Vyhláška č. 47/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených

Čiastka 10/1978
Platnosť od 06.05.1978 do31.08.1993
Účinnosť od 01.01.1993 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

47

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu

zo 4. mája 1978

o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov

Federálne ministerstvo financií podľa § 24 ods. 1 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, § 143 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad a Slovenský cenový úrad podľa § 24 ods. 3 zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien a Slovenský cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien ustanovujú:


§ 1

Predmet predaja

(1) Predmetom predaja sú byty, ako aj miestnosti neslúžiace na bývanie určené pre osobnú potrebu občanov, ktoré sú vo vlastníctve štátu.

(2) Z predaja sú vylúčené byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia,1) služobné byty a byty v domoch, ktoré podľa schváleného územného plánu sú určené na asanáciu.

§ 3

Príspevok na úhradu ceny

(1) Ak sa byt predáva jeho doterajšiemu užívateľovi, poskytne právnická osoba na úhradu ceny (§ 2) príspevok vo výške

30 % pri bytoch I. kategórie,

40 % pri bytoch II. kategórie,

50 % pri bytoch III. a IV. kategórie.

(2) Príspevok sa poskytne s podmienkou, že vlastník kúpený byt alebo jeho časť neprevedie na inú osobu než manžela, rodičov alebo potomkov skôr než za 10 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy.

(3) V kúpnej zmluve sa uvedie, že kupujúci uhradí cenu zníženú o príspevok a že príspevok bez meškania vráti, ak poruší podmienku, s ktorou bol poskytnutý.

(4) Občanovi sa príspevok na kúpu bytu poskytne iba raz.

§ 6

Úhrada nákladov na údržbu a opravy spoločných častí domu, v ktorom neboli ešte predané všetky byty

(1) Ak sa občania - vlastníci bytov rozhodnú, že správou spoločných častí domu, jeho vybavenia a príslušenstva poveria organizáciu, ktorá spravuje ostatné byty v dome, uzavrie organizácia s občanmi - vlastníkmi bytov dlhodobú zmluvu (spravidla na 10 rokov) o zabezpečovaní údržby a opráv spoločných častí domu za pevný príspevok.

(2) Príspevok za 1 m2 podlahovej plochy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie je ročne

Kčs 32 pri bytoch I. kategórie,

Kčs 26 pri bytoch II. kategórie,

Kčs 14 pri bytoch III. a IV. kategórie a pri miestnostiach neslúžiacich na bývanie.

(3) Príspevok je určený na úhradu nákladov na údržbu a opravy spoločných častí domu a jeho vybavenia, ako napr. vonkajších omietok, striech, schodíšť a chodieb, opráv a výmen zdravotnícko-technických inštalácií (s výnimkou inštalácií a zariaďovacích predmetov v bytoch), opráv výťahov, práčovní a ústredného kúrenia, ako aj opráv (prípadne výmen) vonkajších častí okien a dverí.

(4) Ak dôjde k predaju posledného bytu v dome do osobného vlastníctva, je organizácia povinná vyúčtovať príspevok na údržbu a opravy so skutočne vynaloženými nákladmi a prípadný zvyšok vrátiť občanom - vlastníkom bytov. Prípadný schodok však občania - vlastníci bytov neuhrádzajú.

(5) V prípade, že vlastníci si zabezpečia správu, prevádzku, údržbu a opravy, prípadne zlepšovanie spoločných častí domu sami, prispievajú na úhradu nákladov s tým spojených v pomere k veľkosti spoluvlastníckych podielov.8)

(6) Organizácie, ktoré spravujú dosiaľ nepredané byty v dome a nezúčastnia sa na svojpomocných prácach spojených s opravami a údržbou spoločných častí domu, uhradia svoj podiel v peniazoch.

§ 7

Úhrada nákladov spojených s modernizáciou domov spravovaných socialistickou organizáciou

(1) Výška úhrady nákladov spojených s modernizáciou a rekonštrukciou domu, kde správou spoločných častí bola poverená organizácia, sa určí podľa cenových predpisov.6)

(2) Na úhradu nevyhnutných úprav9) prispievajú občania - vlastníci bytov organizácii poverenej správou spoločných častí domu len v prípade, že byty sa v dôsledku toho preradia do vyššej kategórie a len do výšky zodpovedajúcej zhodnoteniu bytu.

§ 8

Úhrada služieb spojených s užívaním bytu v domoch spravovaných socialistickou organizáciou

(1) Úhradu za upratovanie spoločných priestorov v dome, za užívanie práčovne a jej príslušenstva, za ústredné alebo diaľkové vykurovanie a dodávku teplej vody, za vodné a stočné, ako aj za spoločnú televíznu anténu určí organizácia spravujúca spoločné časti domu občanom - vlastníkom bytov v rovnakej výške a rovnakým spôsobom ako užívateľom bytov v štátnom vlastníctve.

(2) Úhradu za osvetlenie spoločných priestorov domu, za odvoz odpadu, za čistenie chodníkov a komínov a za správu spoločných častí domu rozúčtuje právnická osoba spravujúca spoločné časti domu podľa skutočných nákladov10) na vlastníkov bytu za 1 m2 podlahovej plochy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie.


Záverečné ustanovenia

§ 13

Rozpočtové a príspevkové organizácie odvedú výnos z predaja bytov alebo vrátených príspevkov do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 14

(1) V odôvodnených prípadoch môže povoliť výnimku z ustanovení § 3 ods. 2 Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Výnimky z ustanovenia § 12 ods. 2 môže povoliť Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa jednotných zásad dohodnutých s Federálnym ministerstvom financií.

§ 15

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 66/1966 Zb. O pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. májom 1978.

Čl. II

Predaj bytov právnickým osobám sa riadi osobitnými predpismi.12)

Čl. III

Táto vyhláška sa nevzťahuje na predaj bytov, ku ktorým majú právo hospodárenia právnické osoby zriadené alebo založené federálnym ústredným orgánom štátnej správy.

Čl. IV

Pokiaľ sa vo vyhláške používa výraz „socialistická organizácia“ alebo „organizácia“ nahrádza sa výrazom „právnická osoba“.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda Českého cenového úradu:

Ing. Habart v. r.

Predseda Slovenského cenového úradu:

Doc. Ing. Zervan v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 685 ods. 3 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

2) § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

3) § 4 vyhlášky č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

4) Podlahovou plochou bytu sa rozumie úžitková plocha bytov v zmysle ČSN 73 4301 (bez plochy loggií a balkónov).

5) Vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb.

6) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

7) § 7 zákona č. 52/1966 Zb.

8) § 18 ods. 1 zákona č. 52/1966 Zb.

9) § 87 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

10) Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

11) Zákon č. 526/1990 Zb.
Vyhláška MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a úhradách na dočasné užívanie pozemkov.

12) § 872 ods. 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
Zákon č. 526/1990 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené