Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2020 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2020 / Bulletin SAK - 10/2020bsa_10_2020

OBSAH

ČLÁNKY

Príspevok je venovaný postupovaniu vecí na konanie a rozhodovanie veľkému senátu správneho kolégia NS SR a jeho súčasťou je aj relevantná judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúca sa tejto problematiky.

Článok sa zaoberá rôznymi aspektmi poskytovania informácií zo strany zdravotníckeho pracovníka, na čo má pacient právo, na aké druhy informácií, v akom rozsahu, za akých podmienok a v opačnom garde, kde sú už hranice povinnej mlčanlivosti zdravotného pracovníka a do akej miery sa akceptuje vôľa pacienta a jeho vopred vyslovené prianie a do akej miery nadväzuje povinná mlčanlivosť na realizáciu práva obhajoby a rovnosť účastníkov v rámci súdnych konaní.

Autor sa v príspevku zamýšľa nad právnou úpravou zákazu konkurenčnej činnosti zamestnanca a na podklade rozhodovacej činnosti súdov na rôzne výkladové postoje k predmetnej úprave.

Príspevok sa venuje možnostiam zamestnávateľa zabezpečiť svoju existujúcu či budúcu pohľadávku k náhrade škody spôsobenej zamestnancom pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Bližšie analyzuje zmluvu o zriadení záložného práva, ktorú Zákonník práce síce pozná, ale v praxi sa nevyužíva, a zmluvu o zložení kaucie, ktorú Zákonník práce neupravuje.

Autori v článku poukazujú na fakt, že momentálne využitie zmieru v trestnom konaní je, s prihliadnutím na nesporné pozitíva tohto inštitútu, nedostatočné. Podľa ich názoru zmier môže predstavovať plnohodnotný inštitút na ukončenie trestných vecí tam, kde sú splnené povinné kritériá, kde obvinený aj poškodený prejavia záujem o uzatvorenie zmieru. Mieru zásahu do verejného záujmu vidia zohľadnenú už pri trestných sadzbách. 

Z JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Inštitút námietky zaujatosti je dôležitou procesnou zárukou pre zabezpečenie objektívnej a subjektívnej nestrannosti súdu. Samotný príbuzenský vzťah medzi sudcom a advokátom alebo zamestnancom advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje stranu v súdnom konaní, nie je automaticky dôvodom na vylúčenie sudcu. Je potrebné skúmať ďalšie okolnosti a súvislosti. Ak však čokoľvek môže vyvolať zdanie nestrannosti alebo zaujatosti, je nutné, aby sa informácia zverejnila čo najskôr a mohla byť adekvátne vyhodnotená z hľadiska objektívneho testu nestrannosti.

Z ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR

Ak je fyzická osoba označená identifikačnými údajmi, ktoré umožňujú jej identifikáciu a nezameniteľnosť s inou osobou, žaloba nemusí obsahovať dátum narodenia alebo rodné číslo. V konkrétnom prípade však môžu byť tieto identifikátory nevyhnutné, pretože identifikácia konkrétneho účastníka nebude možná. Ak napríklad dve fyzické osoby majú rovnaké meno a priezvisko, bývajú na rovnakej adrese a sú štátnymi občanmi rovnakého štátu, nepochybne len identifikačný údaj o dátume narodenia, či rodnom čísle umožní ich rozlíšenie.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Nielen v medziľudských vzťahoch panuje zákaz diskriminácie. Obdoba tohto pravidla platí aj v digitálnom svete internetu a nesie názov sieťová neutralita. Jej cieľom je zabezpečiť „rovnosť dát“ – t. j., aby sa s celou dátovou premávkou na internetovej sieti zaobchádzalo rovnako, bez ohľadu na poskytovanú službu, obsah a použitie dát, či osobu odosielateľa a prijímateľa.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý po tom, čo poskytoval právne služby otcovi maloletých detí v konaní o zvýšenie výživného, prevezme právne zastúpenie matky maloletých detí v konaní o zmenu úpravy styku otca s maloletými deťmi, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 3, § 21 písm. a) zákona o advokácii.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Autorsky spracované rozhodnutie Českej advokátskej komory - Spolupráca advokáta s osobami, ktoré nie sú oprávnené na poskytovanie právnych služieb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.