Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby na obnovu konania

Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5Cdo 11/2017 rieši otázku začiatku plynutia objektívnej a subjektívnej lehoty pre podanie žaloby na obnovu konania.

Dátum publikácie: 12. 7. 2018


V prejednávanej veci dovolateľka napadla návrhom na obnovu právoplatný rozsudok z dôvodu, že sa dozvedela o existencii svedka len niekoľko dní pred podaním návrhu na obnovu konania, pričom jeho výsluchom by jej ako navrhovateľke bolo priznané právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Jednou z podmienok povolenia obnovy konania podľa predchádzajúcej, ako aj podľa súčasnej právnej úpravy, je včasné podanie návrhu na obnovu konania. Súdy preto správne v danej veci skúmali dodržanie objektívnej trojročnej lehoty (§ 230 ods. 2 O.s.p.), ktorej navrátenie je neprípustné (§ 230 ods. 3 O.s.p.). Začiatok plynutia tejto lehoty posúdili oba súdy jednotne, a to od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia (Okresného súdu Senica z 28. apríla 2008 č.k. 7C/211/2007-77 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave 18. februára 2009 sp.zn. 24Co/199/2008, právoplatného dňa 26. marca.2009), pričom dovolateľka datuje začiatok jej plynutia od „konečného rozhodnutia“, ktorým podľa jej názoru je rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 22. marca 2012 č.k. IV. ÚS 154/2012- 23. 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 5 Cdo 11/2017


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené