Oznámenie č. 354/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov

Čiastka 149/2004
Platnosť od 17.06.2004
Uzavretie zmluvy 01.07.2003
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 18. júna 2004.

OBSAH

KAPITOLA I (Čl. 1 - Čl. 2)
KAPITOLA II (Čl. 3 - Čl. 6)
KAPITOLA III (Čl. 7 - Čl. 8)
KAPITOLA IV (Čl. 9 - Čl. 10)
KAPITOLA V (Čl. 11)
KAPITOLA VI (Čl. 12 - Čl. 14)
KAPITOLA VII (Čl. 15 - Čl. 20)

354

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 2003 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov.

Dohoda nadobudne platnosť 18. júna 2004 na základe článku 18.

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou skončí platnosť Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Portugalskej republiky podpísanej v Lisabone 12. júla 1976 (vyhláška č. 136/1976 Zb.).

K oznámeniu č. 354/2004 Z. z.

DOHODA

medzi

Slovenskou republikou

a

Portugalskou republikou

o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu
a masovokomunikačných prostriedkov

Slovenská republika a Portugalská republika,

berúc do úvahy priateľské vzťahy a vzájomnú solidaritu medzi obidvoma národmi, vedené spoločnými záujmami o ich posilnenie a ďalší rozvoj,

so želaním podporovať prehlbovanie vzťahov medzi obidvoma krajinami v oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a techniky, mládeže, športu a masovokomunikačných prostriedkov,

inšpirované spoločnou túžbou podporovať a rozvíjať vzájomne výhodnú spoluprácu na základe rovnoprávnosti a vzájomného rešpektovania národnej zvrchovanosti a nezávislosti,

rozhodli sa podpísať túto kultúrnu dohodu:

KAPITOLA I

Vzdelávanie

Článok 1

Spolupráca v oblasti vzdelávania

S cieľom podporovať spoluprácu v oblasti vzdelávania každá zo zmluvných strán bude klásť osobitný dôraz na akademickú výmenu a recipročný prístup do vzdelávacích a vedeckých inštitúcií, ako aj do inštitúcií pripravujúcich budúcich učiteľov prostredníctvom

a) spolupráce medzi zariadeniami základného vzdelávania, stredných škôl, univerzít, ako aj ďalších inštitúcií vysokoškolského charakteru,

b) zakladania lektorátov alebo organizovania jazykových a literárnych kurzov jazykov pre obidve krajiny na univerzitách alebo v iných inštitúciách vysokoškolského charakteru,

c) recipročných návštev učiteľov na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému,

d) účasti na kongresoch, kolokviách, seminároch a konferenciách,

e) výmeny špecializovanej dokumentácie a informácií.

Článok 2

Uznávanie akademických hodností, diplomov a iných vysvedčení

Obidve zmluvné strany budú skúmať možnosti podpisu osobitnej dohody, zameranej na ustanovenie metód a podmienok, za akých každá z nich bude môcť uznať vedecké hodnosti, diplomy a iné vysvedčenia vydané druhou stranou na akademické účely.

KAPITOLA II

Kultúra

Článok 3

Spolupráca v oblasti kultúry

S cieľom podporovať a rozvíjať lepšie vzájomné poznávanie sa v oblasti literatúry, vydávania a rozširovania kníh, tanca, folklóru, divadla, hudby, výtvarného umenia, architektúry, kultúrneho a historického dedičstva, archeológie, fotografie, filmu a audiovizuálneho umenia, ako aj v iných oblastiach kultúrnej a umeleckej činnosti zmluvné strany budú podporovať:

a) návštevy spisovateľov, umelcov, skladateľov, maliarov, sochárov, architektov, filmových tvorcov, ako aj iných osobností z oblasti kultúry, realizáciu špecializovaných konferencií, účasť na výstavách, koncertoch a festivaloch,

b) organizovanie umeleckých a kultúrnych výstav,

c) divadelné a tanečné predstavenia, koncerty a počúvanie, a to tak umeleckých skupín, ako aj individuálnych umelcov,

d) filmové festivaly a týždne filmu,

e) preklady a vydávanie literárnych, umeleckých alebo iných diel kultúrneho charakteru.

Článok 4

Spolupráca medzi múzeami, knižnicami a archívmi

1. Zmluvné strany budú v rámci svojich možností uľahčovať a podporovať rozvoj vzťahov medzi múzeami, knižnicami a archívmi oboch krajín.

2. Každá zmluvná strana uľahčí občanom druhej zmluvnej strany prístup do týchto inštitúcií v režime reciprocity a v súlade s platnou legislatívou.

3. Zmluvné strany zvážia možnosť nadviazania priamych kontaktov medzi svojimi múzeami, knižnicami a archívmi s cieľom podpísať dohodu, ktorá by priamo upravovala vzájomnú výmenu informácií a špecialistov.

Článok 5

Vytvorenie kultúrnych inštitúcií

1. Každá zo zmluvných strán môže zriadiť a udržiavať na území druhej zmluvnej strany kultúrne inštitúcie.

2. Vytvorenie týchto inštitúcií bude vždy predmetom dohôd alebo protokolov medzi obidvoma zmluvnými stranami, prerokovaných diplomatickou cestou.

3. Na účely predchádzajúcich odsekov sa za kultúrne inštitúcie považujú kultúrne a jazykové centrá, knižnice a iné organizácie, ktorých účel zodpovedá cieľom tejto dohody.

Článok 6

Ochrana kultúrneho a historického dedičstva

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie a ochranu kultúrneho bohatstva, umeleckých diel alebo dokumentov historickej hodnoty, patriacich druhej zmluvnej strane, pred importom, exportom a nelegálnym presunom a že bude kontrolovať a veľmi pozorne bdieť nad bezpečnosťou týchto predmetov, keď sa budú dočasne nachádzať na území druhej zmluvnej strany.

KAPITOLA III

Veda a technika

Článok 7

Spolupráca v oblasti vedy a techniky

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu v oblasti vedy a techniky prostredníctvom

a) recipročných návštev pedagógov, vedcov a expertov,

b) účasti na kongresoch, schôdzach alebo seminároch, ako aj realizácie špecializovaných konferencií,

c) vzájomnej výmeny publikácií, vedeckého materiálu a skúseností.

Článok 8

Spolupráca medzi inštitúciami

Obidve zmluvné strany prispejú k vytvoreniu priamej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Kabinetom medzinárodných vedeckých a vysokoškolských vzťahov Ministerstva vedy a vysokých škôl Portugalskej republiky (GRICES).

KAPITOLA IV

Mládež a šport

Článok 9

Spolupráca v oblasti mládeže

Zmluvné strany budú podnecovať a podporovať spoluprácu v oblasti mládeže, a to predovšetkým prostredníctvom výmeny informácií a dokumentácie, výmeny skupín mládeže, ako aj realizáciou spoločných podujatí z iniciatívy mládežníckych organizácií, inštitútov a zväzov v každej z krajín zmluvných strán na základe priamych dohôd medzi príslušnými mimovládnymi organizáciami a mládežníckymi inštitúciami oboch krajín.

Článok 10

Spolupráca v oblasti športu

1. Zmluvné strany budú podnecovať športovú spoluprácu v oblasti rozvoja a vzdelávania ľudských zdrojov, ako aj realizáciu vzájomnej výmeny v oblasti športu, výmenu dokumentácie a informácií z tejto oblasti.

2. Zmluvné strany na konkretizáciu týchto cieľov budú podporovať priamu spoluprácu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Úradom štátneho tajomníka pre mládež a šport Portugalskej republiky, ktorá túto oblasť zastrešuje.

KAPITOLA V

Oblasť masovokomunikačných prostriedkov

Článok 11

Spolupráca v oblasti masovokomunikačných prostriedkov

1. Zmluvné strany deklarujú svoj záujem posilniť bilaterálne vzťahy v oblasti masovokomunikačných prostriedkov prostredníctvom priamej spolupráce medzi organizáciami tohto sektora, predovšetkým tými, ktoré poskytujú verejné služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.

2. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a vzájomnú výmenu medzi novinármi a reportérmi oboch krajín.

KAPITOLA VI

Rozličné ustanovenia

Článok 12

Dovoz na nekomerčné účely

Každá zo zmluvných strán v potrebnej miere bude uľahčovať vstup materiálov a zariadení v rámci programov alebo výmen realizovaných na základe tejto dohody v súlade so zákonmi a predpismi platnými v danej krajine.

Článok 13

Víza

Zmluvné strany, rešpektujúc právne normy platné na svojom území, sa zaväzujú poskytnúť občanom krajiny druhej zmluvnej strany, ktorí budú vykonávať činnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto dohody, všetky výhody, pokiaľ ide o vstup na svoje územie, jeho opustenie a povolenie na pobyt.

Článok 14

Študijné štipendiá

1. Každá zo zmluvných strán každoročne poskytne druhej zmluvnej strane študijné štipendiá v režime reciprocity s cieľom umožniť, aby na jej území občania druhej zmluvnej strany mohli začať alebo pokračovať v štúdiu a výskumnej práci v oblastiach uvedených v tejto dohode.

2. Oblasti, na ktoré sa vzťahujú štipendiá, ako aj príslušné podmienky, trvanie a spôsob financovania budú definované v programe spolupráce, ktorý bude vypracovaný v zmysle článku 16 tejto dohody.

KAPITOLA VII

Záverečné ustanovenia

Článok 15

Dodatkové dohody

Zmluvné strany môžu podpísať doplňujúce dohody v špecifických oblastiach, ako aj programy spolupráce, všeobecné alebo špecifické, jednoročné alebo viacročné, s cieľom úplne naplniť túto dohodu.

Článok 16

Zmiešaná komisia

1. Zmluvné strany sa rozhodli vytvoriť na prerokovanie tejto dohody zmiešanú komisiu, ktorá stanoví trojročné programy spolupráce v kultúrnej oblasti a definuje finančné podmienky činností v nich uvedených.

2. Táto zmiešaná komisia paritného zloženia bude striedavo zasadať v Slovenskej republike a v Portugalskej republike.

Článok 17

Riešenie sporov

Prípady odlišného výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa budú riešiť prostredníctvom konzultácií a/alebo rokovaní diplomatickou cestou.

Článok 18

Začiatok platnosti dohody

Táto dohoda nadobudne platnosť 30-tym dňom odo dňa neskoršieho písomného oznámenia diplomatickou cestou o splnení vnútroštátnych právnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Článok 19

Platnosť a výpoveď

Táto dohoda sa uzatvára na päť rokov, pričom sa bude automaticky predlžovať na rovnako dlhé obdobia, ak ju ani jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred obnovením jej platnosti.

Článok 20

Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou skončí platnosť Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Portugalskej republiky, ktorá bola podpísaná v Lisabone 12. júla 1976.

S vierou, že podpísaní majú príslušné splnomocnenie svojej vlády, podpísali túto dohodu.

V Bratislave 1. júla 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, jedno v slovenskom a druhé v portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Eduard Kukan v. r.

Za Portugalskú republiku:

Carlos Costa Neves v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené