Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 výsledkov k 8. 8. 2020
Rozbaliť382/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti
Rozbaliť106/2018 Z. z. - Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Rozbaliť30/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, odpadmi a palivom
Rozbaliť258/2011 Z. z. - Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia
Rozbaliť255/2010 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Rozbaliť46/2009 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače
Rozbaliť514/2008 Z. z. - Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Rozbaliť438/2008 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vypúšťanie znečisťujúcich látok z lodí do mora
Rozbaliťr1/c172/2006 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.
Rozbaliť127/2006 Z. z. - Zákon o perzistentných organických látkach
Rozbaliť153/2004 Z. z. - Nariadenie o limitoch a termínoch opätovného použitia častí starých vozidiel
Rozbaliťr1/c44/2004 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 24/2004 Z. z.
Rozbaliť397/2003 Z. z. - Podrobnosti o množstve vody dodanej verejným vodovodom
Rozbaliť125/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
Rozbaliť75/2002 Z. z. - Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
Rozbaliť223/2001 Z. z. - Zákon o odpadoch
Rozbaliť100/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej činnosti
Rozbaliť60/1995 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
Rozbaliťr1/c43/1994 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby
Rozbaliť513/1992 Zb. - Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené