Redakčné oznámenie č. r1/c77/2001 Z. z.REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb v úplnom znení zákona č. 212/1997 Z. z.

Čiastka 77/2001
Platnosť od 26.05.2001

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v úplnom znení zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 182/2000 Z. z., vyhlásenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 32/2001 Z. z.

1. V § 2 ods. 4 písm. f) má byť namiesto slova „rokov“ správne uvedené slovo „výtlačkov“.

2. V prílohe č. 1 a 2 k zákonu č. 212/1997 Z. z. v znení zákona č. 182/2000 Z. z. má byť namiesto názvu „Štátna vedecká knižnica v Trenčíne“ správne uvedený názov „Štátna krajská knižnica v Trenčíne“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené