K spochybneniu doručenky ako verejnej listiny

...odvolací súd uvádza, že pri riadne vyhotovenej doručenke ide o verejnú listinu, pričom takýto dôkaz je objektívny a nepochádza od žiadneho účastníka správneho konania, ale od Slovenskej pošty a. s.

Dátum publikácie: 13. 11. 2018


Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Sžo 56/2016 zo dňa  26. 4. 2018

 Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že Krajský súd v Žiline preskúmal vec podľa § 247 a nasl. OSP v medziach žaloby (§ 250h ods. 1 OSP), pričom zistil, že napadnuté upovedomenie žalovaného je zákonné, a preto žalobu podľa § 250j ods. 1 OSP zamietol.

Žalobca v správnej žalobe podanej proti tomuto upovedomeniu v zákonnej lehote, namietal tvrdenia prvostupňového správneho orgánu uvedené v prvostupňovom rozhodnutí, t.j. v rozkaze o uložení sankcie, pričom podľa žalobcu sa nedopustil protiprávneho konania, za ktoré mu bola sankcia uložená. Tvrdil najmä skutočnosť, že nenesie žiadnu zodpovednosť za právne úkony spoločníka firmy. Ďalej namietal zneužitie § 24 ods. 2 Správneho poriadku. Poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v Žiline sp.zn. 20S/402/2011 a potvrdzujúci rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn.1Sžd/11/2013. Podľa záverov uvedených judikátov je dňom oznámenia rozkazu o uložení sankcie za priestupok žalobcovi 16. február 2015. Žalobca 22. februára 2015, teda na šiesty deň po oznámení, podal na poštovú prepravu odpor, ktorý podal v zákonnej 15 dňovej lehote od oznámenia. Preto bol odpor podaný včas a žalovaný mal zrušiť rozkaz o uložení sankcie a o veci riadne vykonať ústne pojednávanie. Žalovaný sa však podľa názoru žalobcu potreboval vyhnúť tomuto zákonnému a spravodlivému postupu, pretože si bol vedomý toho, že vyššie uvedené skutočnosti, hlavne tvrdenie, že žalobca je konateľom spoločnosti Overseas progres GmbH, by nedokázal obhájiť a konanie proti žalobcovi by musel zastaviť, pretože žiadna listina v spise nie je dôkazom toho, že žalobca zriadil internetovú stránku „policia.sr“. Správny orgán odobral účastníkovi všetky procesné práva, náležite nezistil skutkový stav veci a vydal rozhodnutie bez účastníka konania, na čo nebol žiadny vážny dôvod, preto žiadal napadnutú písomnosť a tiež prvostupňový rozkaz o uložení sankcie zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.

Právna veta:

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým tento účastníkovi konania znemožNajvyšší súd poukazuje na to, že nosnými odvolacími dôvodmi žalobcu boli argumenty týkajúce sa samotnej zákonnej fikcie doručenia zásielky. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že pri riadne vyhotovenej doručenke ide o verejnú listinu, pričom takýto dôkaz je objektívny a nepochádza od žiadneho účastníka správneho konania, ale od Slovenskej pošty a. s.. Ak chcel žalobca docieliť spochybnenie údajov na doručenke, mal riadne uviesť konkrétne dôkazy, prípadne preukázať, že vykonané dôkazy sú nepravdivé či zavádzajúce. Žalobca nenamietal v žalobe a ani v odvolaní ani jednu z konkrétnych zákonom stanovených podmienok pri fikcii doručenia, pre ktoré by dané podmienky nastať nemali, žalobca nenamietal ani skutočnosť, že by sa v danom čase, kedy sa doručovateľka pošty snažila predmetnú písomnosť doručiť, v mieste doručovania nezdržiaval. Nepreukázal a ani sa preukázať nesnažil opak toho, čo bolo vo verejnej listine - doručenke uvedené.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 5Sžo 56/2016

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené