Vyhláška č. 3/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

Čiastka 2/2015
Platnosť od 24.01.2015
Účinnosť od 15.02.2015

OBSAH

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. januára 2015,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financi. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 sa slová „deň po doručení oznámenia o zápise“ nahrádzajú slovami „v deň jeho uvedenia do prevádzky“.

2. V § 4 ods. 1 písm. c) sa slová „centrálneho metainformačného systému verejnej správy,4)“ nahrádzajú slovami „informačného systému verejnej správy zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta,“ .

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

3. V § 4 ods. 1 písm. g) piatom bode sa slová „centrálny metainformačný systém verejnej správy“ nahrádzajú slovami „informačný systém verejnej správy zabezpečujúci činnosť integrovaného obslužného miesta“.

4. Prílohy č. 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH MIEST

príloha 06

Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA

príloha 06


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2015.


Peter Kažimír v.r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené