Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní mení definíciu nelegálneho zamestnávania a definuje pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

Autori: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Dátum publikácie: 28. 12. 2017


Národná rada SR dňa 19. 10. 2017 schválila novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2018. V novele sa mení definícia nelegálneho zamestnávania a definuje sa pojem „dodávka práce“ použitý v znení zákona pred 1. 1. 2018.

I. Zmena definície nelegálneho zamestnávania

Stará definícia nelegálneho zamestnávania

§ 2 ods. 2 zákona

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) [napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník] ak využíva závislú prácu

a) fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,2) (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe)

b) fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu2) (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe) a nesplnila povinnosť podľa osobitného predpisu6) [§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 82/2005 Z. z.] alebo

c) štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.4) (§ 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti)

§ 2 ods. 3 zákona

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom8) (zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle) a ktorý vykonáva závislú prácu.

Doterajšie znenie zákona upravovalo v § 2 ods. 2 tri skutkové podstaty nelegálneho zamestnávania. V druhom prípade zákon upravoval situáciu, že zamestnávateľ založil pracovnoprávny vzťah so zamestnancom (napr. pracovnou zmluvou), ale zamestnanca neskoro prihlásil na sociálne poistenie (do registra poistencov a sporiteľov).

Článok je krátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018

Autor: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené