosť národných výborov

(1) Národné výbory zabezpečujú realizáciu štátnej kultúrnej politiky v oblasti divadelnej činnosti, podieľajú sa na rozvoji a spoločenskom uplatnení tejto činnosti, ako aj na jej kultúrnopolitickom využívaní; napomáhajú utvárať optimálne podmienky pre činnosť divadiel a ochotníckych súborov a pre sprístupňovanie ich predstavení najširším vrstvám obyvateľstva.


§ 38

(1) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom

a) vymedzí podrobnejšie okruh divadelných umelcov a ustanoví podmienky ich odbornej spôsobilosti,

d) ustanoví podrobnosti o zriaďovaní a podmienkach činnosti ochotníckych súborov a o povinnostiach ich zriaďovateľov,

(2) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví

a) spôsob osvedčovania odbornej spôsobilosti divadelných umelcov,

b) podrobnejšie podmienky divadelnej činnosti škôl umeleckého smeru.

(3) Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví podrobnosti o verejných konkurzoch na obsadzovanie funkcií riaditeľov divadiel a na prijímanie divadelných umelcov do pracovného pomeru.

§ 39

Zrušujú sa

1. zákon č. 55/1957 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon),

2. položky 112 a 114 prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike,

3. položka 4 prílohy C, polož. 26 prílohy D a polož. 16 prílohy E zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy,

4. vyhláška č. 71/1958 Ú. v., ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, v znení vyhlášok č. 196/1958 Ú. v. a č. 74/1964 Zb.,

5. ustanovenia prvej, druhej a štvrtej časti vyhlášky č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranárskych organizácií autorských, pokiaľ sa vzťahujú na verejné divadelné predstavenia mimo oblasti pôsobenia a mimo prevádzky divadla a na verejné ochotnícke predstavenia.

§ 40

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1978.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

2) Slovkoncert, československá umelecká agentúra v Bratislave podľa § 4 ods. 1 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti a § 3 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave.

3) § 27 a 39 autorského zákona.

3a) § 41 ods. 3 autorského zákona.
§ 2 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za používanie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel.

4) § 20 až 22 Hospodárskeho zákonníka (úplné znenie vyhlásené pod č. 37/1971 Zb.). § 8 až 10 Zákonníka práce (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.). § 18 až 23 Občianskeho zákonníka.

5) Napr. autorský zákon, Zákonník práce (úplné znenie vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.), vyhláška č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, vyhláška č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany, vyhláška č. 70/1960 Zb. o zabezpečení pohotovosti hasiacich zariadení, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

6) Slovenská literárna agentúra (predtým Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo) v Bratislave podľa § 44 autorského zákona a § 10 vyhlášky č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských.

7) Napr. § 75 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, § 3 a 5 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane, § 7 až 14 vyhlášky č. 106/1959 Ú. v. o organizácii požiarnej ochrany, § 6 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

8) § 4 a 11 zákona č. 17/1964 Zb. o Československom rozhlase, § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii, § 12 až 18 a § 36 až 38 autorského zákona.

9) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.