K dôkaznému bremenu ohľadom skutočnosti, kedy sa žalobca žaloby na obnovu konania dozvedel o novom dôkaze

Uznesenie Krajský súd v Žiline, sp. zn. 10Co/88/2017 zo dňa 30. 3. 2017  rieši situáciu kedy žalobca žiada povolenie obnovy konania  z dôvodu že dôkaz – znalecký posudok, nemohol bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní, neuvádza však z akých dôvodov. 

Dátum publikácie: 22. 12. 2017


Uznesenie Krajský súd v Žiline z 30. marca 2017 sp. zn. 10Co/88/2017

Subjekt uplatňujúci nový dôkaz musí jednoznačne preukázať, kedy sa o tomto dôkaze dozvedel. Svedčia o tom i náležitosti žaloby na obnovu konania (§ 406 CSP) medzi ktorými sú i tvrdenia o skutočnostiach preukazujúcich včasnosť podania žaloby. Inak, pri akceptovaní názoru odvolateľa, by bola zákonná lehota obsolentná/formálna a fakticky neaplikovateľná, t.j. strany sporu by túto zákonnú podmienku jednoducho obišli akýmkoľvek nepreukázaným tvrdením o okamihu získania relevantnej vedomosti, čo zároveň nekorešponduje charakteru obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku. Je teda nesprávna konštrukcia predostretá odvolateľom a to že súd musí preukázať, že žaloba bola oneskorená. Naopak, aplikovanej norme zodpovedá výklad, v zmysle ktorého žalobca, t.j. ten, čo tvrdí včasnosť žaloby na obnovu konania, musí túto včasnosť aj preukázať.

Celé znenie rozhodnutia 10Co/88/2017

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené