Likvidácia obchodnej spoločnosti

Postup po zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie. Daňové a účtovné povinnosti.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 27. 2. 2019


tt_graf-klesajuci_375x250

Obchodná spoločnosť, ktorá je právnickou osobou, zaniká výmazom z obchodného registra. Zániku obchodnej spoločnosti predchádza jej zrušenie, ktoré môže byť realizované, v závislosti od príčin jej zrušenia, ako dobrovoľné zrušenie pri uplynutí času, na ktorý bola založená, rozhodnutím spoločníkov alebo orgánu právnickej osoby, alebo ako nútené zrušenie pri zrušení rozhodnutím súdu alebo konkurzného súdu. Spoločnosť môže byť zrušená bez likvidácie alebo s likvidáciou.

Obchodná spoločnosť sa musí najprv zrušiť.

Spoločnosť sa zrušuje:

  • uplynutím času, na ktorý bola založená,
  • odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení, inak odo dňa, kedy bolo toto rozhodnutie prijaté, ak ide o zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom,
  • odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
  • zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo pozastavením konkurzu po splnení konečného rozvrhu.

Po zrušení spoločnosti nasleduje likvidácia, ak imanie spoločnosti neprechádza na právneho nástupcu spoločnosti. K likvidácii môže dôjsť len vtedy, ak spoločnosť má dostatok majetku na vyrovnanie svojich záväzkov. Ak spoločnosť nemá dostatok majetku, nevstupuje do likvidácie, ale do konkurzu a postupuje podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa likvidácia. Ak po skončení konkurzného konania majetok spoločnosti neostane alebo bol konkurz zrušený alebo pozastavený pre nedostatok majetku, súd vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra na základe právoplatného rozhodnutia konkurzného súdu.

Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, t. j. ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia alebo rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra. Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“. Vstup spoločnosti do likvidácie sa zverejňuje v Obchodnom vestníku s výzvou veriteľom, aby prihlásili svoje pohľadávky a iné práva.

Celé znenie príspevku nájdete v produkte EPI Odborné články:  

Likvidácia obchodnej spoločnosti

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené