Mediácia v zdravotníctve

Komunikácia ako prevencia i riešenie konfliktov, špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach.

Autori: JUDr. František Kutlík
Dátum publikácie: 16. 7. 2018


tt_doktor.jpg

V rámci činnosti zdravotníckych zariadení môžeme hovoriť o nasledujúcich úrovniach komunikácie:

1. lekár – pacient/rodinní príslušníci: komunikácia súvisiaca s vysvetlením diagnózy a získaním súhlasu na pokračovanie liečby, resp. poskytnutím informácií o nastavení ambulantnej či dispenzárnej starostlivosti;

2. zdravotnícky pracovník (napr. zdravotná sestra) – pacient: bežná, „denná“, rutinná komunikácia v rámci liečebného procesu, poskytovanie informácií mimo bodu 1;

3. horizontálna komunikácia: pracovná a osobná komunikácia medzi lekármi a zdravotníckymi pracovníkmi navzájom;

4. vertikálna komunikácia: komunikácia založená na subordinácii v rámci zdravotníckeho zariadenia, komunikácia medzi manažmentom zdravotníckeho zariadenia, resp. siete zdravotníckych zariadení a zdravotníckymi pracovníkmi, predovšetkým lekármi;

5. komunikácia navonok zdravotníckeho zariadenia: dnes väčšinou saturovaná oddeleniami pre styk s verejnosťou, resp. hovorcami zdravotníckych zariadení.

Mechanizmus výkonu mediácie v zdravotníckom zariadení

Pri mediácii v zdravotníctve registrujeme dva hlavné „zdroje“, ktoré môžu naštartovať iniciovanie mediácie:

1. mediáciu v rámci súdneho konania (court-justice mediation) a

2. mediácia mimo súdneho systému.

k bodu 1: Základnou povinnosťou súdu je viesť strany sporu k zmierlivému vyriešeniu sporu, čo o. i. akcentoval aj zákon č. 160/2015 Z. z. (Civilný sporový poriadok CSP), ktorý si vytyčuje za cieľ zefektívnenie súdnictva, zrýchlenie rozhodovania sporov a zlepšenie celkovej vymožiteľnosti práva. Pre aplikačné ukotvenie court-justice mediation je dôležité predovšetkým znenie § 170 CSP, zakotvuje inštitút predbežného prejednania sporu. V druhom odseku citovaného paragrafu zákonodarca stanovuje, že „ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou“.Zaujímavú výpovednú hodnotu má informácia zo štúdie, ktorú pred niekoľkými rokmi vypracoval Generálny komisariát EÚ pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť: v dôsledku nevyužitia mediácie došlo v EÚ k strate času zodpovedajúceho v priemere 331 až 446 dňom, pričom dodatočné právne náklady sa pohybovali v rozmedzí 12 471 – 13 738 € na prípad. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.

k bodu 2: Čoraz viac zdravotníckych zariadení na Slovensku začína využívať inštitút mediácie a uvedomovať si potrebu skvalitnenia komunikácie ako prevencie konfliktov. Postupne sa začína profilovať nielen neformálna/laická mediácia poskytovaná „vlastnými ľuďmi“, ktorými sú výrazné mienkotvorné osobnosti s prirodzenou autoritou, ale predovšetkým profesionálna mediácia v zmysle legislatívnej regulácie výkonu profesie.Neformálna, resp. laická mediácia znamená vstup tretej strany – neformálneho mediátora do konfliktu. Táto osoba nie je zapísaná do zoznamu vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR a nie je viazaná zákonom o mediácii predpisujúcim štandardy vzdelania a povinnosti mediátora. Opakom je mediácia formálna/inštitucionalizovaná, vykonávaná certifikovanými mediátormi zapísanými do predmetného zoznamu, pre ktorých je táto aktivita podnikaním. V tomto kontexte v zdravotníckych zariadeniach naznačila možné smerovanie pri poskytovaní profesionálnych mediačných služieb:

- mediácia poskytovaná internými, vlastnými mediátormi, ktorí pracujú na základe pracovnoprávneho vzťahu pre konkrétne zdravotnícke zariadenie, napríklad Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. v Bratislave.

mediácia poskytovaná externými mediátormi. Táto forma je využívaná zdravotníckymi zariadeniami, ale napríklad aj profesijnými asociáciami, komorami a ďalšími štruktúrami pôsobiacimi v zdravotníctve. 

zmiešaná mediácia, v ktorej mediáciu realizujú spoločne interný a externý mediátor. Pri istých špecifických mediáciách v zdravotníckom zariadení je nepísaným pravidlom zohľadnenie gendrového aspektu, teda že členom tímu je mediátor a mediátorka, ale samozrejme aj odborná vyváženosť, ktorá vychádza z predmetu mediácie, napr. lekár – právnik, lekár – psychológ, lekár – ekonóm...
 

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Komunikácia, riešenie sporov a mediácia v zdravotníctve

Autor: JUDr. František Kutlík

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené