Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Nový kalendárny rok prináša opakujúcu sa povinnosť vypočítať a odviesť daň z motorových vozidiel, ak v predchádzajúcom roku došlo k použitiu vozidla na podnikanie. Z článku sa dozviete, čo všetko potrebuje daňovník vedieť na to, aby povinnosť výpočtu a podania daňového priznania bola v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel, čo podlieha zdaneniu, aké platia výnimky a oslobodenie od dane.

Autori: Ing. Jana Fülöpová
Dátum publikácie: 4. 12. 2017


Nový kalendárny rok prináša nové, ale i opakujúce sa každoročné povinnosti. Hneď v mesiaci január je možné stretnúť sa s povinnosťou zrekapitulovať predchádzajúci rok a vyvinúť úsilie súvisiace s vypočítaním dane z motorových vozidiel a podaním daňového priznania k tejto dani, ak v predchádzajúcom roku došlo k použitiu vozidla na podnikanie.

Čo všetko potrebuje daňovník vedieť na to, aby povinnosť výpočtu a podania daňového priznania bola v súlade so zákonom o dani z motorových vozidiel?

V prvom rade je potrebné vedieť, čo podlieha zdaneniu.

Ak hovoríme o dani z motorových vozidiel, je celkom logické, že zdaňujeme vozidlá. Zdanenie vozidiel je upravené v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) v predmete úpravy (§ 1), podľa ktorého predmetom dane sú kategórie vozidiel (motorové vozidlá) L, M a N a O (prípojné vozidlá); vozidlo inej ako už uvedenej kategórie nie je predmetom dane, i keby sa použilo na podnikanie.

NEPREHLIADNITE!

Skutočnosť, do akej z kategórií vozidiel vozidlo prináleží, deklaruje zápis v doklade o vozidle, ktorým môže byť v závislosti od dátumu (roku) zápisu držiteľa vozidla do evidencie vozidiel nielen osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, ale aj technický preukaz. Nie je teda na daňovníkovi, aby vyhľadával kategóriu vozidla, ktorú používa na podnikanie, ale aby údaj o kategórii vozidla čerpal z jemu dostupného zdroja – dokladov o vozidle.

Predmet dane

Predmet dane je však v zákone o dani z motorových vozidiel (§ 2 ods. 1) podmienený splnením troch podmienok súčasne v zdaňovacom období, ktorým je spravidla kalendárny rok. Preto predmetom dane v príslušnom zdaňovacom období je iba to vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné podmienky:

a) patrí do niektorej z kategórií vozidiel L, M, N a O

Predmetom dane na základe vymedzenia kategórií vozidiel, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel, nie je vozidlo kategórie C, R, T, S; rozdelenie vozidiel do kategórií je uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“).

b) je evidované v Slovenskej republike

Ak je jednou z podmienok určenia predmetu dane jeho evidencia v Slovenskej republike, potom evidencia vozidla v inej ako Slovenskej republike je nesplnením tejto podmienky a ďalej uvažovať o takto evidovanom vozidle ako predmete dane z motorových vozidiel nemá opodstatnenie.

Evidenciu vozidla v Slovenskej republike upravuje zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) v § 114 a § 115, podľa ktorých každé vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru (PZ) a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne PZ príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne.

Orgán PZ následne pridelí vozidlu evidenčné číslo a prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii časť II a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla (vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ) vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II a tabuľku s evidenčným číslom.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Autor: Ing. Jana Fülöpová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené