Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 66 výsledkov k 17. 9. 2019
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť45/2016 Z. z. - Vyhláška o autoškolách
Rozbaliť135/2012 Z. z. - Vyhláška o audítorstve pozemných komunikácií
Rozbaliťr1/c152/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 441/2011 Z. z.
Rozbaliť519/2011 Z. z. - Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Rozbaliť448/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici z 18. júna 2007
Rozbaliť251/2011 Z. z. - Vyhláška ustanovujúca podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií
Rozbaliť249/2011 Z. z. - Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií
Rozbaliť143/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o údržbe a opravách cestných mostných objektov a úsekov ciest na slovensko-českej štátnej hranici
Rozbaliť205/2009 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliťr1/c66/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2009 Z. z.
Rozbaliť99/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť98/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť9/2009 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
Rozbaliť8/2009 Z. z. - Zákon o cestnej premávke
Rozbaliť81/2008 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 8 ods. 6 písm. b) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť55/2008 Z. z. - Vyhláška o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Rozbaliť7/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Peťov a Szécsény a nadväzujúcich ciest
Rozbaliť6/2008 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Ráróspuszta a nadväzujúcich ciest
Rozbaliť669/2007 Z. z. - Zákon o príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené