Zákon č. 6/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Čiastka 3/2001
Platnosť od 11.01.2001
Účinnosť od 01.02.2001

6

ZÁKON

z 5. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z. a zákona č. 389/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) na odvolanie starostu obce.".

2. V § 11a odsek 3 znie:

(3) Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným predpisom, obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13c ods. 3 písm. c).".

3. V § 11a ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledok hlasovania obyvateľov obce do troch dní po jeho zistení.".

4. V § 13b ods. 1 sa v prvej vete na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu.".

5. V § 13b odseky 4 a 5 znejú:

(4) Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 13c ods. 3.

(5) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13c ods. 1 písm. c) až h)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu s pomocou obecnej rady. Ak obecná rada nie je zriadená, obecné zastupiteľstvo určí dvoch svojich poslancov na pomoc zástupcovi starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu nového starostu.".

6. V § 13b sa vypúšťa odsek 6.

7. § 13c znie:

㤠13c

(1) Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1),

c) vzdaním sa funkcie,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu,

g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

h) úmrtím.

(2) Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.

(3) Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak

a) je neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie dlhodobá, presahujúca šesť mesiacov,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu a tým vznikajú vážne nedostatky v správe obce,

c) to požaduje petícia skupiny obyvateľov obce v počte 30 % oprávnených voličov.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.