Zákon č. 223/2001 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2001
Platnosť od 21.06.2001
Účinnosť od 01.01.2016
Literatúra 6
Rozhodnutia súdov 101
Redakčná poznámka

okrem 1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, 2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods....

223

ZÁKON

z 15. mája 2001

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z, zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z. a zákona č. 338/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 80b sa vkladá § 80ba, ktorý znie:

㤠80ba

(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.

(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 s výnimkou

1. § 39 ods. 6, § 41 ods. 11, § 42 ods. 8, § 43 ods. 1, § 44 ods. 1, § 45 ods. 1, § 46 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1, § 48 ods. 1 a 2 a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002,

2. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. a) a b), § 22, § 41 ods. 10, § 42 ods. 7 a § 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2002,

3. § 8 ods. 2 vo väzbe na ods. 3 písm. c), § 40 ods. 7 a § 49 až 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003,

4. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2003,

5. § 18 ods. 3 písm. g) bodu 4 o zákaze vykonávať skládkovanie drvených opotrebovaných pneumatík, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2006,

6. § 21 ods. 8, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2005.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.

2) Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

2a) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).

4) § 17 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.

6) § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

7) Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8a) Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

8b) Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.

8c) Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.

8d) Zákon č. 364/2004 Z. z.

9) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 43 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

10) § 8 ods. 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.

10a) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10b) § 57 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.

10c) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.

10d) Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).

10e) Napríklad zákon č. 119/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad zákon č. 138/1973 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

13) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

14) § 55 ods. 2 písm. b) a c), § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

14a) Napríklad § 7 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

14b) Napríklad § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

14c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

14d) Napríklad § 16 a 17 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 27 zákona č. 184/2002 Z. z., § 18 až 26 zákona č. 543/2002 Z. z.

15) § 2 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka.

16) Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

17) § 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

18) Trestný zákon.

18a) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18b) § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19) Napríklad § 27 Zákonníka práce, § 566 a 577 Obchodného zákonníka a § 724 Občianskeho zákonníka.

19a) § 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) § 175e Občianskeho súdneho poriadku.
§ 13 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

22) § 11a ods. 2 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 459/2000 Z. z.

23) § 32 až 42 zákona č. 50/1976 Zb.

24) § 60 až 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

24a) § 88 zákona č. 50/1976 Zb.

24b) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.

25) Čl. 114 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4 v platnom znení; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992).

25a) § 6 ods. 2 písm. b), d) a f) vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb.

25b) § 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

25c) Zákon č. 245/2003 Z. z.

25d) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

25e) Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor 159/1991 Zb. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

26) Napríklad § 25 ods. 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, § 11 a 65 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

27) § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.

28) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 190/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z.

29) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.

29a) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

30) Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30a) Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.

30b) § 610 až 629 a § 638 až 641 Obchodného zákonníka.
§ 765 až 771 Občianskeho zákonníka.

31) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 15/2001 Z. z. o prijatí zmien a doplnkov k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID).

32) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

33) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

34) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

35) Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

35a) § 2 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

35b) Zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 137/2010 Z. z.

36) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.

37) Napríklad § 708 až 719 Obchodného zákonníka.

38) Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka,§ 15a až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a § 57 až 59 zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

39) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

40) § 44 a 44a zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

41) § 39 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

42) § 60 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

43) § 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.

44) Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

45) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4. 12. 2007).

45a) Čl. 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 v platnom znení.

46) Čl. 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

47) Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48) Čl. 11 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48a) Čl. 2 bod 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48b) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48c) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48d) Príloha IA a IB nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48e) Čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

48f) § 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z. z.

49) Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

50) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

50a) § 13 písm. c) a g) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

50b) § 39 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z.

50c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z., zákon č. 184/2002 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z., zákon č. 543/2002 Z. z.

50d) § 43g zákona č. 50/1976 Zb.

50e) § 94 zákona č. 50/1976 Zb.

50f) § 86 zákona č. 50/1976 Zb.

50g) Napríklad § 87 zákona č. 50/1976 Zb.

50h) § 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb.

53) § 2 písm. x) a y) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.o premávke na pozemných komunikáciách.

53a) § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

54) § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

54a) § 9 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

54aa) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (Ú. v. EÚ L 151, 12. 6. 2012).

54ab) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových batérií a akumulátorov (Ú. v. EÚ L 313, 30. 11. 2010).

54ac) § 56 Obchodného zákonníka.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

54ad) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

54b) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

54c) § 2 písm. a) zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.

55) § 2 ods. 5 písm. a) a ods. 7 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

56) § 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

57) § 91, 92, 103 a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

58) § 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

59) § 2 a 9 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

60) § 3 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

61) § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

61a) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

62) § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

63) § 91 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

65) § 92, § 103 ods. 1 písm. a) a § 129 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

66) § 86 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

67) § 135 Občianskeho zákonníka.

68) Napríklad § 8 zákona č. 17/1992 Zb.

68a) Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne).

69) § 3 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

70) § 27 Obchodného zákonníka.

70a) § 8 ods. 3 písm. z) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 537/2007 Z. z.

71) § 2 ods. 2 zákona č. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite).

72) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.

73) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.

74) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

75) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

76) Napríklad Zákonník práce.

77) Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 119/1992 Zb.

77a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z.

78) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

78a) § 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

79) § 10 zákona č. 17/1992 Zb.

80) Čl. 22 až 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

81) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

82) § 10, § 11 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) až j), § 11 ods. 3, § 12 až § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

83) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

83a) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

83aa) Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 v platnom znení.

83b) Čl. 7 ods. 1 a príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004).

83c) Čl. 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

83d) Čl. 7 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004.

84) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

85) Napríklad § 302 Trestného zákona.

86) § 3 Trestného poriadku.

1) Uvedené hraničné hodnoty neplatia na odpad v sklenenej alebo polosklenenej forme (stvrdnuté zvyšky náterových látok, emailov, odpady zapracované do sklárskych, keramických alebo cementárskych výrobkov).

2) Stanovené ako odparok filtrátu po filtrácii roztoku odpadu, vzťahované na sušinu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.