Oznámenie č. o6/c17/1989 Zb.Oznámenie o uzavretí medzinárodných zmlúv

Čiastka 17/1989
Platnosť od 23.06.1989
Uzavretie zmluvy 16.12.1988
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 dňom podpisu.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí

oznamuje, že 16. decembra 1988 bol v Berlíne podpísaný Protokol o zmenách a doplnkoch Dohody o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP zo 4. júna 1982, vyhlásenej č. 49/1983 Zb. Zmluvnými stranami Protokolu sú: Bulharská ľudová republika, Československá socialistická republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Republika Kuba, Zväz sovietskych socialistických republík a Vietnamská socialistická republika.

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 5 dňom podpisu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené