Ústavný zákon č. 352/1997 Z. z.Ústavný zákon o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou

Čiastka 140/1997
Platnosť od 20.12.1997
Účinnosť od 01.05.1999
Redakčná poznámka

Zmluva (oznámenie č. 277/1999 Z. z.)nadobudla platnosť 1. mája 1999 na základe článku 14.

OBSAH

352

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 3. decembra 1997

o zmene hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenou hranice Slovenskej republiky s Maďarskou republikou podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hraničných riekach Ipeľ, Slaná a Roňava podpísanej v Bratislave 21. apríla 1997.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v článku I.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené