Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 91 výsledkov k 7. 4. 2020
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť184/2019 Z. z. - Vyhláška zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom
Rozbaliť115/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážk
Rozbaliť35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť64/2018 Z. z. - Novela zákona o službách zamestnanosti
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci
Rozbaliť190/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť384/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní
Rozbaliť351/2015 Z. z. - Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
Rozbaliť38/2015 Z. z. - Úplné znenie zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
Rozbaliť280/2013 Z. z. - Úplné znenie zákona o službách zamestnanosti
Rozbaliť106/2013 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Rozbaliť346/2011 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
Rozbaliťr1/c82/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 223/2011 Z. z.
Rozbaliť122/2009 Z. z. - Nariadenie o sume zahraničného príspevku
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené