K doručovaniu písomností

Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 8 Sžf 65/2016 rieši otázku, či je možné aplikovať tzv.  náhradné doručenie v prípade, ak si adresát zásielku osobne prevezme.

Dátum publikácie: 10. 9. 2018


Napadnutým rozsudkom krajský súd podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietol. Žalobca sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného - oznámenia o zamietnutí odvolania č. 333820/2015 zo dňa 23. apríla 2015, ktorým bolo odvolanie žalobcu zamietnuté ako neprípustné podľa § 72 ods. 8 písm. a/ zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z.z.“), keďže bolo podané po určenej lehote 15 dní odo doručenia rozhodnutia.
Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že z ustanovenia § 31 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z.vyplýva, že ide o fikciu doručenia nastávajúcu v posledný deň 15-dňovej lehoty od uloženia písomnosti na pošte, pričom účinky doručenia nastávajú aj v prípade, že sa právnická osoba o doručení nedozvedela. Ide o lehotu stanovenú zákonom, aby bolo nepochybné, od ktorého dňa sa počítajú ďalšie lehoty, a nie o procesnú lehotu, v ktorej má daňový subjekt právo alebo povinnosť niečo konať. V tomto prípade sa neuplatní postup podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z.z. Napriek tomu, že si žalobca napadnuté rozhodnutie aj reálne prevzal, táto skutočnosť už nemá na vzniknutú fikciu doručenia žiadny vplyv, keďže zákonodarca výnimky z takejto fikcie neustanovil.

Celé znenie rozhodnutia Najvyššieho súdu zo dňa 29. 3. 2018 sp. zn. 8Sžf 65/2016 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené