Žaloba o zrušenie záložného práva nie je prípustná

Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19Co 107/2017 k žalobe o zrušenie záložného práva k nehnuteľnostiam.

Dátum publikácie: 11. 6. 2018


Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19Co 107/2017 zo dňa 29. marca 2018

 

Právna veta:

I. Ustanovenie § 137 CSP, predstavuje vymedzenie prípustných typov žalôb. Žaloba o zrušenie záložného práva pritom nie je ani žalobou o osobnom stave, ani o splnenie povinnosti, ani o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je, alebo nie je, ani o určenie právnej skutočnosti, ani žalobou o nároku na usporiadanie práv a povinností strán. Uvádzacia veta ustanovenia obsahuje slovo „najmä“, čo znamená, že prípustné sú aj iné typy žalôb - také, ktoré v citovaných ustanoveniach nie sú priamo vymedzené. Taká žaloba, ktorá v citovanom ustanovení nie je uvedená, je však prípustná len za predpokladu, že jej petit (žalobný návrh, t. j. to, čo žalobca požaduje, aby súd rozhodol) vyplýva z hmotného práva, teda, že hmotné právo zakladá oprávnenie súdu takto rozhodnúť.

II. Záložné právo nemôže zaniknúť rozhodnutím súdu (zrušením záložného práva súdom).

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 19Co 107/2017

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené