Zákon č. 301/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2014
Platnosť od 05.11.2014
Účinnosť od 01.03.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem prvého bodu, druhého bodu a šiesteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2015.

301

ZÁKON

zo 16. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 1 sa slová „suma predčasného výberu“ nahrádzajú slovom „suma“ a za slovo „účastníkom“ sa vkladajú slová „alebo ním určená časť tejto sumy“.

2. V § 19 odsek 3 znie:

(3) Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia prvej účastníckej zmluvy, na základe ktorej boli zaplatené príspevky, ktoré sú súčasťou majetku, z ktorého sa má predčasný výber vyplatiť. Ďalší predčasný výber môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa výplaty posledného predčasného výberu; plynutie lehoty desiatich rokov nekončí prestupom do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.

3. V § 53b ods. 3 sa za slová „20 %“ vkladá slovo „čistej“.

4. V § 53b ods. 4 sa za slová „25 %“ vkladá slovo „čistej“.

5. V § 55 sa odsek 12 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) zdržať sa výhradného alebo automatického spoliehania sa len na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) pri posudzovaní kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40b znie:

40b) Čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009) v platnom znení.“.

6. § 64 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, do ktorej účastník prestupuje, údaje potrebné na účely vykonania tohto zákona. Zoznam údajov a spôsob plnenia povinnosti podľa prvej vety môže ministerstvo ustanoviť opatrením; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.

7. V § 70 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) monitorovanie primeranosti postupov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti týkajúcich sa posúdenia kreditnej kvality aktív doplnkového dôchodkového fondu pri zohľadnení povahy, rozsahu a komplexnosti spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a posudzovanie využívania odkazov na úverové ratingy vydávané ratingovými agentúrami40b) v investičných politikách spravovaných doplnkových dôchodkových fondov, a ak je nevyhnutné, odporúčanie zmiernenia dosahu takýchto odkazov s cieľom obmedziť výhradné a automatické spoliehanie sa na tieto úverové ratingy,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

8. Príloha č. 2 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).“.

Čl. II

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 94 ods. 14 druhej vete sa slová „obsah, rozsah a štruktúru“ nahrádzajú slovom „vzor“.

2. Za § 123an sa vkladá § 123ana, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠123ana

Prechodné ustanovenie účinné od 1. decembra 2014

Ustanovenie § 123an ods. 2 sa od 1. decembra 2014 nepoužije.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem prvého bodu, druhého bodu a šiesteho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2015.


Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.