Vyhláška č. 423/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.

Platnosť od 13.12.2019
Účinnosť od 01.01.2021
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

423

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. decembra 2019,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. g) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Počiatočným overením je aj kontrola podľa § 3 ods. 2 písm. m) a n).“.

2. V § 18 ods. 1 písm. f) a § 22 ods. 1 písm. p) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

3. V § 20 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so statickou verejnou IP adresou“.

4. V § 20 ods. 2 sa slová „a) až z)“ nahrádzajú slovami „a) až i), k) až z)“.

5. § 20 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Zariadenia podľa odseku 1 písm. n) a s) môžu byť nahradené príslušnou funkciou celoštátneho informačného systému používaného prostredníctvom zariadenia podľa odseku 1 písm. c).“.

6. V § 27 ods. 1 sa za slovo „strán“ vkladá čiarka a slová „na výjazde z kontrolnej linky stanice technickej kontroly z oboch strán“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak je stanica technickej kontroly vybavená vonkajšou kamerou, musí byť tento priestor viditeľne označený o monitorovaní záznamovým zariadením podľa odseku 2.“.

7. V § 42 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Technickú kontrolu mimo priestorov stanice technickej kontroly je možné vykonať, len ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou podľa § 26 ods. 3 zákona.“.

8. § 43 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Identifikáciu vozidla v rozsahu technickej kontroly nie je potrebné vykonať, ak je vykonaná tým istým technikom v plnom rozsahu v rámci emisnej kontroly, ktorá bezprostredne predchádzala technickej kontrole.“.

9. § 46 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti podlieha odstráneniu chýb v certifikovanom mieste opravy podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona, na vykonanie technickej kontroly prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy po vykonaní opravy vozidla; certifikát sa nepredkladá, ak je zaznamenaný v automatizovanom informačnom systéme.“.

10. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) vozidlo nie je poskytnuté na opakované vykonanie technickej kontroly podľa § 107 ods. 13 zákona.“.

11. V § 53 ods. 12 sa slová „päť rokov“ nahrádajú slovami „štyri roky“.

12. Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56a

Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020

(1) Stanica technickej kontroly musí byť vybavená pripojením na internet so statickou verejnou IP adresou do 31. marca 2020.

(2) Požiadavky podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2020 musí spĺňať meradlo spomalenia podľa § 20 ods. 1 písm. n) od 1. januára 2021.“.

13. V prílohe č. 1 časti B bode 1.1.8 a bode 5.1.14 sa číslo „50“ nahrádza číslom „100“.

14. V prílohe č. 1 časti B body 4.1.1 a 4.1.2 znejú:

4.1.1 Zariadenie na nadvihnutie nápravy vozidla musí mať na kontrolnej linke typu B, C alebo M nosnosť najmenej 12 000 kg.

4.1.2 Zariadenie musí mať pracovnú výšku v nezdvihnutom stave najviac 250 mm.“.

15. V prílohe č. 1 časti B bod 8.1.3 znie:

8.1.3 Z uskutočnenej kontroly brzdovej sústavy jazdnou skúškou vozidla musí decelerograf v elektronickej forme zaznamenať a preniesť do celoštátneho informačného systému súbor týchto údajov:

8.1.3.1 identifikáciu decelerografu,

8.1.3.2 hodnotu stredného plného brzdného spomalenia vypočítanú podľa bodu 8.1.1,

8.1.3.3 vypočítanú hodnotu zbrzdenia vozidla,

8.1.3.4 priebeh pozdĺžneho spomalenia vozidla,

8.1.3.5 priebeh rýchlosti vozidla,

8.1.3.6 priebeh dráhy vozidla,

8.1.3.7 priebeh zmeny súradníc GPS.“.

16. V prílohe č. 1 časti B sa vypúšťa bod 8.1.4.

Doterajšie body 8.1.5 až 8.1.7 sa označujú ako body 8.1.4 až 8.1.6.

17. V prílohe č. 1 časti B bode 12.2.1 sa slová „v piatich“ nahrádzajú slovami „v najmenej štyroch“ a slová „(1 200 až 6 000)“ sa nahrádzajú slovami „(600 až 6 000)“.

18. V prílohe č. 1 časti B bode 13.1.1 sa vypúšťa slovo „automaticky“.

19. V prílohe č. 1 časti B bode 13.1.3.4 sa vypúšťajú slová „alebo prerušenie komunikácie“.

20. V prílohe č. 1 časti B bode 13.1.7 sa za slovo „kódy“ vkladajú slová „podľa štandardizovaného rozšírenia OBD II“.

21. V prílohe č. 1 časti B body 14.1.2.1 a 14.1.2.2 znejú:

14.1.2.1 s 12-voltovou elektrickou sústavou, na čo musí byť vybavená štandardizovanou 7-pólovou a 13-pólovou prípojkou,14) a aj

14.1.2.2 s 24-voltovou elektrickou sústavou, na čo musí byť vybavená štandardizovanou 15-pólovou prípojkou.15)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) Napríklad ISO 1724 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 7-pólové prípojky pre vozidlá napájané 12 V menovitým napätím, ISO 11446 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 13-pólové prípojky pre vozidlá napájané 12 V menovitým napätím.

15) Napríklad ISO 12098 Cestné vozidlá. Prípojka na elektrické pripojenie ťažných a ťahaných vozidiel. 15-pólové prípojky pre vozidlá napájané 24 V menovitým napätím.“.

22. V prílohe č. 1 časti B bode 27.1.1 sa slová „pracoviska montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „stanice technickej kontroly“.

23. V prílohe č. 4 odseku 2 písm. b) sa číslo „3“ nahrádza číslom „2,8“.

24. V prílohe č. 4 odsekoch 3 a 8 sa slová „3 m až 4 m“ nahrádzajú slovami „5 m“, číslo „3,2“ sa nahrádza číslom „3“ a číslo „4,2“ sa nahrádza číslom „4“.

25. V prílohe č. 9 bode 3 položky 7.1.3. až 7.1.6. znejú:


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021.


Arpád Érsek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.