Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a odvodu dane, sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením roku.

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Dátum publikácie: 3. 1. 2018


S blížiacim sa koncom roku sa do popredia opäť dostáva téma ukončenia roku nielen v „klasickom účtovníctve“, ale aj v „mzdovom účtovníctve“. Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a odvodu dane, sa musia vykonať aj práce spojené s ukončením roku. Kalendárny rok 2017 je súčasne aj zdaňovacím obdobím, ktoré je potrebné uzatvoriť z pohľadu zamestnávateľa a zamestnancov a pripraviť nové zdaňovacie obdobie, a to rok 2018. Príspevok je zameraný na bližšie objasnenie povinností, ktoré majú zamestnávatelia pri ukončení roku 2017 s uvedením termínov stanovených v platnej legislatíve. Súčasťou príspevku sú aj vzory tlačív. V príspevku sa nebudeme zaoberať „bežnými povinnosťami zamestnávateľa“ spojenými s výpočtom mzdy, odvodov a podobne. Celý príspevok je spracovaný z podkladov, ktoré sú v súčasnej dobe k dispozícii. Téme ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti sa budeme podrobnejšie venovať v samostatnom príspevku, preto ročné zúčtovanie preddavkov nebudeme v tomto príspevku podrobnejšie rozoberať.

Znenie článku je dostupné v produkte Odborné čánky:

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve

  1. Právne predpisy a povinnosti vyplývajúce z jednotlivých zákonov
  2. Prehľad o najdôležitejších mzdových údajoch platných k 31. 12. 2017
  3. Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení roka 2017
  4. Povinnosti zamestnávateľa (mzdového účtovníka), ktoré sa vzťahujú k roku 2018

Autor: Ing. Jarmila Strählová


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené