Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane odmeňovania, ovplyvňuje spôsob výkonu zdravotníckeho povolania – vybrané otázky z aplikačnej praxe.

Autori: Ing. Miloslava Kováčová, MPH
Dátum publikácie: 19. 2. 2018


Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane odmeňovania, ovplyvňuje spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, ako aj zamestnávateľ, u ktorého v rozsahu a za podmienok upravených osobitnými predpismi vykonáva zdravotnícky pracovník svoje zdravotnícke povolanie. V spojení s osobitnou úpravou výkonu zdravotníckeho povolania tak dochádza k pôsobeniu mnohých ďalších špecifických faktorov, ktoré významnou mierou ovplyvňujú rozsah ich zdravotníckej praxe, konkrétne pracovné a mzdové podmienky, mieru spokojnosti, ako aj záujem o výkon príslušného zdravotníckeho povolania. Podľa rozhodnutia Veľkého senátu to znamená, že ak zákon výslovne neuvádza, že dovolanie je proti tomu-ktorému rozhodnutiu odvolacieho súdu prípustné, nemožno také rozhodnutie (úspešne) napadnúť dovolaním.

Zdravotnícke povolanie a zdravotnícki pracovníci

Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (podľa zákona č. 576/2004 Z. z.), zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služ­by [podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z.], ochrane zdravia ľudí (podľa zákona č. 355/2007 Z. z.), lekárskej posudkovej činnosti (napríklad podľa zákona č. 461/2003 Z. z.), zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami (podľa § 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z.), výkone kontroly [napríklad podľa § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z., § 45 ods. 1 písm. k) zákona č. 576/2004 Z. z.] poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou (podľa § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.).

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva:

  • v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,
  • na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
  • na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti alebo
  • na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.

Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca príslušné zdravotnícke povolanie. Zdravotníckych pracovníkov a jednotlivé zdravotnícke povolania upravuje § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov

Autor: Ing. Miloslava Kováčová, MPH

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
  • 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
  • 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené